•  Marius Dobrin


sus


Marius Dobrin

 

Trepte

 

PoenariM-a fascinat totdeauna diferenþa dintre cum mi-am imaginat un loc anume ºi cum arãta el în realitate.
Despre Cetatea Poenari am aflat târziu ºi destul de sumar. În mintea mea se întipãrise un verde aspru, ziduri de piatrã cocoþate pe stânci, urcuº abrupt. Pe ansamblu, un loc sãlbatic, în pustietate.
Când am ieºit din Curtea de Argeº, chiar dacã ºtiam cã sunt destui kilometri pânã la Cetate, am început sã o caut din priviri. Aflasem cã se vede de departe. ªoseaua trecea prin sate, înalþimile muntoase erau încã la distanþã. Hm, deveneam neîncrezãtor. ªi, cum se întâmplã, când deja apãreau semne despre barajul de dincolo de cetate, brusc, dupã o curbã la dreapta, indicatorul despre cetate pãrea sã facã semne disperate. Când apãruse? Am oprit maºina pe marginea drumului, în dreptul unui dig de beton care ne þinea deoparte de un fir de apã. Iatã celebrele 1489 de trepte! Panouri despre istoria locului. Este amintit Vlad Tepeº ca mai celebru fiind. Trepte de beton, cu barã de sprijin, mâna curentã. Trepte segmentate, cu mici platforme unde se schimbã direcþia de mers, ca pe casa scãrilor într-un bloc. O bancã pentru un popas. Oamenii urcã fiecare în felul sãu. Unii, încrezãtori în forþele lor, cu pas grãbit. Cel puþin la început. Pe unii îi poþi ajunge din urmã pentru cã-ºi secãtuiesc puterile.

Alþii, cu pas cumpãtat, egal, dau imaginea unei deplasãri line. Poþi întâlni oameni care coboarã. Copii care þopãie dintr-o energie inepuizabilã. Poþi privi la proprii tãi paºi, continuitate reconfortantã, eliberând mintea de gânduri parazite. Poþi asculta vântul sau glasuri estompate de turiºti care se laudã cã pot urca pe scurtãtura unor poteci improvizate, cele mai multe create de ºuvoaiele de apã când plouã. La câþiva paºi în faþã, un american. Dupã un timp, din urmã se aud comentarii în englezã ºi americanul îºi aflã un compatriot. Ca-n Pacientul englez: în altã þarã, oamenii se simt apropiaþi deºi, altfel, s-ar privi ca niºte strãini. Zâmbetele altora de prin lume. Rãsuflarea mai pronunþatã, îmbujorarea obrajilor, fac ºi chipul mai destins, privirea mai luminoasã. În poarta cetãþii, omul care îºi are aici serviciul. Stã de tainã cu un cunoscut, cu acelaºi aer cu care o face ºi unul din lumea aceea de la poalele muntelui. O pasarelã cãtre Cetate. E puntea dintre drumul pe care am urcat ºi insula aceea cocoþatã taman aici. Dintr-o datã vântul prin pãr.

Senzaþia cã eºti aproape de zbor. Privirea poate cuprinde pânã departe. De parcã eºti de la egal la egal cu muntele de dincolo de firul acela de apã, pe care-l abia mai zãreºti. De sus vezi maºinile care se apropie. Or fi ºi alþii care se tot uitã sã descopere cetatea ºi de-acum ºtii cã n-o vor vedea decât brusc, dupã o curbã la dreapta.

PoenariDin cetate a rãmas puþin, dar îndeajuns cât sã-þi poþi imagina cât de cât cum era. Ziduri groase, cãrãmizi peste carãmizi. Câtã muncã trebuie sã fi fost ca sã urce toate materialele alea pânã acolo sus! Culoare de trecere, un mic turn, beciuri despre care e de presupus cã erau întunecate ºi umede, chiar dacã acum ajunge soarele ºi la ele. Creneluri, mici ferestre pe unde or fi ieºit þevile unor arme de foc. De aici, de sus, or fi zburat sãgeþi. Acum, de întinzi mâna, atingi frunze colorate ciudat, fructe sãlbatice. În partea opusã râului, panglica ºoselei, un pod, ca o promisiune pentru barajul care aºteaptã. Câþi oameni sã fi trãit zi de zi acolo sus? Cum se schimbã percepþia când rãmâi izolat acolo sus? Trudã pentru hranã, trudã pentru orice lucru. ªi nu mai pun la socotealã frãmântãrile cu tot felul de inamici. Câþi vor fi fost pedepsiþi acolo? Precum cei amintiþi pe panouri, ridicaþi de Þepeº, de la masã, în zi de sãrbãtoare. Ca sã munceascã pânã-ºi rup hainele. Iar asta, pentru cã-i fuseserã potrivnici.
Vântul, obsesiva iscodire a drumului ºi culorile frunzelor.
Sã nu numeri! De unde iei ºi nu mai pui la loc, oricum se terminã! Aºa mi-a zis mama.

VidraruDin nou în ºosea. De jos, cetatea pare modestã. Discretã ºi aproape. 'Ce distanþã pânã acolo ºi ce mult timp!', dupã cum zice poetul.
Ocolind muntele, simþi cum cetatea e tot cu ochii pe tine. Te conduce cu privirea cât poate sã te vadã. Curând, barajul lacului. Vidraru.
Alte trepte, spre apã. ªalupe, un vaporaº, se leagãnã ancorate sau colindã pe lac. Nea Vasile ne face semn, ne îmbie la o plimbare. ªtie el cam ce vor turiºtii, drept care aminteºte tot felul de numere: adâncime, întindere etc. Ba chiar ºi despre popasurile lui Ceauºescu pe aici, prin coclauri, pe muchii de munte, cãutând vânatul. Se apropie de peretele înalt al muntelui, retezat cât sã se apropie de verticalitate absolutã.
Ne aratã ce-a mai ramas dintr-o scarã de lemn, improvizatã pe tot versantul acela uriaº. Pe care urcau ºi coborau muncitorii. Pe când apa nu era. Acum sunt scãrile din turnul deschis care te duce cãtre acel Prometeu de metal, uriaº. Te învârþi în spirala de trepte ºi, cu toate cã te înºurubezi în vãzduh, auzi tot mai limpede glasurile vioaie ale celor care se cheamã la o fotografie cu amintiri de la baraj. Sus, la picioarele lui Prometeu, din nou în bãtaia vântului. Un zâmbet, un gând împãrtãºit ºi liniºtea a toate câte le vezi.

  

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey