•  Colocvii Ion D. Sîrbu - 2013
•  Liviu Ioan Stoiciu la Tradem
•  Colocviile ºi premiile revisei Mozaicul - 2013
•  Paul Aretzu, sãrbãtorit la Vladu Nica din Osica
•  Laureaþii Concursului Naþional de Poezie Traian Demetrescu - 2013
•  Poezie în Agenda 2014
•  CD boxuri aniversare: Creangã ºi Caragiale
•  Salonul European de Bandã Desenatã, 2013
•  Festivalul Craiova Muzicalã 2013 - prezentare ºi program
•  Sãptãmâna Culturalã a Romanaþiului - program


sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Colocviile I. D. Sîrbu, 2013

 

A V-a ediþie a Colocviilor Ion D. Sârbu  a avut loc la Craiova în 11 ºi 12 octombrie 2013, fiind organizate de Biblioteca Alexandru ºi Aristia Aman, Casa de Culturã “Traian Demetrescu” ºi Asociaþia Taberna. Moderate de Nicolae Coande, comunicãrile ºi discuþiile în jurul temei Firesc ºi excepþionalism în viaþa ºi opera lui Ion D. Sîrbu s-au desfãºurat, în prima zi, în sala Nicolae Romanescu a Bibliotecii “Alexandru si Aristia Aman”, iar în cea de a doua, la Teatrul Naþional “Marin Sorescu”. 

În deschiderea colocviilor, Coande l-a plasat pe Sîrbu în rândul scriitorilor care prin ceea ce scriu, pãtimesc ºi trãiesc reuºesc sã ne menþinã la statutul de naþiune ºi nu doar de popor. “Un autor care a mizat pe memorie, un om pe care încercãm ºi astãzi sã-l meritãm, un scriitor de care avem nevoie, pentru cã acest oraº nu poate merge într-un singur picior, Marin Sorescu”, a spus Coande, care a salutat invitaþii, dar ºi pe Elisabeta Sîrbu, soþia scriitorului comemorat, „iubita noastrã a tuturor, prin felul în care se miºcã, trãieºte printre noi cu o graþie, gingãºie ºi cu o discreþie care ne impune tocmai pentru cã nu cere niciodatã nimic, nu ne spune ceva de genul: «Dar de soþul meu nu îºi mai aminteºte nimeni?» ªi discreþia ei «olimpianã», ca sã zic aºa, ne face sã ne gândim cã existã o personalitate care a stat lângã personalitatea lui I. D. Sîrbu ºi care l-a cunoscut ca nimeni alta în procesul elaborãrii cãrþilor sale”. 

În prima zi au susþinut comunicãri Gheorghe Grigurcu, Ovidiu Ghidirmic, Nicolae Oprea, Mihai Barbu, Flori Bãlãnescu ºi Emil Boroghinã. 

Gheorghe Grigurcu a accentuat figura de dublu marginalizat a lui Sîrbu, atât în plan biografic, cât ºi în plan literar, un „exilat intern” într-un oraº care „conservã o parte din rezerva cu care l-a întâmpinat pe scriitorul prigonit”. Criticul a remarcat însã cã persecuþia i-a sucit condeiul lui Sîrbu, i-a amplificat forþa creatoare, iar sinceritatea sa corozivã este „net diferitã de producþiile confraþilor care s-au ataºat propagandei, dar ºi de condeierii care se exprimau aluziv, esopic”. Grigurcu a citat pe larg din Jurnalul unui jurnalist fãrã jurnal, amintindu-ne luciditatea, umorul ºi sunetul adevãrului din scrisul lui Sîrbu. 

Ovidiu Ghidirmic a evocat vremurile în care a colaborat cu Sîrbu, la Teatrul Naþional Craiova, fiindu-i subaltern, ºi a menþionat cã  erau supravegheaþi îndeaproape de Securitate, iar discuþiile lor erau înregistrate. A fãcut apoi o analizã a prozei, dar ºi a lucrãrii pe care o considerã capodopera lui Sîrbu: Jurnalul unui jurnalist fãrã jurnal, „opera cea mai vie, exemplarã, jurnalul i-a venit ca o mãnuºã. Cea mai bunã operã a sa vine din metaliteraturã”. „Am stat mult în preajma lui Sîrbu, dar nu pot sã spun cã l-am cunoscut foarte bine”, „Cât a trãit nu mi-am dat seama de valoarea exactã a operei lui Ion D. Sîrbu”, „Trecem pe lângã scriitori ºi ni se par niºte fiinþe banale, obiºnuite, ºi în adâncul lor zace un ocean de gânduri”, am mai reþinut din discursul domnului Ovidiu Ghidirmic. 

Nicolae Oprea a þinut o disertaþie despre romanul Lupul ºi catedrala, realizat în maniera originalã a unui realism metafizic ºi desfãºurat în coordonatele supravieþuirii colective ºi individuale.

Mihai Barbu a expus pe larg eforturile pe care le-a fãcut Sîrbu de a-ºi impune ºi promova piesa Frunze care ard, aºa cum au fost ele reflectate în dosarele de Securitate, în notele ofiþerului Olimpian Ungherea. A face o campanie publicitarã, a încerca sã îþi mediatizezi o piesã era un delict de presã ºi oricine încerca sã penetreze din exterior presa comunistã intra în vizorul organelor. Frunze care ard a fost la Craiova un eºec artistic ºi de casã, dar s-a bucurat de laude exagerate în presã, iar Securitatea a luat încercarea autorului drept o tentativã de a obþine un credit moral pentru a se lansa ºi a se impune. Mihai Barbu a citat pe larg din notele informative date de cei care îl turnau pe Sîrbu ºi care depun mãrturie despre ceea ce gândea scriitorul.

Flori Bãlãnescu ºi-a intitulat comunicarea I. D. Sîrbu ºi incapacitatea de a rezista prin culturã ºi a vorbit despre autorii care n-au fãcut compromisuri, despre adevãrul folosit în manierã esteticã ºi esteticul folosit pentru a camufla adevãrul, dar ºi despre laºitãþile, fricile, incapacitãþile de revoltã ºi de solidaritate ale scriitorilor, despre legitimarea prin compromis a regimului, despre „a face la comandã ce þi se cere ºi cum þi se cere”. „Cei care au ieºit din rândurile conformiºtilor au fost marginalizaþi ºi minimalizaþi, dupã 1989”, a remarcat Flori Bãlãnescu, nominalizându-i pe Sîrbu ºi Goma. Pledoaria sa a fost una pentru adevãr, eticã ºi promovarea unor modele care sã fie, în fond, cinstite, verticale. Am reþinut citatele din Caietul albastru al lui Nicolae Balotã în care Sîrbu apare ca „mitoman”, „extrem de imoral”, „singurul proletar dintre noi, plin de resentimente ºi complexe sociale” ºi pe cele din Doinaº care îi remarca lui Sîrbu sarcasmul de o anumitã cruzime.

În încheirea comunicãrilor þinute în prima zi, Emil Boroghinã i-a fãcut lui Sîrbu un portret în tuºele omului de teatru, pe care l-a cunoscut din august 1964, când Gary a venit la Teatrul Naþional Craiova, ca secretar literar. Emil Boroghinã a reliefat contribuþia lui Sîrbu la schimbarea repertoriului, a subliniat importanþa conferinþelor pe care acesta le þinea la Craiova ºi a menþionat trei dintre piesele lui I. D. Sîrbu, care, în opinia sa, sunt capodopere ale dramaturgiei româneºti: Arca Bunei Speranþe, Pragul albastru ºi Simion cel Drept. A citat, de asemenea, din jurnalul ºi scrisorile lui I. D. Sîrbu ºi ne-a spus câteva titluri de cãrþi pe care scriitorul exilat la Craiova i le cerea în anii ’60, domnul Boroghinã fiind pe atunci difuzor voluntar pe întreprindere.

Despre comunicãrile din cea de a doua zi ºi câteva concluzii, în numãrul viitor al Prãvãliei culturale.

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

LIS: „Izgonirea poeziei ºi întoarcerea ei pe furiº”

 

Proiectul „Scriitori la Tradem”, iniþiat de Nicolae Coande, a fost reluat, în octombrie 2013, la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, dupã o pauzã în care o nouã conducere a instituþiei nu l-a mai gãsit necesar. ªi mai noua conducere, respectiv managerul interimar Cosmin Dragoste, ºi-a declarat susþinerea pentru aceastã idee – ºi în perspectiva Craiova - Capitalã Culturalã Europeanã 2021. În contextul candidaturii craiovene, Cosmin Dragoste a anunþat, în deschiderea evenimentului, cã vor fi deblocate fonduri, dar ºi anumite rezerve culturale care pot fi mai bine valorificate.

Primul în noua serie de invitaþi la Tradem a fost poetul Liviu Ioan Stoiciu, prezentat, ca de obicei, de iniþiatorul ºi amfitrionul acestor întâlniri, Nicolae Coande, care ºi el a þinut sã puncteze, în preambul, nevoia ca scriitorii craioveni sã fie mai bine marcaþi ºi mai bine vãzuþi: „Nu înþeleg de ce acest oraº se opreºte mereu la doar douã nume, Marin Sorescu ºi Ion D. Sîrbu, autori traduºi în multe þãri, în special Sorescu. Nu trebuie sã facem marºuri forþate, la urma urmei, scriitorul scrie, nu joacã, dar sunt destui scriitori buni în Craiova, care nu sunt cu nimic mai prejos decât unii dintre cei vedetizaþi la Bucureºti”. Despre Liviu Ioan Stoiciu, Coande a spus cã este vãzut foarte clar în vitrina mare a Bucureºtiului, dar ºi în diverse locuri din þarã, „unde n-ai crede, la un moment dat, pentru cã, fãrã ca el sã îºi doreascã acest lucru, a pãtruns ºi este foarte cunoscut, poate ºi datoritã unui anumit fel al sãu de a arãta cu degetul la ceea ce se întâmplã. Nu sesizezi la Liviu Ioan Stoiciu nevoia de a fi pus sub reflectoare, dar reflectoarele se întorc uneori asupra lui, pentru cã acest om care nu scrie doar poezie, ci ºi texte de atitudine, prozã sau teatru, a atras mereu atenþia printr-un soi de moralitate ºi de eticã”.

Liviu Ioan Stoiciu a susþinut apoi conferinþa „Izgonirea poeziei ºi întoarcerea ei pe furiº”, o pledoarie construitã, la început, pe contraargumente la citatele demolatoare din Ion Simuþ sau la opinii emise în Occident, de genul: „Poezia pare sã fi rãmas apanajul lumii a treia”.

LIS a aruncat o privire lucidã prezentului globalizant, schimbãrilor produse prin rãspândirea internetului, interesului în scãdere pentru cauza poeziei: „Avem tot mai presant sentimentul zãdãrniciei când publicãm, cã nu ne mai citesc nici mãcar prietenii, darmite cititorii dezinteresaþi sau criticii de poezie care au mai rãmas pe baricade”. Poetul a emoþionat însã mai ales prin forþa mãrturisirii rolului terapeutic pe care poezia a avut-o pentru propriile crize existenþiale. Puteþi urmãri, pentru a vã face singuri o pãrere, conferinþa ºi alte fragmente din întâlnirea de la Tradem în înregistrãrile video oferite de acest articol.

Liviu Ioan Stoiciu a ºi citit din creaþia sa, despre care a vorbit ºi Gabriel Coºoveanu. Criticul a fãcut ºi o analizã a poeziei lui Stoiciu ºi a încercat sã îl determine pe acesta, în partea a doua a întâlnirii, sã îºi creioneze un autoportret, pentru studenþii aduºi de profesoara Gabriela Gheorghiºor sã vadã un poet în carne ºi oase.

 

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Colocviile ºi premiile revistei Mozaicul - 2013

 

Colocviile revistei Mozaicul, ajunse la ediþia a 15-a, au avut loc în zilele de 18 ºi 19 octombrie 2013, în Aula Facultãþii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova. Tema din acest an: Craiova, oraº cultural european. Modele de legitimare ºi valori europene.

moz1Comunicãrile ºi discuþiile primei zile au fost moderate de Mihaela Bãrbieru ºi Mihai Ghiþulescu, iar cuvântul de deschidere l-a avut Nicolae Marinescu, directorul revistei Mozaicul. Acesta a amintit cã pe 3 octombrie 1839, profesorul Constantin Lecca, de la ªcoala Centralã, scotea întâiul numãr al revistei Mozaikul, prima revistã culturalã din Oltenia. „La o presã atât de abundentã câtã existã astãzi, tendinþa e sã ne uitãm strãmoºii, dar culturã fãrã continuitate, fãrã memorie nu existã, aºa cã mi se pare firesc sã-þi identifici rãdãcinile ºi sã te aºezi, cu modestie, într-un ºir”, a spus Marinescu. Domnia sa a punctat, cu exemple, caracterul european al burgheziei craiovene din veacul al XIX-lea, prepaºoptismul lui Lecca, cu tendinþa de racordare la valorile occidentale: „Nu exista o literaturã originalã româneascã, iar a face traduceri era vital. Lecca învãþase germana ºi maghiara la liceu la Braºov, fãcuse studii la Budapesta, a fost în Italia, a fost la Viena, era european, ar fi putut lucra în orice oraº. Nicolae Romanescu sau, mai devreme, Nicolae Bãlcescu, vorbeau în familie ºi îºi scriau, între fraþi, în francezã”. Nicolae Marinescu a trecut în revistã câteva personalitãþi ºi instituþii craiovene cu merite în purtarea bunului nume al urbei în diverse colþuri ale lumii, a vorbit despre seria nouã a revistei pe care o conduce, despre schimbãrile de generaþie ºi a subliniat nevoia de modele, dând ºi câteva nume dintre apropiaþii Mozaicului: Adrian Marino, Eugen Negrici, Ion Bogdan Lefter, Basarab Nicolescu.

moz2Au urmat comunicãri pertinente, unele aplicate, altele mai seci ale unor cercetãtori, universitari, istorici:Cezar Avram, Plopºor - un ctitor modern de instituþii ºi aºezãminte culturale, Mihaela Bãrbieru, Gheorghe Chiþu - susþinãtor al culturii ºi învãþãmântului românesc, Anca Ceauºescu ºi Diana Mihaela Pãunoiu, Eugeniu Carada (1836-1910), ctitor al României moderne, Loredana-Maria Ilin-Groziu, Gh. F. Ciauºanu - folcloristul, Iustina Burci, Gh. Bolocan - lingvist ºi onomast, Narcisa Maria Mitu, Iordache ºi Grigore Oteteliºanu - personalitãþi ale vieþii politice din Oltenia secolului al XIX-lea, Ghionea Georgeta, Constantin C. Neamþu ºi Banca Comerþului din Craiova,  Ileana Cioarec, Implicarea Mariei I. Glogoveanu în viaþa socio-economicã ºi culturalã a Craiovei de la începutul secolului XX, Mihaela Albu, N.I. Herescu, fiul ultimului Mare Ban al Craiovei, Camelia Zãbavã, Profesorul ºi omul de ºtiinþã Gh. Bolocan, Adrian Michiduþã,Mihail Strajean, filosof junimist, Marcel Rãduț Seliște, Trãsãturile sufletului românesc și cãlãtoria românilor cãtre Europa ºi George Popescu, Un spadasin al verbului jurnalistic: Tiberiu Iliescu. Daniela Tarniþã a vorbit despre necesitatea de a avea modele, dar ºi despre importanþa candidaturii Craiovei pentru a deveni Capitalã Culturalã Europeanã 2013, lucru care, indiferenta dacã oraºul va fi ales sau nu, va duce la o stimulare a activitãþii creatoare. Daniela Tarniþã a vorbit ºi despre investiile ºi câºtigul financiar pe care o astfel de alegere ar aduce-o dupã sine. Seara s-a încheiat cu dezbaterile de rigoare.

moz3
Continuarea de sâmbãtã dimineaþa s-a întins pânã dupã ora 15.00 ºi a fost moderatã de Mihaela Bãrbieru ºi Gabriel Coºoveanu. În ciuda intervalului larg de timp, întâlnirea mi s-a pãrut, pe ansamblu, mai dinamicã ºi mai provocatoare decât cea din ziua precedentã – ºi spun asta fãcând abstracþie sutã la sutã de intervenþia mea. Am reþinut în special comunicãrile susþinute de Gabriel Coșoveanu - Competitivitate și integrare europeanã: absolvenți ai Universitãții din Craiova, Sorina Sorescu - Receptarea internaționalã a lui Marin Sorescu, Petriºor Militaru - Craiova în istoria avangardismului românesc, Mihai Ghiþulescu - Doi craioveni în preistoria unificãrii europene, Aurelian Zisu - Alexandru Macedonski, ispita absurdului, dar le-am urmãrit cu interes ºi pe celelalte: Magda Buce-Rãduþ, Universalitatea spiritului brâncuºian, Maria Dinu, Adrian Marino și mediul cultural craiovean, Gheorghe Fabian, Diaspora muzicalã craioveanã – ieri și azi, Augustin Radu, De la ªcoala Popularã de Arte „Cornetti - în Europa ºi America. Marius Dobrin ºi-a susþinut comunicarea despre Marius Panduru, cu ajutorul unor secvenþe din filme, iar Iolanda Mãnescu a fãcut o introducere ºi a comentat un clip de prezentare a Festivalului Shakespeare.
Textul pe care l-am lecturat,Modele din afarã ºi modelul din oglindã, îl puteþi afla aici.


Concluziile acestei ediþii a colocviilor Mozaicul au fost trase de Ion Bogdan Lefter, „mozaicar în exil”, care a vorbit despre raportul dintre local ºi universal, centru ºi margine, despre nevoia unui bun reglaj al raporturilor, atitudini potrivite ºi buna calibrare a discursurilor, despre ceea ce ar putea aduce ºi la nivel administrativ obþinerea statutului de Capitalã Culturalã Europeanã, dar ºi despre rolul fãcãtorilor de opinie, neglijat de clasa noastrã politicã, aflatã într-un stadiu primitiv, de neînþelegere a necesitãþii cultivãrii ºi folosirii acestor resurse.

moz4Dupã un moment artistic susþinut de formația de muzicã de camerã „Duo Concertante” (Geo Fabian și Rãzvan Nicolae), a avut loc festivitatea de decernare a Premiilor revistei Mozaicul – 2013.
Premiul Omnia i-a revenit actorului Valer Dellakeza ºi regizorului tehnic George Dulãmea.
Premiul „Ion D. Sîrbu” pentru artã teatralã: actriþa Iulia Colan.
Premiul „Petre Pandrea” pentru literaturã: scriitorul George Popescu.
Premiul „Tiberiu Iliescu” pentru eseu ºi publicisticã culturalã: Silviu Gongonea, pentru volumul Gellu Naum: aventura suprarealistã.
Premiul „Constantin Lecca” pentru artã plasticã: Nicolae Predescu
Premiul „Felix Aderca” pentru iniþiative deosebite în domeniul cultural: Augustin Radu, directorul ªcolii Populare de Arte Cornetti
Premiul „Jean Bobescu”: violonistul Liviu Prunaru.
Premiul „Adrian Marino”: Constantin M. Popa, pentru contribuþia la întemeierea noii serii a revistei Mozaicul.

 

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

O nouã „Searã pentru minte, inimã ºi literaturã
la Vladu Nica din Osica”

 

de la stanga: mihai bosogea, pimen ionescu, paul aretzu, ion catrina, nicolae coandeAsociaþia Pro Memoria, cu sprijinul Primãriei comunei Osica de Sus, a organizat vineri, 25 octombrie, o nouã „Searã pentru minte, inimã ºi literaturã la Vladu Nica din Osica”, în amfiteatrul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roºca”. Dupã ce la precedentele douã întâlniri au fost sãrbãtoriþi poeþii Marian Drãghici ºi Nicolae Coande, nãscuþi în localitatea respectivã din judeþul Olt, de aceastã datã a fost rândul unui alt poet, Paul Aretzu. 

Domnul Paul Popescu, preºedintele Asociaþiei Pro Memoria, a mulþumit colaboratorilor, cu prilejul încheierii unor proiecte, ne-a descris în linii mari numãrul 4 al revistei Rãdãcini, editatã de asociaþie,ºi a spus câteva cuvinte despre protagonistul acestei întâlniri, poetul caracalean Paul Aretzu, care a predat timp de 13 ani la Osica, dar ºi despre cei veniþi sã îl prezinte pe invitatul special ºi sã vorbeascã despre poezia sa: profesorii Pimen Ionescu, Mihai Boºogea ºi Ion Catrina, de la Caracal, poetul Nicolae Coande, pe care l-am însoþit de la Craiova, împreunã cu Marius Dobrin.

elevi premiati la osicaDoamna Cristina Botez a înmânat diplome din partea Asociaþiei Pro Memoria profesoarelor Cornelia Popa ºi Ramona Alexandru, care au coordonat atelierele de creaþie literarã (Meandre) ºi de interpretare (Lecþii de teatru, lecþii de viaþã), din cadrul proiectului Searã pentru minte, inimã ºi literaturã la Vladu Nica din Osica (realizat cu sprijinul financiar al AFCN), precum ºi doamnei Sorina Iacob, directoarea liceului din Osica, pentru proiectul Educaþie întru tradiþie ºi valoare în port, muzicã ºi joc Romãnãþean, iar elevii participanþi la activitãþile respectivelor ateliere au primit, simbolic, creioane ºi semne de carte, „de care, nici în epoca informatizãrii nu ar trebui sã uitãm”, dupã cum a spus doamna Botez. În cadrul cenaclului Meandre, elevii din Osica au avut prilejul sã-ºi descãtuºeze talentul literar, iar participanþii la atelierul de interpretare su pus în scenã piesa Jocul de-a mãcelul, de Eugène Ionesco, sub îndrumarea regizorului Mihai Lungeanu.

primarul din Osica de Sus, Ion CiocanRevenind la evenimentul din 25 octombrie, dupã ce edilul-ºef al localitãþii, Ion Ciocan, a fãcut ºi alte prezentãri, Paul Aretzu a povestit despre vremurile în care a predat la Osica, la „ªcoala din Vale”, despre anii de navetã - uneori cu cãruþa sau cu tractorul ºi a evocat figuri ale satului precum doctorul Voicu sau popa Târcã. Poetul a amintit cuvinte ale celor doi: „Partidul Comunist s-a transformat într-o sectã”, spunea doctorul Voicu, în anii ’80 , iar pãrintele Târcã: „Nu se vor potoli comuniºtii decât atunci când vor spânzura ultimul boier cu maþul ultimului popã”. Paul Popescu a precizat cã doctorul Voicu a fost ales primar în Osica, în decembrie 1989, dar cei din Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale au trimis o echipã sã-l înlocuiascã pentru cã avea simpatii þãrãniste, iar despre popa Târcã a amintit cã a fost deþinut politic („A fost la Aiud, împreunã cu Bartolomeu Anania”, a completat Paul Aretzu). Primarul Ion Ciocan apovestit ºi el întâmplãri pe care i le spunea popa Târcã, între care ºi aceea care a precedat arestarea sa: primarul comunist al Osicãi de Jos de pe atunci, îl ameninþa: „Bãi, popo, îþi arãt eu þie cã te aranjez! Te voi aresta!”. Pãrintele s-a uitat la monumentul din sat ºi a rãspuns: „Bãi, ãla e vultur nu e cioarã, eu sunt popã nu sunt lalã”. Câteva zile mai târziu, în curtea preotului a fost aruncatã o listã cu nume de legionari, iar Securitatea l-a arestat, considerându-l ºef de cuib.

Ion Catrina (dreapta) si Paul Aretzu Despre Paul Aretzu ºi poezia sa, a vorbit apoi prozatorul ºi profesorul Ion Catrina, care, nostalgic, ne-a adus în faþã imaginea anilor ’70, când a bãut apã din Izvorul Iencii ºi a rãmas la Caracal (conform tradiþiei, cine bea apã din Izvorul Iencii se stabileºte în oraº). Acesta a povestit cã era coleg la Liceul Nr. 1, cum se numea pe atunci Colegiul Naþional „Ioniþã Asan”, cu Paul Aretzu, ºi cum într-o searã, în timp ce se plimbau „pe Farfurie”, Paul i-a fãcut cunoºtinþã cu douã domniºoare: Cecilia Pãun ºi Mariana Mihãescu, aceasta având sã-i devinã soþie prozatorului. Ion Catrina a citit apoi din ultima sa carte, cea de a opta, un fragment despre un meci de fotbal desfãºurat la Osica între echipa localã ºi o echipã din Caracal, o poveste descrisã cu haz, care s-a bucurat de mare succes de public.

elevii cenaclului Meandre din Osica premiatiProfesorul Pimen Ionescu a venit pregãtit cu o recenzie la douã dintre volumele lui Paul Aretzu: „Cartea cu anluminurã” ºi „Jurnal de lecturi”, dar s-a adaptat discursului liber ºi ne-a adus în faþã un portret de poet, critic literar, eseist ºi profesor, remarcându-i lui Paul acribia, energia, puterea de muncã, dar ºi modestia.

Mihai Boºogea ºi-a propus sã vorbeascã 2 minute ºi 34 de secunde, dar a reuºit, dupã propriul cronometru, 7 ºi 38, timp în care a evocat întâmplãri biografice, în special din viaþa ºcolii: o cãlãtorie cu maºina, pe când era copil, în care a mers ºi Paul Aretzu, o întâlnire cu scriitori la Slatina, de prin ’87-’88, când era elev în clasa a VIII-a, anii de liceu la „Ioniþã Asan”, în care l-a avut pe Paul îndrumãtor la Cenaclu, apoi cei în care au fost colegi, tot la „Ioniþã Asan”, Paul fiindu-i „partener de discuþii, mentor, susþinãtor ºi cel mai apropiat dintre colegi”. În încheiere, Mihai Boºogea a citit câteva note de lecturã despre ultima carte publicatã de Paul Aretzu.

public la osicaNicolae Coande a spus cã activitatea literarã a lui Paul Aretzu îi este cunoscutã de ani buni ºi cã de la Marian Drãghici a auzit prima datã cã Paul scrie poezie. A trecut în revistã volumele lui Paul Aretzu, de la cel al debutului târziu, la cele de poezie religioasã, scrise în aceeaºi tonalite pe care ºi-a asumat-o, considerând cã acesta este rostul poetului de a purta, cu umilitudine, un dialog cu Dumnezeu, într-o lume care ºi-a pierdut din aurolitate ºi nu ezitã sã se numeascã post-creºtinã. Coande a remarcat discursul rar, bine timbrat pe care îl are Paul Aretzu în poezia religioasã. Intervenþia completã a lui Nicolae Coande o puteþi urmãri în unul dintre filmele de mai jos, unde puteþi vedea ºi înregistrãri video de la „locul faptei”, cu alþi vorbitori, dar ºi cu Paul Aretzu recitând din poezia sa.

Întâlnirea s-a încheiat cu evocãri ale altor chipuri din trecutul mai îndepãrtat sau mai recent al Osicãi, dar ºi cu diverse poveºti din lumea literarã ºi nu numai. Discuþii libere, purtate într-o atmosferã familiarã, aºadar.

 
 
 
Comentarii cititori
sus

Concursul Național de Poezie Traian Demetrescu:
laureaþii ediþiei 2013

 

Sub egida Consiliului Local și al Primãriei Municipiului Craiova, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” (manager: lect. univ. dr. Cosmin Dragoste) a organizat festivitatea de premiere a celei de-a XXXV-a ediþii a Concursului Naþional de Poezie Traian Demetrescu TRADEM, duminicã 3 noiembrie 2013, ora 11.00, la sediul instituþiei organizatoare.

În cadrul festivitãții de premiere s-au acordat în acest an urmãtoarele opt premii: Premiul TRADEM - Maria Dinu (doctorand al Facultãții de Litere, Universitatea din București), Premiul I - Alexandra Bodnaru (elevã în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș) , Premiul II - Livia Moreanu (studentã a Facultãții de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova și membrã a Cenaclului Mozaicul), Premiul III - Emil Iulian Sude (membru al Cenaclului Geo Bogza din Poiana-Câmpina), Premiul special special pentru un autor din Oltenia – Victor Pena (student al Facultãții de Agronomie din Craiova), Premiul revistei Mozaicul și al Editurii Aius - Anca Șerban (masterandã la Strategii comunicaþionale interculturale - literare ºi lingvistice, Universitatea din București), Premiul revistei EgoPHobia – Roxana Ilie (traducãtoare și absolventã a Facultãții de Litere, Universitatea din Craiova, secția englezã-germanã), iar Premiul Asociației pentru Dezvoltare Personalã și Pregãtire Profesionalã (ADPPP) i-a revenit Denisei Rotariu (elevã în clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova). Juriul concursului a fost format din poeții Silviu Gongonea, Petrișor Militaru și Gabriel Nedelea.

laureati concurs poezie tradem 2013

În fotografie: Daniela Micu, Mihai Ene, Anca Șerban, Maria Dinu, Victor Pena, Livia Moreanu, Cosmin Dragoste, Alexandra Bodnaru, Adrian Bodnaru, Roxana Ilie, Gabriel Nedelea și Emil Iulian Sude.

Comentarii cititori
sus

 

Frumoasa care trece/ Die Schöne, die vorübergeht / Ant(h)ologie/Agenda 2014

 

Editura Vremea a pregãtit o agendã 2014, care, pe lângã funcþia de agendã, o mai are ºi pe aceea de carte de poezie, cuprinzând unele dintre cele mai frumoase poezii de expresie germanã (ºi o culegere de aforisme celebre ale marilor poeþi ºi scriitori de limbã germanã) în germanã ºi românã.
Agenda-antologie costã numai 12 lei si poate fi cumpãratã de pe site-ul www.edituravremea.ro

AGENDA 2014
Die Schöne, die vorübergeht/ Frumoasa care trece/ Ant(h)ologie/

Hrsg./Ediþie îngrijitã de Ioana Orleanu
Übers./Traducere de Ioana Orleanu ºi Mircea Barnaure
Ill./Ilustraþii de Mircea Barnaure

WAS: Zweisprachige Anthologie, ein Feuerwerk von 36 Gedichten und 52 Aphorismen aus dem Deutschen ins Rumänische von den bekannten Übersetzern Ioana Orleanu und Mircea Barnaure übertragen, mit 12 Illustrationen versehen, in einer Agenda für das Jahr 2014 (drei Gedichte und eine Illustration für jeden Monat, ein Aphorismus für jede Woche)./
CE: Antologie bilingvã, o jerbã de 36 de poeme ºi 52 de aforisme traduse din germanã în românã de cunoscuþii traducãtori Ioana Orleanu ºi Mircea Barnaure, însoþite de 12 ilustraþii ºi integrate într-o agendã a anului 2014 (trei poeme ºi o ilustraþie pentru fiecare lunã ºi câte un aforism pentru fiecare sãptãmânã).

WER: Deutschsprachige (deutsche und österreichische) Autoren von Hölderlin bis Stefan Zweig.(Quantitativ im Vordergrund: Heine, Nietzsche, Rilke, George)/

CINE: Autori de limbã germanã (germani ºi austrieci) – de la Hölderlin la Stefan Zweig (cantitativ în prim-plan: Heine, Nietzsche, Rilke, George).

FÜR WEN: Für jene, die wahre Poesie lieben, für jene, die sich von den Blitzen des Geistes faszinieren lassen, auch für jene Rumänisch bzw. Deutschsprechenden, welche sich für die Sprache der jeweilig anderen interessieren (geflügelte Worte prägen sich leichter ein)./
PENTRU CINE: Pentru aceia care iubesc poezia adevãratã, pentru aceia care sunt fascinaþi de fulgerele spiritului, dar ºi pentru vorbitorii de românã ºi de germanã interesaþi fiecare de limba celorlalþi (cuvintele înaripate se întipãresc mai uºor)

Lansarea a avut loc miercuri 6 noiembrie, la Librãria Humanitas (Ciºmigiu), cu participarea Siliviei Colfescu, Ioanei Orleanu, lui Mircea Barnaure ºi Nicolae Coande.

 
 
Comentarii cititori
sus

 

CD boxuri aniversare: Creangã ºi Caragiale

 

Editura Casa Radio - fidelã programului cu care a debutat în urmã cu 15 ani - îºi provoacã ascultãtorii/cititorii sã (re)descopere inepuizabila atracþie a marilor clasici în versiuni sonore mereu surprinzãtoare, datorate explorãrii fascinantului tezaur al Arhivelor Radio România.

Joi, 31 octombrie, la Sala Radio, în ajunul aniversãrii celor 85 de ani de radiofonie româneascã, au fost prezentate în premierã douã noi apariþii editoriale: I.L. Caragiale, Comedii ºi Ion Creangã, Amintiri din copilãrie.
Clasici ai scrisului, clasici ai rostirii, înregistrãri unice, ce dobândesc o nouã viaþã pe noi suporturi, apar acum în ediþii sonore integrale, a cãror menire este sã le facã auzitã actualitatea:

cd-caragiale„De ce-am mai asculta, acum, variantele clasice ºi radiofonice ale Scrisorii, Nopþii, Carnavaluluiºi Conului Leonida, nimic altceva decât voce ºi cuvânt?” se întreabã Iulia Popovici, în prezentarea integralei de 4 CD-uri I.L. Caragiale, Comedii (colecþia „Fonoteca de Aur”, înregistrãri 1952-1961, în regia lui Sicã Alexandrescu, cu Coca Andronescu, Radu Beligan, Cella Dima, Elvira Godeanu, Alexandru Giugaru, Ion Finteºteanu, Miºu Fotino, Dem Rãdulescu, Carmen Stãnescu, Grigore Vasiliu-Birlic º.a.). „Ca ºi în cazul altor spectacole din colecþiile Editurii Casa Radio, nu e vorba de nici un fel de alunecare în nostalgie, paseism sau glorificare a «generaþiilor de aur» - pur ºi simplu, în tot acest torent de Caragiale deja mestecat, consumat, aceasta e o ºansã unicã de a redescoperi adevãrata contemporaneitate a universului caragialesc: cea a cuvântului ºi a personajelor întrupate din el, pur ºi simplu. Care sã ne punã, încã o datã, imaginaþia în miºcare. Pentru cã aceste spectacole sunt un succes.”

ªi despre un clasic precum Creangã se pare cã „s-a spus totul”, dar abia în acest context aniversar Editura Casa Radio a propus ascultãtorilor într-un set de 4 CD-uri prima ediþie radiofonicã integralã a Amintirilor din copilãrie în lectura lui Sandu Sticlaru.

cd-creanga„Cam o datã la cinci ani mã întorc la Creangã, ºi asta din cele mai personale motive posibile. Fie toamna, când încep ploile, fie dupã prima ninsoare. L-am descoperit în copilãrie, ...într-o ediþie interbelicã, ieftinã, cu paginile îngãlbenite, în casa bunicilor mei din Medgidia...”, mãrturiseºte autorul Medgidiei, oraºul de apoi, scriitorul Cristian Teodorescu, semnatarul prezentãrii ediþiei sonore a Amintirilor, citite de Sandu Sticlaru, „omul care ºtia sã aibã voce de soldat fanfaron, de prost câºtigãtor în schiþe dramatice ºi de tragicomic personaj brechtian, rãsucindu-ºi glasul ºi metamorfozându-ºi figura”...
Prin înregistrãrile realizate între 10 mai ºi 3 octombrie 2005 de Emil Buruianã, în cadrul programului „Noua Fonotecã de Aur”, un mare actor ca Sandu Sticlaru, dispãrut în 2006, ne oferã o magistralã versiune interpretativã a unei opere ce e disponibilã acum - în premierã discograficã absolutã - în colecþia „vocilor care lumineazã textul” („Lecturi pe întuneric”).
La sãrbãtorirea celor 85 de ani ai Radio România, prin lansarea ediþiilor sonore integrale ale celor doi „clasici fãrã vârstã”, Caragiale ºi Creangã, au participat Ovidiu Miculescu, Preºedinte Director General Radio România ºi Oltea ªerban-Pârâu, director Centrul Cultural Media Radio România. Au prezentat: Iulia Popovici, Florin Iaru, Cristian Teodorescu ºi Titus Vîjeu, întâlnirea din foaierul Sãlii Radio fiind moderatã de Daria Ghiu. 

Comentarii cititori
sus

* * *

Salonul European de Bandã Desenatã la a treia ediþie

 

Joi, 07 noiembrie 2013 - Joi, 05 decembrie 2013

bdSalonul European de Bandã Desenatã, ediþia a treia, are loc în perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2013, la Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, în stânga bisericii Zlãtari), în librãria partenerã, Jumãtatea plinã – Bar A1 (str. Piaþa Amzei nr. 1), precum ºi în spaþiile asociate: Anthony Frost English Bookshop (Calea Victoriei nr. 45), Librairie Kyralina (str. George Enescu nr. 8) ºi Saint Ink (str. Doamnei nr. 3).  Atât cunoscãtorii, cât ºi cei dornici sã descopere banda desenatã vor avea ocazia sã viziteze expoziþiile din þãrile participante (Cehia, Polonia, Franþa, Ungaria, Valonia-Bruxelles, Germania ºi România), sã-i întâlneascã pe artiºtii invitaþi, sã participe la discuþii, prezentãri ºi ateliere, sã vadã filme de animaþie, sã rãsfoiascã albume ºi reviste ºi sã cumpere cele mai noi titluri de bandã desenatã româneascã ºi internaþionalã.

Expoziþiile prezentate în cadrul Salonului European de Bandã Desenatã la Victoria Art Center reflectã diversitatea benzii desenate europene. Proiectul Relaþiile româno-cehe în bandã desenatã - work in progress prezintã într-o formã netradiþionalã relaþiile în mod tradiþional bune dintre Republica Cehã ºi România prin intermediul a trei publicaþii (dintr-un total de opt) în varianta work in progress. Miserere homine – Omule, îndurã-te! este expoziþia artistului Lakatos István ºi conþine planºe din banda desenatã cu acelaºi titlu, în care autorul ºi-a exprimat ideile legate de propria-i credinþã în Dumenzeu, opinia lui despre bisericã, oameni ºi relaþia lui cu lumea, toate acestea puse într-un viitor gotic steampunk. Spirou erou de 5 stele urmãreºte cei 75 de ani de existenþã ai revisteiLe Journal de Spirou ºi ai personajului de bandã desenatã Spirou, o legendã în Belgia francofonã. Greetings from Berlin oferã o imagine cronologicã, de ansamblu, a creaþiei ilustratorului german Atak /Georg Barber: bandã desenatã alb-negru din anii 90, desene color pentur ziare, afiºe, lucrãri de serigrafie, sculpturi, ilustraþii de carte, precum ºi legendara instalaþie The Toy Box. Banda desenatã româneascã va fi prezentã prin intermediul unei selecþii de lucrãri ale artiºtilor români de bandã desenatã publicaþi în strãinãtate ºi de planºe de bandã desenatã publicate anul acesta în revista Comics. Expoziþia artistului polonez Maciej Sienczyk, Aventuri pe o insulã pustie, reuneºte câteva fragmente din prima bandã desenatã nominalizatã în finala pentru Premiul Literar Nike 2013, cel mai important premiu de acest fel din Polonia. Editura MM Europe va prezenta o istorie ilustratã a unei benzi desenate.

La Saint Ink vor fi prezentate expoziþiile Harap Alb continuã, copertele celor ºapte numere din 'Harap Alb continuã',  revistã profesionistã de benzi desenate din România, Ioniþã Tunsu, un haiduc de Bucureºti, lucrãri din albumul omonim în lucru semnat de Puiu Manu, Revista Comics ºi prietenii, lucrãri ale artiºtilor români publicaþi în Revista 'Comics' ºi ªcoala de Basm, lucrãri publicate în revista pentru copii 'ªcoala de Basm'. Anthony Frost English Bookshop va gãzdui expoziþia While We Wait #3 a artistei Sorina Vazelina, iar Librairie Kyralina expoziþia Le Cirque semnatã de Ileana Surducan.

Artiºtii Lakatos István (Ungaria), Atak/Georg Barber (Germania), Sorina Vazelina, Ileana Surducan, Maria Surducan, Xenia Pamfil ºi Adrian Barbu (România), Matthias Picard ºi Nicolas Julliard (Franþa) se vor întâlni cu publicul Salonului ºi îºi vor prezenta lucrãrile. Jean Auquier, Directorul Centrului Belgian de Bandã Desenatã de la Bruxelles, va prezenta expoziþia Spirou erou de 5 stele.

Numeroase ateliere sunt deschise amatorilor pe perioada Salonului European de Bandã Desenatã: copiii vor învãþa cum sã creeze benzi desenate sub îndrumarea lui Octav Ungureanu ºi a artiºtilor revistei 'Comics', Valentin Sava îi va ajuta pe doritori sã-ºi creeze propriul supererou, Matthias Picard va susþine un atelier 3D, Atak/Georg Barber va coordona un atelier de producþie de carte serigrafiatã, iar librãria Jumãtatea plinã va organiza un atelier de fanzine DIY.

Librãria Jumãtatea Plinã va gãzdui lansarea romanului grafic Prâslea cel Voinic ºi merele de aur de Maria Surducan ºi a albumului de bandã desenatã Jim Curious, cãlãtorie în adâncul oceanului de Matthias Picard. La Saint Ink va fi lansat nr. 18 al revistei 'Comics'.

Informaþii complete despre eveniment ºi programul sunt disponibile pe adresa urmatoare: bandadesenataeuropeana.blogspot.ro sau pe site-urile organizatorilor ºi partenerilor.

Salonul European de Bandã Desenatã este un proiect al clusterului EUNIC Bucureºti (Reþeaua Europeanã a Institutelor Culturale Naþionale), organizat de Centrul Ceh, Institutul Maghiar din Bucureºti, Delegaþia Valonia-Bruxelles, Goethe-Institut, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, Institutul Polonez, în parteneriat cu Victoria Art Center, Asociaþia Jumãtatea plinã, Editura M.M. Europe ºi proiectul Muzeul Benzii Desenate. 

Comentarii cititori
sus

Iulia Negrea

 

Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” - ediþia a 40-a

 

Manifestare artisticã de tradiþie, emblematicã pentru (re)prezentarea identitãþii culturale a oraºului Craiova, Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” (ediþia a 40-a, aniversarã) se desfãºoarã în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie 2013, începând din anul acesta - sub Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale Regele Mihai I, ºi cuprinde 40 de evenimente de tipologii ºi stiluri diferite: concerte simfonice ºi vocal-simfonice (ale cãror programe pun în valoare titluri celebre ale muzicii clasice ºi romantice, dar ºi pagini de referinþã din repertoriul modern, inclusiv lucrãri prezentate în primã audiþie naþionalã), muzicã de operã (Tosca, de G. Puccini, spectacol oferit de Teatrul Liric „Elena Teodorini”- Craiova), muzicã veche readusã în lumina cunoaºterii graþie fascinantelor instrumente ºi costume de epocã (din timpul barocului, sec. XVII - XVIII), muzicã de camerã, recitaluri instrumentale ºi vocal-instrumentale, concerte de muzicã rock, folk ºi jazz ºi, nu în ultimul rând, proiecþii cinematografice (memorabilul film documentar „Grãdina lui Celibidache”, producþie 1998, regia Serge Ioan Celibidachi).

Personalitãþi artistice invitate:

Festivalul dedicã un generos spaþiu de manifestare unor artiºti renumiþi pe plan naþional ºi internaþional, fiind onorat de dirijorii Jin Wang (China), Theo Wolters (Olanda), Christopher Petrie (Anglia), Gheorghe Costin, Radu Popa, Constantin Grigore, Alexandru Racu; Bianca Manoleanu - sopranã; Claudia Codreanu - mezzosopranã; Costin Soare, Dimitri Illarionov (Rusia) - chitarã; Kasparas Uinskas (Lituania), Mãdãlina Paºol, Remus Manoleanu, Sorin Petrescu - pian; Aurelian-Octav Popa (clarinet); actorii Ion Caramitru, Angel Rababoc; Alexandru Anastasiu - vibrafon; Fernando Mihalache - acordeon; Michael Acker - contrabas; Marcian Petrescu - muzicuþã º. a.

Ansambluri simfonice ºi formaþii camerale invitate: Ansamblul de muzicã veche „Flauto Dolce” - Cluj-Napoca, Orchestra de camerã „Camerata Regalã” - Bucureºti, Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Banatul” - Timiºoara, Cvartetul „Ad Libitum”, Duo Ana Topalovic (violoncel) - Bojana Zdravkovic (pian), alãturi de Trio BKG (Alexander Balanescu - vioarã, Zlatko Kauèiè - saxofon, Javier Girotto - percuþie), Alexander Balanescu ºi Ada Milea - Proiectul „Insula”, formaþiile de muzicã rock „KUMM”, „Toulouse Lautrec”, Evergreen Orchestra - Symphonic Jazz Project º. a.


Locurile de desfãºurare a evenimentelor:

În premierã, cele 40 de evenimente artistice programate în Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” nu se vor desfãºura exclusiv în sala de concerte a Filarmonicii Oltenia, consacratã ca unic spaþiu de evoluþie scenicã pentru artiºtii invitaþi în decursul celor 39 de ediþii precedente. Cu prilejul ediþiei 2013 a festivalului, Filarmonica Oltenia este onoratã sã susþinã ºi sã gãzduiascã, la rândul sãu, recitaluri, concerte ºi spectacole, în colaborare cu reputate instituþii de culturã ºi de învãþãmânt din municipiul Craiova, cooptate ca partenere: Muzeul Olteniei (prin gãzduirea a ºapte recitaluri camerale), Teatrul Liric „Elena Teodorini” (prin desfãºurarea unei reprezentaþii a spectacolului de operã Tosca de G. Puccini sub auspiciile Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã”), Cercul Militar (prin susþinerea unui concert de cãtre Muzica Militarã a Garnizoanei Craiova, sub conducerea lt.-col. Florin Enache), Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” (prin susþinerea unui concert în sala Filarmonicii „Oltenia”), Cinematograful „Modern” (prin proiecþia celebrului film documentar „Grãdina lui Celibidache”) ºi Liceul de Arte „Marin Sorescu” (prin susþinerea a douã concerte - în sala proprie de concert ºi în sala de concerte a Filarmonicii „Oltenia”).


De asemenea, graþie bunãvoinþei Mitropoliei Olteniei ºi Arhiepiscopiei Craiovei, concertul de muzicã sacrã ortodoxã inclus în programul festivalului se va desfãºura în incinta solemnã ºi de profundã reculegere spiritualã pe care o impune Biserica Madona Dudu.
Nu în ultimul rând, menþionãm ca partener consecvent „Café-Teatru Play”, a cãrui ispititoare ºi „neconvenþionalã subteranã” de inspiraþie boemã „(de)conspiratoare” reprezintã „baza” de „descãtuºare” artisticã pentru nu mai puþin de opt spectacole ºi concerte absolut garantat nonconformiste de rock ºi jazz.

Excurs istoric:

Prestigiul muzicienilor invitaþi sã concerteze în decursul a patru decenii pe scena Filarmonicii Oltenia constituie un argument elocvent ce pledeazã în mod susþinut ºi consecvent pentru evidenþierea reprezentativitãþii ºi a relevanþei festivalului la nivel naþional ºi internaþional. Spre ilustrare, dintre muzicienii renumiþi care au evoluat în ultimul deceniu pe scena festivalului se remarcã: Sergiu Comissiona, Horia Andreescu, Ludovic Bács, Florentin Mihãescu, Modest Cichirdan, Alexandru Iosub, Cornel Groza, Alexandru Racu, Ilarion Ionescu-Galaþi, Ovidiu Bãlan, Gheorghe Costin, Radu Popa, Mihnea Ignat, Cristian Oroºanu, Meïr Minsky (Belgia), Paul Nadler (S. U. A.), Octav Calleya, Alfonso Saura, Cristian Florea(Spania), Konrad von Abel (Germania), Misha Katz (Franþa) - dirijori; Georgeta Stoleriu, Irina Iordãchescu, Carmen Gurban, Diana Þugui - soprane; Aura Twarowska, Claudia Codreanu - mezzosoprane; Florin Diaconescu, Zsolt Szilágyi, Marius Budoiu, Szerekován János - tenori; ªtefan Ignat, Iordache Basalic – baritoni; Gheorghe Roºu, Sorin Drãniceanu, Alexandru Moisiuc, Marius Manyov - baºi; Valentin Gheorghiu, Dan Grigore, Daniel Goiþi, Csíky Boldizsár, Mihai Ungureanu, Horia Mihail, Timur Sergeyenia (Germania/Belarus) ºi Kasparas Uinskas (Lituania) - pian; Eugen Sârbu, Liviu Prunaru, Cristina Anghelescu, Florin Ionescu-Galaþi, Gabriel Croitoru, Florin Croitoru, Alexandru Tomescu, Ilian Gârneþ, Ioana Cristina Goicea, Vlad Stãnculeasa - vioarã; Dejan Mladjenovic (Serbia) - violã; Alexandra Guþu, Marin Cazacu, Rãzvan Suma - violoncel; Ion Ivan-Roncea - harpã.

Dintre ansamblurile instrumentale invitate se disting: Orchestra Simfonicã a Filarmonicii “George Enescu”, Studioul de Muzicã Veche, Orchestra Naþionalã Radio - Bucureºti, Orchestra Simfonicã a Filarmonicii “Transilvania” - Cluj-Napoca, Orchestra Naþionalã de Camerã a Republicii Moldova - Chiºinãu, Cvartetul “Ad Libitum” al Filarmonicii “Moldova” - Iaºi, Cvartetul “Transilvan” al Filarmonicii Cluj-Napoca, iar dintre ansamblurile corale - Corul Naþional de Camerã “Madrigal”, Corul Filarmonicii “Transilvania” - Cluj-Napoca, “Svetilen” (Federaþia Rusã).


Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”, ediþia a 40-a
(15 noiembrie - 8 decembrie 2013)

PROGRAM

VINERI,  15  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Deschiderea Festivalului
Concert vocal-simfonic extraordinar
Giuseppe Verdi - Richard Wagner (200 de ani de la naºtere)
ORCHESTRA  SIMFONICà ªI  CORALA  ACADEMICà
ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: GHEORGHE  COSTIN
Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
În program:
Richard Wagner: Uvertura operei „Der fliegende Holländer” („Olandezul zburãtor”)

Richard Wagner: „Karfreitagszauber” („Farmecul Vinerii Mari”) din opera „Parsifal”
Richard Wagner: Uvertura operei „Die Meistersinger von Nürnberg” („Maeºtrii cântãreþi din Nürnberg”)
Giuseppe Verdi: Quattro Pezzi Sacri
* Preþuri bilete: 25 lei; 20 lei (elevi, studenþi, pensionari)

SÂMBÃTÃ,  16  NOIEMBRIE  2013
ORA  11:00,  FILARMONICA  „OLTENIA”,  SALA  „FILIP  LAZÃR”
Ateliere de creaþie cu instrumente muzicale neconvenþionale

ORA  19:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
¡Viva España!
Searã de muzicã spaniolã pentru voce ºi chitarã
CLAUDIA  CODREANU
(mezzosopranã), COSTIN  SOARE (chitarã)

În program:
Anonim: Romanza española (chitarã solo)

Federico Garcia Lorca: „Zorongo”, “Anda, jaleo”, “Las tres hojas”
Manuel de Falla: Asturiana
Francisco Tarrega: Capricho arabe (chitarã solo)
Fernando Sor: “Las mujeres y cuerdas”
Federico Garcia Lorca: „El café de Chinitas”, “La Tarara”
Francisco Tarrega: Recuerdos de la Alhambra (chitarã solo)
Anonim: “Dindirin”
Federico Garcia Lorca: „Los cuatro muleros”, “Nana de Sevilla”
Francisco Tarrega: Jota de concierto (chitarã solo)
Georges Bizet: Seguidilla
Federico Garcia Lorca: „Las Morillas de Jaen”, “Sevillanas del siglo XVIII”
* Preþul biletului: 8 lei

DUMINICÃ,  17  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Eminescu - Recital de muzicã ºi poezie susþinut de ION  CARAMITRU
(actor)

ºi AURELIAN-OCTAV  POPA (clarinet)
* Preþuri bilete: 20 lei; 15 lei (elevi, studenþi, pensionari)

LUNI,  18  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  LICEUL  DE  ARTE  „MARIN  SORESCU”
“Acordurile Toamnei”
Concert susþinut de elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”
Conducerea muzicalã: FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert vocal-simfonic
ORCHESTRA  ªI  CORUL  DE  CAMERà ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: CHRISTOPHER  PETRIE  (ANGLIA)
Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
În program:
Christopher Petrie: „Invisible Cities” (primã audiþie)
Ralph Vaughan Williams: „Flos Campi” pentru cor ºi orchestrã (primã audiþie)
Christopher Petrie: „Lautari Cappricio” (primã audiþie)
* Preþuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenþi, pensionari)

MARÞI,  19  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
“playing-dancing”
Duo ANA  TOPALOVIC
(violoncel) - BOJANA  ZDRAVKOVIC (pian)

În program:
Gaspar Cassadó: Requiebros

Enrique Granados: Dans spaniol nr. 2
Frédéric Chopin: Polonaise Brillante, op. 3
Igor Stravinski: Menuet ºi Final din Suita Italianã
Serghei Rahmaninov: Dans oriental
Astor Piazzolla: Le Grand Tango
* Preþul biletului: 10 lei

MIERCURI,  20  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:00,  CERCUL  MILITAR  CRAIOVA
MUZICA  MILITARà A  GARNIZOANEI  CRAIOVA
Conducerea muzicalã: lt.-col. FLORIN  ENACHE
κi dau concursul:
MARIACHI  BAND  SOMBREROS
HARMONY  ORCHESTRA
ORCHESTRA  DE  SUFLÃTORI  A  MUZICII  MILITARE  A  GARNIZOANEI  CRAIOVA
Din program:
“Regina sirenelor”

“Fãt-Frumos”
SOLISTÃ: ADRIANA  ECONOMU - ªcoala Gimnazialã “Mihai Viteazul” Craiova
“Cine iubeºte ºi lasã”
“Drag mi-a fost calul bãlan”
SOLISTÃ: CAMELIA  ROGOJINARU - ªcoala Gimnazialã “Gheorghe Þiþeica” Craiova
“Vânãtorul”
SOLISTÃ: FRANCESCA  WETTENGEL - Liceul de Arte “Marin Sorescu” Craiova
“Read all about it”
SOLISTÃ: RALUCA  ANDREEA  PÃTROI - Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” Craiova
“Bate vânt de primãvarã”
„Te-ai jurat, neicuþã, în drum“
SOLISTÃ: DIANA  IANCU - Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii “Constantin Brâncuºi” Craiova

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
ORCHESTRA  „CAMERATA  REGALÔ - BUCUREªTI
DIRIJOR: CONSTANTIN  GRIGORE
În program:
Edvard Grieg: Suita „Holberg”, op. 40

Piotr Ilici Ceaikovski: Serenada pentru orchestrã de coarde, op. 48
* Preþul biletului: 15 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de muzicã rock - FORMAÞIA  „KUMM”

JOI,  21  NOIEMBRIE  2013
ORA  14:00,  CINEMATOGRAFUL  „MODERN”
Proiecþia filmului documentar „Grãdina lui Celibidache”
(1998, regia Serge Ioan Celibidachi)

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
“Acordurile Toamnei”
Concert susþinut de elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”

VINERI,  22  NOIEMBRIE  2013,  ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert extraordinar
ORCHESTRA  SIMFONICà A  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: JIN  WANG  (CHINA)
SOLISTÃ: MÃDÃLINA  PAªOL  (pian)

În program:
Jin Wang: Suita “Impresii din Tibet” pentru sopranã, bas, cor bãrbãtesc ºi orchestrã

(primã audiþie)
SOLIªTI: OLGA  ªAIN,  MIRCEA  TUDORA

Maestru de cor: MANUELA  ENACHE
Serghei Rahmaninov: Concertul nr. 1 în Fa diez minor pentru pian ºi orchestrã, op. 1
Serghei Rahmaninov: Simfonia I în Re minor, op. 13
* Preþul biletului: 20 lei

SÂMBÃTÃ,  23  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:30,  FILARMONICA  „OLTENIA”,  SALA  „FILIP  LAZÃR”
CVARTETUL  „PRELUDE”  AL  FILARMONICII  „OLTENIA”
DAN  PREDOI
(vioara I), IULIANA  PREDOI (vioara a II-a),

TITU  CURTEANU (violã), ELVIS  CIUCULESCU (violoncel)
În program:
Antonín Dvoøák: Humoreska

Johannes Brahms: Dans ungar nr. 5
Leslie Searle: Evening Shadows
Fritz Kreisler: Frumosul Rozmarin
Astor Piazzolla: Chau, Paris
Mikis Theodorakis: „Zorba's Dance”
Michael McLean: Tango
Ruggero Leoncavallo: Mattinata
Luigi Denza: Funiculì, Funiculà
Eduardo di Capua: Maria, Marì
Michael McLean: Rhumba
Emmerich Kálmán: Vals din opereta „Silvia” (moment muzical)
Coloana sonorã a filmului „The Godfather” („Naºul”): Tema principalã
„Ochii negri” (melodie tradiþionalã rusã)
Carlos Gardel: Por una cabeza
Johannes Brahms: Dans ungar nr. 6
Astor Piazzolla: Libertango
Michael McLean: Csárdás
Jacob Gade: „Jealousy”
Vittorio Monti: Csárdás
* Preþul biletului: 8 lei

ORA  19:30,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Concert de muzicã veche (din timpul Barocului, sec. XVII-XVIII)
ANSAMBLUL   „FLAUTO  DOLCE” - CLUJ-NAPOCA                                   
ZOLTÁN  MAJÓ
(conducerea artisticã),

MÁRIA SZABÓ,  ARANKA  KOVARI (flaut drept), MIHAELA  MAXIM (sopranã)
În program:
Codex Caioni (Transilvania, sec. XVII): Fantasia (Alessandro Grandi / Salve Regina (Anonim)
/ Jubilate Deo (Lodovico Viadana)
Colecþia Kabinet (1646, Amsterdam): Voorspel-Franse Air-Fantasia-Coranto-Courante-Tripla
Gabriel Reilich (1643 - 1677): Douã lieduri: Keine schönheit hat die Welt ºi Wo ist der Schönste
(Sibiu, 1677)
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Fuga (Contrapunctus VIII) (Die Kunst der Fuge, 1751),
BWV 1080/8  
Johann Sartorius (1712 - 1787): Aria Ach, süsses Wort (Sibiu, sfº. sec. XVIII)
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): Sonata, TWV 40:152
Anonim (sec. XVIII): Cântece vechi hasidice (evreieºti) din Maramureº (aranj. de Z. Majo)
Joseph Bengraf (sec. XVIII): Ungarischer Tanz / Franz Pfeifer (sec. XVIII): Ungarisches Lied: Tartózkodó kérelem / Anonim (Ms. de la Sfântu Gheorghe, 1757): Trei dansuri
Anonim (diferite ms. sec. XVIII - XIX): Douã cântece româneºti (Arde-mã ºi Mititica) ºi dansuri româneºti din Moldova ºi Valahia (aranj. de Z. Majo)
* Preþul biletului: 8 lei

DUMINICÃ,  24  NOIEMBRIE,  ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Praf ºi umbre”: Concert akCaroll
* Preþul biletului: 10 lei
 
LUNI,  25  NOIEMBRIE  2013,  ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Variaþiuni la invenþiuni OP 2”
PETRE  ANCUÞA,  EMILIAN  MARNEA
* Preþul biletului: 10 lei
MARÞI,  26  NOIEMBRIE  2013
ORA  17:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Recital de harpã susþinut de PATAKI  ROZALIA
În program:
Bedøich Smetana - Trneczek: „Vltava”

Jan Dussek: Sonata în Do minor
Alphonse Hasselmans: “Guittare”
Charles Oberthür: „The Blind Girl”
Marcel Tournier: Preludiu nr. 1
Marþian Negrea: Menuet
George Enescu: Preludiu în stil vechi
Henry Purcell: Ground and Variations
Mihail Glinka: Variaþiuni pe o temã de Mozart
* Preþul biletului: 8 lei

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
„Accord Vibes - Just Musette”
Concert susþinut de ALEXANDRU  ANASTASIU (vibrafon),

FERNANDO  MIHALACHE (acordeon), MICHAEL  ACKER (contrabas)
* Preþul biletului: 10 lei

MIERCURI,  27  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Searã de muzicã de camerã
CVARTETUL  „AD  LIBITUM”                                    
ALEXANDRU  TOMESCU
(vioara I), ªERBAN  MEREUÞÃ (vioara a II-a),

BOGDAN  BIªOC (violã), FILIP  PAPA (violoncel)
În program:
George Enescu: Cvartetul nr. 2 în Sol major, op 22

Ludwig van Beethoven: Cvartetul nr. 11 în Fa minor, op. 95 “Serioso”
Maurice Ravel: Cvartetul în Fa major
* Preþuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenþi, pensionari)

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de muzicã rock - TRUPA  „TOULOUSE  LAUTREC”

JOI,  28  NOIEMBRIE  2013,  ORA  18:00, 
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
Duo concertante GEO  FABIAN
(vioarã),  RÃZVAN  NICOLAE (chitarã)

În program:
Fritz Kreisler: Schön Rosmarin

Mauro Giuliani: Menuetto din „Pieces faciles et agreables”
Niccolò Paganini: Sonata I în La major
Johann Sebastian Bach (aranj. Guy Bergeron): Aria pe coarda Sol
Johann Sebastian Bach (aranj. Guy Bergeron): Coralul „Jesus bleibet meine Freude”
Ignaz Joseph Pleyel (aranj. François Calegari): Polonezã în La major
Niccolò Paganini: Sonata a II-a în Do major
Niccolò Paganini: Cantabile
Guy Bergeron: Please, stay with me
Guy Bergeron: Ballade pour Anne
Niccolò Paganini: Sonata a VI-a în La minor
Alfred Cottin: Aubade et Chant d`amour
* Preþul biletului: 8 lei

VINERI,  29  NOIEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
 „Canzoni Italiane”
Recital susþinut de BIANCA  MANOLEANU (sopranã) ºi REMUS  MANOLEANU (pian)

În program:
Vincenzo Bellini: „Vaga luna che inargenti”, „Malinconia, nimfa gentile”, „Il fervido desiderio”,
 „Dolente immagine di Fille mia”, „Per pieta bell' idol mio”, „Ma rendi pur contento”, „La ricordanza”
Alfredo Catalani: „Senza baci”
Gaetano Donizetti: „Me voglio fa 'na casa”
Ruggero Leoncavallo: „Vuoi tu?”
Umberto Giordano: „E l'april che torna a me”
Pietro Mascagni: „Ballata”, „Serenata”
Giacomo Puccini: „Terra e mare”, „Morire”
Giuseppe Verdi: „Il tramonto”, „Ad una stella”, „La zingara”
* Preþul biletului: 10 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert de jazz - BKG  TRIO
ALEXANDER  BALANESCU
(vioarã), ZLATKO  KAUÈIÈ (saxofon),

JAVIER  GIROTTO (percuþie)
* Preþul biletului: 15 lei

SÂMBÃTÃ,  30  NOIEMBRIE  2013
ORA  13:00,  BISERICA  MADONA  DUDU
Concert de muzicã sacrã ortodoxã
DIRIJOR: ALEXANDRU  RACU

ORA  18:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
„Sã (re)descoperim Filarmonica în CHEIA FAmilia”
Concurs cu premii dedicat familiilor de iubitori ai muzicii clasice

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
„Insula”
Concert susþinut de ADA  MILEA  &  ALEXANDER  BALANESCU
* Pre
þul biletului: 15 lei

DUMINICÃ,  1  DECEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert vocal-simfonic
ORCHESTRA  SIMFONICà ªI  CORALA  ACADEMICà
ALE  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR  ªI  SOLIST: ALEXANDER  BALANESCU (vioarã)                          

Maestru de cor: FLORIAN-GEORGE  ZAMFIR
În program:
Henry Purcell - Benjamin Britten (100 de ani de la naºtere): Ciaconna în Sol minor 
pentru orchestrã de coarde
Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul nr. 5 în La major pentru vioarã ºi orchestrã, K. 219
Alexander Balanescu: „Postcards From Beyond” pentru cor ºi orchestrã
(primã audiþie în România)
* Preþuri bilete: 20 lei; 15 lei (elevi, studenþi, pensionari)

LUNI,  2  DECEMBRIE  2013,  ORA  18:00, 
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
CLASSIC  BRASS  QUARTET
DACIAN  MÂNDRU
(trombon), CÃTÃLIN  CODIÞOIU,  DAVID  COTOI (trompetã),

LAURENÞIU  ROTARU (trompetã, flugelhorn)
Invitatã: ROXANA  CHERCIU (corn)
În program:
Franz von Suppé: Uvertura operetei „Die schöne Galathée” („Frumoasa Galateea”)

Antonio Vivaldi: Concertul în Re major 
Johann Sebastian Bach: Aria pe coarda Sol
Gustav Holst: „Jupiter” din Suita „Planetele” 
George Gershwin: Poemul simfonic „An American in Paris”
* Preþul biletului: 8 lei

MARÞI,  3  DECEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
ORCHESTRA  ANSAMBLULUI   FOLCLORIC  „MARIA  TÃNASE” - CRAIOVA                                       
DIRIJOR: NICU  CREÞU

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Jazz electric ºi eclectic
CRISTIAN  CIOMU ºi GRUPUL  „OPUS  1,61”
* Pre
þul biletului: 8 lei

MIERCURI,  4  DECEMBRIE  2013
ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Searã Frédéric Chopin
Recital extraordinar susþinut de KASPARAS  UINSKAS  (LITUANIA)            

În program:
Nocturna op. 27, nr. 1; 12 studii, op. 25; Sonata nr. 3 în Si minor, op. 58

* Preþul biletului: 10 lei

ORA  21:00,  CAFE-TEATRU  „PLAY”
Concert susþinut de MARCIAN  PETRESCU (muzicuþã)


JOI,  5  DECEMBRIE  2013
ORA  17:00,  MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
„Oraºul lui Heidegger”
Recital de muzicã ºi poezie
ANGEL  RABABOC
(actor), MIRCEA  SUCHICI (violoncel, compozitor)

În program:
Bãtrânul fierar (dupã D. Dimitru)

Toamna (dupã L. Popescu)
Sã ne iubim (dupã G. Bacovia)
Oraºul lui Heidegger
La lecþie (dupã M. Sorescu)
Domniºoara Topuzu (dupã H. Dulvac)
Amintire (dupã D. Zorilã)
Fãrã titlu (dupã M. Filiº)
Sonetul nopþii (dupã N. Visa)
Maestrul M. Voinea
Imagini ºi impresii la V. Boboc
* Preþul biletului: 8 lei

ORA  19:00,  TEATRUL  LIRIC  „ELENA  TEODORINI”
Spectacol de operã: „Tosca” de Giaccomo Puccini

ORA  20:30,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
EVERGREEN  ORCHESTRA - SYMPHONIC  JAZZ  PROJECT
Dirijor, aranjamente muzicale: BOGDAN  UÞÃ (saxofon)

IRINA  PELIN (voce)
ADRIAN  SIMA (pian)
ION-BEBE  BOATÃ (chitarã)
TRAIAN  BADEA (bas)
MARIAN  UÞÃ (tobe)
ALIN  NICU (conga)
CRISTIAN  CÎÞU (percuþie)
SIMION  PETRENCU (vioara I)
CÃTÃLINA  GHEORGHICEANU (vioara a II-a)
NICOLETA  GHEORGHICEANU (violã)
RALUCA  PESCLEVEI (violoncel)
În program: lucrãri consacrate ale unor artiºti, precum: Louis Armstrong, Frank Sinatra, Édith Piaf, Ella Fitzgerald, Cesaria Evora, Antonio Carlo Jobim, James Brown, Etta James º. a.
* Preþuri bilete: 15 lei; 10 lei (elevi, studenþi, pensionari)

VINERI,  6  DECEMBRIE  2013
ORA  12:00,  FILARMONICA  „OLTENIA”
„Ziua Porþilor Deschise”

ORA  19:00,  SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Concert simfonic
κi dã concursul: ORCHESTRA  SIMFONICà A  FILARMONICII  „OLTENIA”
DIRIJOR: THEO  WOLTERS  (OLANDA)                                                          

SOLIªTI: DIMITRI  ILLARIONOV  (RUSIA) - chitarã                                
             KASPARAS  UINSKAS  (LITUANIA) - pian                                         
În program:
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Serghei Rahmaninov: Rapsodia pe o temã de Paganini, op. 43
Modest Musorgski - Maurice Ravel: Suita “Tablouri dintr-o expoziþie”
* Preþul biletului: 20 lei

SÂMBÃTÃ,  7  DECEMBRIE  2013,  ORA  18:00,
MUZEUL  OLTENIEI  -  SECÞIA  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE
CVARTETUL  DE  CORNI  „CARNIX”  AL  FILARMONICII  „OLTENIA”
ROXANA  CHERCIU,  VASILE  BORDENCIU,  IONUÞ  COSTACHE, GHEORGHE  DONDOE
În program:
Henry Purcell: Intrada

Georg Friedrich Händel: Menuet
Anton Reicha: Tritonus - Trio
Franz Schubert: Coral
Wolfgang Amadeus Mozart: A la caccia
Carl Maria von Weber: Corul vânãtorilor din opera „Freischütz”
Georges Bizet: Habanera din opera „Carmen”
Johann Strauss - fiul: „Cucu” Polka
George Gershwin: „Summertime” din opera „Porgy and Bess”
Vasile Bordenciu: Suitã moroºãneascã
* Preþul biletului: 8 lei

DUMINICÃ,  8  DECEMBRIE  2013,  ORA  19:00, 
SALA  FILARMONICII  „OLTENIA”
Închiderea Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã” (ediþia a 40-a)
ORCHESTRA  SIMFONICà A  FILARMONICII  „BANATUL” - TIMIªOARA
DIRIJOR: RADU  POPA

SOLIST: SORIN  PETRESCU (pian)                  
În program:
Jean Sibelius: Valse triste, op. 44, nr. 1

Edvard Grieg: Concertul în La minor pentru pian ºi orchestrã, op. 16
Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia a IV-a în Fa minor, op. 36
* Preþuri bilete: 25 lei; 20 lei (elevi, studenþi, pensionari)                                          

Comentarii cititori
sus

 

Sãptãmâna Culturalã a Romanaþiului

 

Asociaþia socio-culturalã pentru promovarea valorilor Romanaþiului - „Iancu Jianu” ºi Fundaþia Amfiteatru organizeazã în perioada 13 - 17 noiembrie 2013, Sãptãmâna Culturalã a Romanaþiului.

Seria de evenimente programate au drept scop continuarea demersurilor Asociaþiei Iancu Jianu în direcþia sprijinirii ºi promovãrii valorilor ºi tradiþiilor din zona Olteniei, afirmarea turisticã a brandului Romanaþi ºi crearea premiselor pentru dezvoltarea economicã ºi socialã a zonei.

“Sãptãmâna culturalã a Romanaþiului” va cuprinde conferinþe, programe artistice, lecþii de istorie ºi educaþie patrioticã, acþiuni de ecologizare ºi protecþie a mediului, simpozioane, lansãri de carte, întreceri sportive, dar ºi evenimente speciale, conturate separat, precum: Festivalul de Muzicã traditionalã - lautãreascã ,,Iancu Jianu”, Turul de ciclism sau Gala Premiilor VIP - editie specialã, dedicatã personalitãþilor din zona Romanatiului.

Programul  acestei ediþii este orientat, conform organizatorilor, spre punerea în valoare a potenþialului uman ºi natural al zonei, prin crearea unei agende îndreptate spre activism civic ºi antreprenorial ºi dezvoltarea comunitãþilor din perspectiva europeanã.

Vã prezentãm mai jos programul evenimentelor din cadrul Sãptãmânii Culturale a Romanaþiului:


Ziua I, Miercuri, 13 noiembrie 2013, Dobrosloveni (Romula Malva)
11.00 - 11.30 Deschiderea oficialã a evenimentului.
11.30 - 12.00 - Vernisajul Salonul de Fotografie Turisticã Hai acasã în Romanaþi, Ediþia a II a, Centrul Cultural Dobrosloveni
Înscrierea fotografiilor în cadrul secþiunii Hai acasã în Romanaþi din cadrul Salonului Naþional de Fotografie Turisticã se va face pe site-ul http://www.vacantesicalatorii.ro/snft/home/  în perioada 02.10 - 10.11.2013.                
12.00 - 13.00 - Lansãri de carte, Simpozion Romanaþi - Inima Olteniei
13.00 - 14.00 - Program artistic.Dansuri populare din zona Romanaþiului - coordonator Instr. Coregraf  Lucian Stroe

Ziua II, Joi, 14 noiembrie 2013, Giuvãrãºti
11.00 - 13.00 - Turismul responsabil în zona Romanaþi - perspectiva de valorificare ºi dezvoltare a comunitãþilor locale. Speaker: Aurel Borºan - Preºedintele Fundaþiei Amfiteatru
12.00 -13.00- Romanaþi - file de istorie .O lectie de istorie ce se va desfãºura simultan ºi interactiv în mai multe  localitãþi. Prezintã : profesori de istorie ºi membri ai comunitãþilor locale, nãscuþi în fostul judeþ Romanaþi

Ziua III, Vineri, 15 noiembrie 2013
11.00 - 15.00 Romanaþi ,,Mânã în mânã”- Giuvãrãºti. Skandenberg - copii, coordonator Radu ,,Valahu” Georgescu
17.00 - 20.00 Festivalul de Muzica tradiþionalã - lãutareascã Iancu Jianu, Ediþia a II a, Centrul Cultural Tudor Gheorghe – Izbiceni

Ziua IV, Sâmbãtã, 16 noiembrie 2013
10.00 - 16.00 Turul de ciclism Drumul Domnului de Rouã. Pe traseul Gîrcov- Islaz-Giuvãrãºti-Tia Mare-Rusãneºti-Babiciu-Stoeneºti-Fãrcaºele-Dobrosloveni (Romula Malva)
16.00 - 17.00 Festivitate de premiere ºi program artistic

Ziua V, Duminicã, 17 noiembrie 2013
10.00 - 10.30 Simpozion Spiritul olimpic romanãþean, prezintã prof. Oltiþa Urîtu
10.00 -13.00 Cupa Iancu Jianu, Gîrcov,  Turneu fotbal copii
18.00 - 20.00  Gala Premiilor VIP - Romanaþi - oamenii schimbãrii, Centrul Cultural Tudor Gheorghe - Izbiceni

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey