•  Nicolae Coande
•  Mihai Dincã
•  Daniela Micu


sus


Nicolae Coande

 
 
Piramidele mele
 

L-am vãzut pe Julito la bucureºti
bãrbaþii latini sunt frumoºi
concepuþi cum sînt în piramidele morþii
pãrea un zeu cu pene
el escribidor
lumina obosit încãperea

oraºul nepãsãtor. Am stat lângã el
ºi poza voalatã mi-a rîs în nas
la întoarcere.
Piramidele mele nu suportã
Piramidele lor
 
 
Frumuseþe, ce departe eºti tu
 

I-aº scrie omului, dar crezi cã citeºte?
Culcat pe un cuþit în camera mea
parcã nu sînt pe pãmînt,
am vorbit poezie din tinereþe,
provizii pentru anii cînd frigul
se va nãpusti peste minte,
uhu! Versurile plezneau coaja din lucruri,
n-a fost deloc uºor,
n-am trãit în vremea unui cîntec simplu:
gheruþe de porumbel în geamuri sparte.
Frumuseþe, ce departe eºti tu,
n-am bani de tren sã vin sã te caut,
pe nici o stea nu existã iubire
ºi asta mã mirã îndelung.
Sînt un pian cu ochi scoºi,
Disting aluniþe pe creier.
 
 
Un critic de treabã
 

Citesc Anais Nin printre þigani. La capãtul 
strãzii Ipoteºti se vede marea
azi nu m-a întrebat nimic inima
nici un sentiment cenzurat
am udat florile cu mãsurã
iar cactuºilor le-am fãcut cu ochiul.
Ceva îmi latrã în cap dinspre coadã
stau singur ºi zîmbesc aidoma unui critic de treabã
care a ieºit nevãtãmat
din grajdurile literaturii
 
 
Vînturile etesiene
 

Dacã va veni în oraº îl vom înghesui
la casa de culturã
îl vom pune sã cînte la cobzã
va protesta moale
psalmi cu cuþitul în gurã
autografe nene aici e atelierul de tatuaje
eºti Cristos? e craiova
poftim
spune ce ai de spus
ºi dã-ne nouã aurul
ºi vînturile etesiene
 
 
Vinul de inimã
 

Am început întotdeauna cumva distrat cu ceea
ce trebuia sã închei
om devastat de propoziþiile inutile
ca o cîmpie vara de fulgere albe care lasã însãrcinate
femeile locului
ºi acum cînd mã îndrept cu o ºansã mereu mai redusã
spre valea unde cîþiva bãrbaþi la foc de tabãrã
sporovãind îmi beau cu nepãsare vinul de inimã
de ce aceastã spaimã plãcutã totuºi
cã-n clipa morþii
uºori ca hîrtia vom fi sigilaþi în plicuri uriaºe
ºi expediaþi ca rãspuns celui care întreabã zilnic de noi?
ªi cu viteza sunetului în ureche atunci cînd sîntem
traversaþi de fiinþe necunoscute nouã
mã întorc sau doar visez cã mã întorc pe dealuri
acolo unde copil cu ochi albaºtri ca ai pisoilor sãlbatici
aºteptam sã vinã ploaia sau sã vinã
cea pe care o voi iubi toatã viaþa: nu venea
ºi nici nu a mai venit
demult nu mai am ochii albaºtri
ºi acum mã gîndesc - cumva distrat - cã poate nici
nu i-am avut vreodatã.
 

Comentarii cititori
sus


Mihai Dincã
 

dintr-un sertar

 
în locul unui nou apus
se strecoarã mâna ta
 
nu ne mai atingem din plictisealã
nu ne sugem þipetele
nu mai scuipãm dintr-un sertar in altul
 
femeie! fiul tãu 
viseazã casa scãrii.
 
 
3 în 1
 

într-un loc din tine 
sã mã sting
 
sã casc si eu 
apoi sã ne întindem pe covor 
lângã tata.
 
 
lumina
 

în jurul meu
aerul tãu mestecã pereþii
 
uºile trec unele prin altele
trupul mi se desprinde 
bucatã lângã bucatã
 
curgând ne vom îmbrãþiºa
curând ne vom acoperi
 
 
când vomit sã scuturi preºul
 

cârpele iarãºi ºi-au stors lumina
în apa caldã din cadã
 
în apa caldã ne împãcãm
 
de pe marginea patului
mai picurã ziua de ieri
 
acelaºi intuneric
 
 
din burtã
 

soarele înãlbeºte colþul mesei
un nou drum se deschide 
peste linoleu
 
pe searã sã cãutãm 
în preºul pe care-l scuturi
mamã
 
din burþile noastre tata
se va ruga
 
 
apã
 

se dizolvã 
lumina bolnavã a serii
 
morþii alunecã lent
spre tãlpi
 
conturul tãu nu foarte exact
se strecoarã
 
 

Comentarii cititori
sus


Daniela Micu

 

Cãsãtoriile republicane
 

Anhelica, iubita sicilianã
a ieºit dintr-un ocean de liniºte
apele s-au oprit
cu umerii argãsise o piele de miel
sã-ºi gãseascã echilibrul
copiii ºtiu de mici
lâna nu arde fãrã
fraþii din ea rod
al cãsãtoriilor republicane
fire deschisã ºi generoasã
Anhelica a fost prima oarã
femeia unui zeu francez
chior
a izbucnit într-un potop
lucrurile nu s-au sfârºit bine
pãrea sã-ºi fi pierdut minþile
chiar din seara aceea
 
 
sufletul al doilea
 

am fost întrebatã cum a fost
din moment ce
noaptea trecutã nu am murit în lift
 
interiorul subþiat mã aºteaptã
fãrã durere
sã mã tot izbesc de
singurele mele garduri
 
am fost întrebatã
sufletul al doilea
nu aude în genunchiul drept
al meu
nu vorbeºte cu mijlocul mâinii strângi
 
poate
 
îi e dor sau îi pare rãu cã
acum sunã telefonul
noapte trecutã nu am trãit în lift
 
 
Nirma
 

demonii de sub pat
au sfãtuit-o sã-mi spunã cã
am mâinile mamei ei
ºi sfatul a cãzut deasupra mea
mama de ºaptezeci de ani ºi de opt copii
luase calea renunþãrii
i-am pus mâna pe ochi ºi m-a iubit
cu faþa albã, pãrul vechi, minunatele mele urechi
chiar dacã nu eram eu aceea
în puloverul care-i plãcuse atât de mult 
 
 
de fricã
 
am muºcat dintr-un mãr

avea gustul lui Lilith
spânzuratã deasupra cirezii de bizoni.
hamacul chiar în stânga ei
toatã iarba sub mine;
s-o muºc pe ea
de picioare
am pus piedicã bizonilor
în mãrul meu.
 
 
deghizatã în cupole aurite
 

latura mea uºoarã
este albastrã ºi are tãlpile mici
 
prezenþa ei e tãcutã ºi aºteptatã
ca ºerpii care vin sã bea apã vara
la izvorul din spatele casei.
 
o mulþime de avocaþi
vor apãra latura mea uºoarã,
dansând travesti în camere goale,
frustraþi cã au stat închiºi acolo prea mult timp
 
în sânul lor cel unu
au lãdiþe negative cât mai uºoare
 
intuiesc cã nu au fãcut cuvinte de rezervã
ºi totul se va întoarce împotriva mea
 
 
Cearºafuri
 

Rasch îºi strânge degetele
ºi prin ocheanul mâinii 
încearcã sã te vadã aºa cum eºti de fapt.
dar tu-i acoperi vederea 
ca un cearºaf 
periferic.
 
 
Cu umbrelã ºi-o apã-n geam,
omida doamnã
 
Dacã Mack Sennet ar fi 

ºtiut 
cã femeile urcã seara spre
cer
cãlare pe juninci de trei ani,
ºi-ar fi vândut mobila
pe 700 de dinari.
 
Înaintea lor vor deschide
porþile
cincizeci de ogari
cu salbe de aur la gât
ºi vrãbii în skinny-jeans.
 
 

Iube cãtre Iacob ºi Mei:
 
v-aº împleti o þigarã

dar mi s-au terminat.
Dacã eram pictor
uºor ca un fluture
aº fi fãcut repede rost de altceva.
Iacobe tu eºti doctor -
nu arunci tu nãvodul 
cu mãtãnii
în acvariile cu pescãruºi
ºi papagali pe alocuri
ar ieºi o þigarã bunã de tot
dintr-o mãtanie ºi-un pescãruº
cu papagali pe alocuri.
 
 
Feng-Du
 

Uneori nu-mi vin stelele
sã mi le bag sub unghii
 leg sfori sã vinã Jiao Guii
 ei îmi lasã copii la picioarele patului.
Adun toate biletele din copaci
ºi scutur bananierul de fundele roºii
sã vinã sã-ºi ia copiii acasã.
Dacã nu vin, îi duc pe toþi
pe malul râului sã vadã stafiile apei
 în locul lor.
 
 
Întâlnire
 

Oglinda vede precum surdul
vãlul ei scapã
în pãdurea ciclopului
viermele ochiului
stoarce mãtasea
de altfel singur îºi stârneºte furia
se întinde la picioarele pãdurii
picioarele lui trec prin picioarele pãdurii
ochiul lui ocoleºte
intimidate picioarele ei ocolesc
prãdãtorul ochi de mut:
„sunt orice poate fi 
într-o fântânã verticalã ºi infinitã
dar nu apã
am vãzut-o ºi nu sunt eu
am mai vãzut ºi-o floare roºie
frumos aplecatã
de care nu pot totuºi sã mã desprind
sunt o frunzã sau o verdeaþã
care-ºi aºteaptã botezul
noi amândouã am învãþat sã
ne aºteptãm în liniºte” 
 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey