•  Simone Györfi
•  Sever Negrescu
•  Rãzvan Þupa


sus


Simone Györfi


(moºtenire)

vreau sã-þi vorbesc acum
despre paharele de vin ale bunicii
ºase pahare pentru vin
ºi, în centru, carafa cu gâtul
graþios alungit, ca de lebãdã
înainte de-a se avânta în zbor

doar vremea, cu siguranþã, face
sã parã sticla într-atât
de vulnerabilã
ºi delicatã
de parcã la cea mai neînsemnatã atingere
s-ar frânge sub ochiul privitorului

(oh precocious is the eye of the beholder)

nu-mi amintesc sã fi vãzut vreodatã
aceste pahare
expuse cu mândrie în vitrinã,
mãcar în zilele de mare sãrbãtoare,
duminicile, uneori
întru onoarea oaspeþilor
veniþi din cele patru zãri

serviciul de pahare al bunicii,
vulnerabil ºi cast
osândit pentru eternitate
sã rãsfrângã lumina asfinþitului
prin sticla vitrinei mele,
neºtiutoarea,

atât de vulnerabile în castitatea lor,
poate un gaj de iubire
cu amintirea ascunsã în
transparenþa docilã a sticlei -

în casa dintre stele
mi te închipui uneori
cu tandru deget mângâind
cristalul neted(* * *)

la drumul egal
dintre mine ºi tine
tãcerea vegheazã
cu un ochi de vultur

infernul
e totuºi în noi
cuvinte-ngheþate
abil ºlefuite a tandru

tu nu mã recunoºti
în tine
dezorientat neîncrezãtor furios
ºi nici nu vrei
sã încerci


(Ritornelã)

Precum nisipul printre degete
viaþa se prelinge incoruptibil printre clipe
în galaxia cotidianã: a mea ºi a ta.

Sãlcii legãnate de vânt strajã ochilor
pãpãdii urgisite de vântoasele vremii
obiectele, ubicuu prezente, veghindu-ne.

Viaþa ta se scurge printre degetele mele
în lobul urechii ecoul strigãtului de adio, întârziat
ca o descãtuºare.


(scurte lecþii despre libertate)

motto: "I can only say, there we have been; but
I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that
is to place it in time"
(T.S.Eliot - Burnt Norton)


1.
aleargã aleargã robinson
salveazã-te
la orizont oºtirea binevoitorilor
vin - nechemaþi - mântuitorii
te-aºteaptã la ocol capcana de nichel
"priviþi omul primar, omul redus la sine"
"bomboane cumpãraþi, banane"
"noli tangere - exponatul muºcã"
unde te-ascunzi, frate de suflet, Vineri?
aleargã ALEARGÃ robinson !

2.
sã ne-analizãm sentimentele
(de tristã amintire tovarãºi)
timpul e oricum incomensurabil indeterminabil subiectiv
naºterea poartã în sine explozia morþii
amarã certitudine
deºi -


3.
cu gândul
hotare cã nu pot sã trec
sã nu crezi


(rugã)

1.

trãiesc n-dimensional
mã redescopãr zilnic,
cu uimire
în cotidianul tradiþional…
mai este timp, îmi spun,
mai este
ºi oricum,
când norii bãtrâneþii vor vijeli
pe creste,
banale-mi vor pãrea
problemele de-acum,
iar vechi gâlcevi
ºi vechi iubiri
demult, pe-atuncea, se vor fi fãcut
fãrã de veste,
scrum.


(în zori)


în zori,
speranþele circulã pe strãzi,
nestingherite,
învãluite în fumul uºor misterios
al visului de-abia întrupat

în zori,
miracolele te pândesc la tot pasul,
neagresiv,
iar trecãtorul întâmplãtor
pare a fi doar un alt interpret
în baletul mecanic al clipei

în zori,
ochiul poetului vegheazã fericit
peste rãsuflarea neprihãnitã
a zilei ce stã sã se nascã


(aum)

dintotdeauna
mi-a fost teamã de cuvinte
de tainica putere a stihului creator,
gândul,
exilat în ungherul minþii,
cu paranoicã luciditate

(noli tangere circulos meos)

neîndoielnic,
vegheat de mânuitorii
miracolelor publicitare
s-ar frânge în oglinda deformator-întoarsã
a foamei

surghiunit în imaginar
"aum"-ul necesar
miracolului cotidian
pândeºte, ferecat în ochiul poetului,
clipa eliberãrii

Comentarii cititori
sus


Sever NegrescuÎnchisorile pelerinului

L-am chemat la vorbitor pe Dumnezeu
ºi-a venit într-un galop Sãracul
dincolo de gratii eram tot eu
faþã-n faþã cu pãcatul

Am spus tot ce-am petrecut pe loc
gratiile s-au topit în scrum
am simþit atunci cã am dat foc
temniþei din drum

Slobod am ajuns din nou
poet peste îngeri
i-auzeam cum strâng într-un ecou
toate ale inimilor frângeri

ªi-am rãmas aºa pânã târziu
Dumnezeu ºtiind cã mã veghea
colindã sfinþilor dorind sã fiu
din inima ce-mi sângera


Adunare

Existã trei în opt
ºase în nouã
ºi unu în omul
de zãpadã

Existã ºedere în patru
scaun fãrã nicio masã
existã seceriº în cinci
ºi-n ºapte
ºi tainã existã
în pâine ºi-n parte

Existã doi în zece
ºi Dumnezeul nostru
în porunci
existã timpul
care nu mai trece
ºi adunare existã
în ceea ce arunci


Cununie

Jumãtate soare jumãtate umbrã
elefant cu picioare de furnicã
o icoanã îmi acoperã inima
un clopot îmi curge
prin recele sânge

jumãtate rãstignire jumãtate înviere
cununie a copacului cu frunza
catapeteasma sfâºiatã-n douã
un vers îmi adie
în moartea cea vieAº vrea

S-aude un trãsnet în oasele mele
iar se luptã zilele cu nopþile
ca îngerii cu diavolii
pe o bucatã de pãmânt
din sufletul
meu

Nu ºtiu cui aparþin
zilei sau nopþii
m-am nãscut
dimineaþa
fãrã a bãnui

aº vrea sã mor
odatã cu moartea
tuturor
seara târziu
ºi sã înviez
tot dimineaþa
a treia zi dupã ScripturiCredo

Am pus picioare soarelui
lumânãri din cearã curatã
pentru a merge pe pãmânt
ºi vulcanii au râs cu pucioasã

Am pus mâini pãmântului
miresme de smirnã curatã
pentru a atinge-n rugãciune cerul
ºi norii au plâns cu stele

Am pus ochi stelelor
candele din untdelemn curat
pentru a se vedea între ele
ºi oamenii s-au rãsculat

Am pus cerului cruce la gât
din lemn de mãslin verde
pentru a pipãi coasta împunsã
ºi lumea a-nceput a crede


Atras de Înviere

O curte interioarã
este sufletul meu
Doamne
poþi întoarce carul mare
în ea

Ochii mei
ferestre spre Tine
niciodatã nu se vor stinge
chiar de vor arde
ca douã lumânãri

ªi noaptea va revãrsa
odatã
toatã rãstignirea Învierii
adunatã
din suflete moarte


Comentarii cititori
sus


Rãzvan ÞupaCântecele new yorkezeAeroport
În mijlocul haosului trãim
O ordine neaºteptatã pentru
Perioade mai lungi sau mai scurte
unele zile asigurã toate
aceste plecãri în orice direcþie
unele cu escalã altele
direct dar mereu petrecute în
plinã luminã cu tot restul lumii
împachetat în propria ta umbrã


new york taxi
când arzi

oraºul este ºi pe
dinãuntru

pentru cã niciodatã nu poþi sã fii
doar tu
oricând eºti ºi cel cu care te întâlneºti

ºi fiecare suntem ºi altcineva
cu care ne vedem mereu
ºi doar eu o sã fiu doar atunci când

ºi tu eºti aici

ºi tu eºti aici de fiecare datã când spunem
asta
ºi

în timp ce privim ne gândim

cã fiecare dintre noi cunoaºtem
oameni care cunosc oameni care cunosc oameni
ºi cunoaºtem pe oricine din lume

unii spun din ºase persoane, alþii
din 12
cei care lucreazã cu serii mai lungi de numere pot sã dovedeascã
numãrul exact este 24
ºi acum chiar putem sã fimºi pe dinãuntru ºi pe dinafarã

ºi niciodatã doar într
-un fel
ºi atâtea vorbe care sã exprime
asta
în atâtea limbi încât sã nu pãrem
singuri
nici mãcar complet diferiþi încât sã putem

sã facem cunoºtinþã
la un debarcader din beton cu lista lucrurilor care trec
pe East River în mânã

mãnunchiuri de paie, aºchii, ºi o singurã sticlã din plastic

în toatã lumea ca o piesã de
muzeu cu
faþa ta


union square
joi dimineaþã cu mâna pe bara din metrou
m-a prins centrul lumii în jurul meu maimuþele
blonde tocmai începeau sã coboare din copaci
cu paºi tot mai solemni. pe la uºi, unele umbre
se transformau deja în luminã.


emisia continuã
celofanul unei bomboane desfãcut la nesfârºit
în plin spectacol între conductele vintage din partea
de sus a pereþilor ºi gândurile nopþii strâns
încolþite de ºuvoiul roºu de pe 3rd avenue

unde o sã bem un pahar de vin de despãrþire
sfârºitul jocului se întâmplase deja una din
cele 20 de reprezentaþii de la BAM
când am ieºit se lãsase întunericul ºi

brooklyn-ul îºi vedea de treburile lui relaxate
înaintea despãrþirii am spus sã supunem unor
cuvinte radioactive câteva bucãþi de
pizza de la express italianul ne-a ascultat

ºi a fost curios sã afle de unde am venit
“am avut ºi noi restaurante româneºti aici
Unul era chiar dupã colþ dar tot ce fãceau era doar

Sã bea sã danseze ºi sã se batã între ei. Nici noi
Italienii nu ne mai batem între noi de mult timp
În brooklin, doar românii ºi albanezii mai fac asta
Spectacolul se terminase, a doua zi plecam

Farurile maºinilor ne priveau impasibile
Pânã la urmã bãtrânica din sala de teatru a
Renunþat la dulciurile care îi fãceau în ciudã.
Amintirile vor pãli ºi vor deforma totul

Doar memoria o sã ne ducã înainte ºi
Înapoi pe scala de radio a vieþii noastre


Pe Broadway în jos (ºi în sus)

Singurul ziar care scria de rãu despre omul
Pãianjen se întâmpla lângã parcul Madison Square
Pornind pe Broadway în jos în Strand ultima
Librãrie dintre cele 48 care începeau

Secolul XX în zonã. Super-eroii aveau rafturile lor
Ne-am jucat chiar ºi cu un volum cu titlul Fetish
Ne pregãteam pentru noaptea în þinuturile sticlei
Mult peste pod în Williamsburg între fostele sãli

De box ajunse locurile cool ale concertelor
Între sticlele de bere între ieºiri ºi intrãri
Pentru ºi de la þigarã ne ciocneam de adolescenþi
Care nu aveau voie înãuntru pânã la douã-

Zeci ºi unu ºi, cu toate astea, în faþa scenei
Abia se þinea pe picioare învârtitã de muzici
O efigie caldã a vârstei tuturor interdic-
þiilor. Cu mãnuºi de dantelã ºi cizme brutale

Primea orice bãuturã ai fi vrut sã-i arunci ca
O gestionarã ameþitã a superpu-
Terilor noastre fãcea luminã cu întrebarea
Când ne mai vedem, cu un accent abia

Perceptibil. Ieºit afarã ºi am dat câteva
Colþuri pânã când am vãzut ceva cunoscut:
Broadway. Gata, de aici mergem drept ºi ajungem chiar
La hotel. În spate era un gard aproape distrus

Aºa cã am pornit pe jos. Când am gãsit taxiul
Realitatea era în direcþia opusã. Alt Broadway, alt film


Cãdere la MOMA

De pe balustrada deformatã a claritãþii
Toþi pãreau francezi în afarã de Pollock ºi Rothko
Pânã ºi cutiuþele de supã ºi pãsãrile
În spaþiu. Doar balustrada însãºi în toate culo-

rile, în sfârºit, dreaptã ne arãta cã am ajuns:
Andrei unul dintre cei Romanian, born in Poland
Cu o scurtã lecþie despre valori: cele care
nu sunt, nu reprezintã, doar fac softul multicolor

al unei memorii care emite întâlnirile
fãrã sã se îndepãrteze în nicio amintire


sinopsisul nopþii

drumul pânã la etajul 14 se poate dovedi destul
pentru o întreagã viaþã oricât de repede ar
urca unele lifturi întâlnirea pare conti-
nuarea unor evenimente recente când aveam

impresia vagã cã nu ne-am întâlnit încã
ºi acum ºtiam cã asta se întâmplã atunci când
te aºtepþi din orice moment sã treacã un elefant
pe patine cu rotile roz prin aglomeraþia lejerã

a nopþii ºi tu sã te uiþi amuzat: ia, uite, aici
au ºi elefanþi pe patine cu rotile roz, ºi
imediat ce îþi cumperi pantofii sport de alergare
s-ar putea ca unul dintre pachiderme sã fii tu

cu irisul scanat de o razã de care nu te temi
dar care pare un pic ridicolã împotriva spaimei


Camuflaj

1.
Lucruri pe care îþi e fricã sã nu le auzi
Cuvintele tale Cuvinte ale celor pe
care oricând ai fi gata sã îi asculþi Picioa-
rele ascunse în apele cãlduþe ale
memoriei ºi mai fiecare obiect numit
vestimentaþie obiºnuit sã îþi redea
încrederea în tine însuþi: când naveta
Challenger îºi fãcea numãrul cu atenþia

noastrã  înspãimântatã tu (sau partea aceea
din ce ai ajuns acum) întârziaþi asupra
ledurilor aprinse pe ecranul ceasului

ce nu înþelegeai a venit, mai târziu, dupã
tine (ºi aproape te-a prins) ai rãmas destul de
speriat pe treaba asta Azi, astea-s doar repere.

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey