•  Marius Dobrin
•  Lorena Stuparu


sus

Marius Dobrin

 

Mai Întâi în Vama Veche, Mai Doi în 2 Mai

 

vama1Orice oprire pe malul mãrii îmi pare ca ºi cum ai da târcoale paradisului. E acolo, puþin vizibil ºi mult imaginat.

Pe mãsurã ce treceam de pe o ºosea pe alta, cu þinta tot mai limpede cãtre soare rãsare, desluºeam cã ºi alþii, din ce în ce mai mulþi, sunt atraºi de acelaºi lucru. 
Autostrada Soarelui îºi trage numele, cel puþin pe vremea asta, nu doar de la patronul ceresc ci ºi de la galbenul rapiþei, întinsã cât vezi cu ochii. Trec maºinile una pe lângã alta, care mai de care mai grãbitã, cu chipuri curioase la geam, cu zâmbetele celor ce simt la fel. 
La podul de la Cernavodã, la giratoriul ca un nod de cale feratã, rulam mai uºor, cât sã lãrgim seria judeþelor de unde soseau cãutãtorii de paradis.
Pe podul de la Agigea, în plinã reparaþie, poliþiºtii ne fãceau semne cu braþele: repede, repede, haideþi!
Pânã în Vama Veche am tras cu coada ochiului spre marea sclipind, dar de oprit am oprit doar acolo unde e ultima tãbliþã cu nume de localitate româneascã. Ca niºte exploratori care împing limitele tot mai departe. De-o parte ºi de alta a ºoselei, metru cu metru, maºinã lângã maºinã. Oameni, câtã frunzã, câtã iarbã! ªi suntem în plinã primãvarã! La pas, printre oameni ºi locuri, cu senzaþia cã, dupã un timp abulic, te pipãi ºi te regãseºti. Mai mult sau mai puþin întreg.

'La Popas', clinchetul unui castron cu ciorbã de peºte, la Motoare sclipirile metalului lustruit,vama2 clãtitele, împletitorii de codiþe, muzicã, glume, bere, ºaorma, ºuberek, porumb, bere, bere, bere…
Nisipul arzând, mii de trupuri care-au tânjit de luni bune dupã bronzat ºi marea. Neclintitã. La propriu ºi la figurat. La Molotov, nostalgia leagãnului. La Expirat, o clasã de 'ºcoleri' cuminþi, studioºi, cu sticle ºi pahare, se pregãteau temeinic pentru noaptea ce va fi fost sã vinã.
Corturi, cât vezi cu ochii. Zumzetul ºi exuberanþa revederii, ce numai un 15 septembrie mai poate aspira sã însemne, pãstrând proporþiile.

De parcã ar mai fi fost nevoie, am fãcut un drum prin Bulgaria, aºa, de dragul comparaþiei. Pânã la Burgas, printre 'pereþi' de vegetaþie, un drum prin pãdure. Ba chiar printr-o pãdure de butaforie. Aºa mi-au pãrut hotelurile acelea, înghesuite unele în altele, cu arcade dintr-un alt timp, cu þuguie aducând a basm oriental, faþade de dupã care mã aºteptam sã aparã actorii unei piese de teatru. Pânã la Burgas ºi-napoi, cât sã recuperãm un vamaiot plecat în zori din Londra ºi emoþionat sã intre în Vama Veche pe la sud!

Pe un bulevard din Varna am oprit sã bem o bere la o terasã. Era searã, era pustiu.
- наздраве !
- Noroc!
ªi, de la o masã de alãturi:
- Живели !
Era un sârb.
Dar noi, „la Mecca, la Mecca!“ ºi când am vãzut panoul pe care scria: 'România/ 0,5 km', am ºi auzit pulsaþia din Vamã. Lumini, muzicã, viaþã!

Orice potecã, de nisip, de iarbã ori de asfalt, cãlcatã de paºi care se tot întretaie. ªi rafturi cu cãrþi ºi stative cu mãrgele ori brãþãri, pânã în zori de zi.
La Ovidiu, refrene 'clasice', revederi fireºti, sticle înfipte în nisip, trupuri dansând. Ca niciodatã, lampioanele, de oriunde ar fi fost lansate, zburau spre înalt, amestecându-se cu stelele.

Felii de muzicã, precum într-un tort al barurilor de pe falezã. La Expirat, fruntaºii clasei erau din ce în ce mai în frunte: pe mese, pe scândurile care se legãnau în ritmul muzicii. Umbre ce treceau de la bar spre buza mãrii, îmbrãþiºãri în nisip, cercuri largi în jurul unei chitare, mirajul focului atrãgând nomazii plajei nocturne.
ªi uºor, pe mãsurã ce luna devenea mai palidã, coborînd spre bulgari, 'ºcolarii' de la Expirat coborau de pe mese, umbre în noaptea tot mai strãvezie, aºezându-se pe nisip.

„Pentru cã sunetul ajunge
din difuzoare pânã-n sânge
pentru cã inima ta moare
atunci când sunetul dispare“

Dinspre Expirat spre largul mãrii. Acolo unde lumina rãspundea sunetului.
Ceea ce ochiul încã nu distingea, lentila fotograficã era în stare sã arate, un halou al celui aºteptat.
Migraþia spre buza mãrii.
La Ovidiu.
Bolero

Valul 'expirat'-ilor se retrage, lãsând în urmã, pe nisip ori pe podeaua de lemn a unui bar, pe istoviþii unei nopþi pline cu de toate cele frumoase ale vieþii. ªi cum se retrãgea el aºa, se întâlnea cu valul celor care coborîserã din somn, proaspeþi pentru un iaurt ori o bere, sporovãind fãrã poticneli sau râsete din nimic, gata sã umple recipientul fãrã fund ºi fãrã sfârºit al Vãmii.

ªi a fost Doi Mai.

2maiCu liniºtea caselor cu grãdini, cu uliþele care duc la faleza de pãmânt, cu plaja generoasã pentru copiii din tabãrã, pentru cãlãtorii care-ºi poartã casa transformatã în rulotã, pentru oricine îºi poartã paºii pe malul apei, prin faþa ori prin spatele cazematei prãbuºite, pradã apei. Cu golful nudiºtilor care-au fost, care mai sunt încã, de unde pleacã ºi unde vin bãrci, unele chiar odihnindu-se pe veci în nisip. Odgoane ºi ancore, plase de pescuit ºi, mereu ºi mereu, cupluri pe dig, pentru cea din urmã sclipire a soarelui care apune dupã case.

bolero

Ori pur ºi simplu pentru cã acesta este paradisul: în fiecare doi.

 

Comentarii cititori
sus

Lorena Stuparu

 

Un oraº necunoscut este o stare a memoriei

 

bari1„Îmi amintesc vag de o camerã de hotel într-un port italian. Eram foarte tânãr. Sã fi fost Ancona? Bari? Am fost la Ancona în primãvara lui 1927 ºi la Bari - cred - în anul urmãtor. Mi-e imposibil sã stabilesc o legãturã între imaginea acestei camere de hotel ºi amintirile (de altfel foarte aproximative) de la Bari sau Ancona. Mã revãd în pat, într-o dimineaþã întunecatã, privind pe fereastra deschisã. Cerul era jos, marea cenuºie ºi zãream, de asemenea, cred, o parte din port. M-am trezit copleºit de o neînþeleasã tristeþe. Am rãmas în pat ºi încercam sã ghicesc ce se întâmplase”.
Cu aceastã notaþie datând din 20 mai 1960 în jurnalul lui Mircea Eliade, iar în mintea mea de prin 1991, am plecat fix acum un an la Departamentului de Cercetare a Societãþii Mediteraneene din cadrul Universitãþii Aldo Moro din Bari,bari2 unde am efectuat stagiul de mobilitate externã în cadrul unui proiect postdoctoral al Universitãþii din Bucureºti.
Dupã fix un an, când îmi amintesc de acea cãlãtorie îmi revine în minte acest text ca o supremã
 motivaþie retrospectivã.

Atât cã nu eram foarte tânãrã. Atât cã marea vãzutã de mine era de un albastru luminos ºi limpede când se unea cu cerul ei coborâtor peste oraº.
Atât cã aveam înþelesul tristeþii pe care am proiectat-o ºi în fotografiile luate din frumoasele locuri în care am fost primiþi cu cãldurã ºi trataþi cu ospitalitate. Atât cã încercam sã gust din speranþele de sute de ani aduse la malul Mãrii Adriatice.
bari3Aici, pe 9 mai se sãrbãtoreºte aducerea moaºtelor Sfântului Nicolae, în 1087, în basilica ce îi poartã numele. Era locul meu preferat, cu deschidere largã la marea aceea purã, liniºtitoare.
Dupã fix un an, când mã gândesc la acea cãlãtorie regãsesc totodatã intact ºi sentimentul distincþiei dintre civilizaþia ziditã în piatrã ºi aceea construitã în cuvânt. Dintre orizontal ºi vertical. Dintre materie ºi spirit. ªi în acelaºi timp coincidenþa materiei spiritualizate cu spiritul materializat.
Atât cã în aceastã a doua zi de Paºte Ortodox argumentele nu au cum sã-mi curgã pe tâmplã, ci numai sã se deruleze în imagini.

bari4

 

 

 

 

 

 

 

O stradã într-un oraº strãin este o curte interioarã

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey