•  Camelia Cãprariu
•  Dan Jammers


sus

Camelia Cãprariu

 

Amintiri din cãlãtorie
05.09 – 14.09.2012

 

Destinaþia: LIMENARIA, Thassos
Hotãrîre curajoasã
Cheltuialã estimatã :      168 euro, hotel
                                   55 euro, autocar
                                   16 euro, bãrci ºi feri
                                 120 euro, mâncare
                         25+10+10 euro, vapoare, autobuze etc
                     Total:    405 euro

05.09.2012

Dupã îndelungi chaturi de rãmas bun, am reuºit sã ies din casã la ora 19.00. Am ajuns la Casa Studenþilor la 19.12. Autocarul a plecat la 20.45.
Prima oprire: Petrom, Romaneºti. Pânã la Bechet am ºi dat la boboci. Locul în autocar era în spate de tot. Nasol. Ce voi face pânã la final?

Deºi nu mai pãrea posibil, am traversat cãtre insulã cu ferryboatul de la ora 9.00. Am lãsat ºi luat, de jur împrejurul insulei, bagaje ºi turiºti. Nebunie. Totuºi, la 12.00 eram în camera mea. A dream come true. Fix camera cu ferestre pe douã laturi. E minunat!

Mã întorc la cãlãtorie: totuºi, nu trebuie sã mã mai duc în cãlãtorii lungi cu autocare. Sufãr îngrozitor. SǍ NU UIT, DARIE!

Revenire.
Patroana, superamabilã. Ambientul îmi place. E adevãrat. Camera e micã dar îmi place tare, tare mult. Ferestrele astea fac toþi banii.
Am fumat, cu cafea, pe balcon. ªi am mâncat sandviº. Am dat o primã micã turã, am vãzut unde o sã fie autocarul la întoarcere. E plin de magazine, desigur toate chinezãriile de varã. Plus pantofi þapeni de plajã.
Când am plecat sã dau tura, am lãsat în camerã vraiºte, ca la nebuni.

mirodenii1Ah, uitasem. Dupã ce am intrat, m-am lãþit pe douã paturi, în diagonalã. Era visul meu de a „ºtampila” începutul de vacanþã.
Am zãcut ce am zãcut, pe urmã am fãcut duº ºi m-am întins în mod civilizat pe un singur pat. Am adormit omeneºte, ca sã zic aºa, ºi m-am trezit cu o tresãrire. Se fãcuse târziu. Era cam douã. Mi-am luat costum ºi niºte alea ºi am plecat. Am reperat locul de întâlnire cu autocarul. Am luat cartelã de telefon, aºa cum hotãrâsem cu Monica. Cu mama am apucat sa vorbesc de pe celular, înainte. M-am întors la chioºc. Am arãtat pe hârtie ce þigãri vreau. Am dat o turã micã. Magazinele ºi tavernele - goale, lumea se odihneºte. 

Am mers la plaja cea mai apropiatã. E foarte comodã organizarea  cu pareo, cum zicea Monica, e mic ºi uºor ºi îl pot folosi ºi de prosop de plajã. Am fãcut multã baie ºi am stat pe plajã. Am cãutat piatrã cu gaurã. Nu este. Sunt toate întregi. M-am dus la cãpitanul Dimitris sã vãz de croazierã. Nu m-am înscris. Mã înscriu desearã.

M-am întors la hotel. Am vorbit cu Crista, patroana. Zice cã sã merg în croazierã ºi cã îmi va gãsi mersul autobuzelor, ca sã mã duc la biserica/mânãstirea din deal. Ajunsã în camerã am fãcut duº, gel, spumã, deo. Pe urmã  ordine. Am vãzut ce defect are valiza, o sã merg cu ea deschisã la mâner.

Acum mã culc un pic, cred. Scriu cu un scris oribil. Dar mai conteazã? Ah, am uitat cheltuielile de pânã acum:
55 euro – auto ;
16 euro – bãrci ;
4 euro – tel ;
3,5 – þigãri ;
0,20 – wc.
Deci, în afarã de organizatorice, 4 + 3,5 + 0,2 = 7,7 euro. (fãrã sã pap nimic).

E seara. Se pare cã e 23.50, m-am retras la coteþ.

Am mancat gyros cu 2.30.Cam mare pentru burtica mea. M-am plimbat ºi am luat apã (0,5) pentru mâine. Am plãtit ºi croaziera (20). Sper sã nu iau þeapã. Am plãtit ºi camera (168). Mãcar sunt în ordine. Nu o sã mor de foame. 

Cred cã mã culc. Noapte bunã. Noroc cã avem celulare. Am pus sonerie pentru mâine. Gata. Pusi. Pa.

Vineri, 07.09.2012

Am uitat de ieri ? M-a cam cuprins deprimarea când am vãzut locurile de debarcare ale celorlalþi pasageri. Chiar mã prinsese o euforie autoironicã. Hotãrîre de nota 200: fãrã autocar. Alegerea cazãrii sã se facã cu documentare pe etape ºi în lungul timpului.

Azi am cheltuit aºa  (pânã acum) : soluþie plajã: 4,95 (se cerea), fructe 1 euro, vederi 80 cenþi. O sã scriu ºi separat cheltuielile.

De dimineaþã am mai lenevit la pãtuc. ªi apoi pe fugã loþiune de plajã ºi la vapor. Cãpitanul se gudura ca un cãþel în cãlduri. Ne-am aglomerat toþi deºtepþii pe puntea de sus, cei mai tari, ocupaserãm locurile cele mai bune. Cam inutil. Mâncarea se dãdea jos ºi apoi  a fost mai frumos sã luãm vântul în faþã. Mi-a fost o fricã teribilã sã sar de pe vaporaº în mare, am fãcut-o, totuºi, de douã ori. Mai puteam, zic acum. Pe urmã am înotat cãtre o plajã  din apropiere. Am gãsit piatra cu gaurã pentru Monica ºi am eºuat pe þãrm cu picioarele în apã ºi cu pãrul pe nisip. Am rãmas câtva timp aºa. O senzaþie de relaxare totalã. Pe urmã vaporaºul ne-a dus la Aliki, nu chiar incredibilã plaja mare, principalã, pentru cã era extrem de aglomeratã iar plãcerea era umbritã de „grija” de amirodenii2 gãsi un locºor sub soare. Aºa cã am pus sandalele noi de plastic ºi am plecat în aventurã, pe o cãrare  prin spatele tavernelor. Am vãzut încã o plajã mai micã ºi mai goalã. Dar ºi un sit arheologic. Am ales,  pentru început,  cultura. Dar numai pânã la jumãtate, cã plaja cea micã era deschisã fix de acolo. Am ancorat ºi am pus ochelarii pentru peºti, pe de o parte niºte valuri miºcãcioase, pe de alta sandalele incomode (se gãsesc ieftin) dar am reuºit sã fac o baie. Acolo da. ªi am luat ºi iarbã de mare ºi pene anonime pentru Monica a micã.

Întoarsã în situl arheologic, am mers ce am mers, am gãsit ruinele unei biserici, miºto, pe urmã am luat o potecã cam dubioasã ºi m-am pierdut. Pãcat cã mi-era teamã de timpul scurt ºi cã sandalele erau incomode. Mi-ar fi plãcut sã gust pânã la final tura aia. Am gãsit din nou plaja mare, ca sã zic aºa, ºi am încercat din nou sã înot cu peºtii. Simpaticã treaba. Este necesar ºi tubul. Dar miºto. Apa e aºa de sãratã cã e greu sã mergi înainte. Din nou zãcutã pe plajã, pe o zonã pietroasã. Relaxare. Incredibil.

Morala fabulei: odatã întorºi pe vaporaº, s-a dat mâncare, frigãrui, cartofi, roºii, castraveþi. Oricum, nu am mâncat tot. Am bãut jumãtate de pahar de vin. Ce prostie. Peste puþin am vomat tot. Am ºi murdãrit pe acolo. M-am închis în toaletã, nu aº mai fi ieºit, o îmbrãþiºam cu încredere. M-au scos cu forþa. Sã fie clar: trebuie pastile de rãu de orice. PASTILE !!! Autocar nu, cã e ºi obositor, pe lângã greaþã.

Am coborît de pe ambarcaþiune, la finalul croazierei. Cãpitanul, extrem de dezamãgit cã nu am vrut pat ºi sex deºi eram singurã. L-aº fi lãsat sã continue sã îmi maseze ceafa, pe vaporaº, dar nu mi s-a pãrut corect.

Pe þãrm vindea unul fructe. Am luat douã piersici = 1 euro (Oare ?). Mi-a dat ºi o prunã ºi o parã. Ok. Am luat vederi pentru Moni si Raf dar nu sunt timbre ºi oricum nu se ridicã poºta pânã luni. Omvedea.

Acum am înºirat toate nimicurile pe patul secundar, acoperit cu cuvertura, pentru protecþie. Am fãcut bãiþã, am pus spumã. Îmi pare rãu cã nu am gãsit cartelã de telefon, sã vorbesc cu mama. Mi-ar fi plãcut sã fi fost ºi ea cu mine, în croazierã. Sau sã fi fãcut aºa, un voiaj, când ar fi avut gust.

Mã culc. Am dormit o orã. Am pus haine ºi am plecat. Dupã o orã am gãsit telefon. Am vorbit de 1 euro ºi jumãtate. Cu toþi trei. Ãla e, totuºi, pe altã lume. Am dat 4-5 ture. Nu m-am hotãrât nici la pantofi de înot, nici la îngheþatã. Mai vedem.

E liniºte, e bine. Îmi place cã reuºesc sã scriu. Deºi detalii îmi revin dupã o zi. Am luat hartã. Mi se leagãnã încã tartãcuþa. Mai am un voiaj netranscris. O fi coincidenþã, sã fie la fel de frumos?

Mã apuc sã socotesc. Fãrã hotel, transport: 39,55. cu totul : 223,55

08.09.2012.

Azi e sâmbãtã? Ok. Mã gândeam cã vineri. Trebuie sã rog pe Monica sã îmi dea un beep miercuri. Sau când? Sã întreb mâine pe mama ce zi e!

mirodenii6Azi dimi mi s-a pãrut cam nor, aºa cã am luat blocul de desen ºi m-am dus la mina pãrãsitã. Am desenat copilãreºte dar aproximativ pânã la capãt, deºi ieºise soarele ºi ardea. ªi, deºi jos se vedea o plajã de balamuc pe care se aduna lume, am rezistat eroic.

Pe urmã, fuga - fuga am cumpãrat pantofi de apã, am luat masca ºi tubul, bineînþeles am uitat sticla de apã ºi soluþia de soare ºi m-am dus sã descopãr plaja minune! Drumul era pe lângã halele alea în care se exploata minereul. Pitoresc. Þãrânã plinã de ruginã. ªi, peste tot, inimioare cu iniþiale legate cu +, toate cu pietre albe. Pietricele. Am fãcut ºi eu un C. ªi am pus o pietricicã în centrul de cerc.

Pe plajã m-am simþit foarte relaxatã ºi mulþumitã. Pantofii de apã sunt de nota 10. Plus cã am gãsit roz, ca ºi costumul de baie. Am înotat cu peºtii. Nu ºtiu cum sã fac sã nu mai intre apã la ochelari. Da’ e bine ºi aºa. O turã e compusã din douã pãrþi : jumãtate cu peºti, jumãtate fãrã. E minunat ! Vãzând cum e fãcut fundul ãla de apã, þi-e cam fricã, pe urmã, sã te aventurezi. Am vãzut peºtiºori mici, subþiri, pe urmã unii mai laþi, cu dungi maro ºi pe urmã alþii mai laþi, cu dungã neagrã pe coadã. Din ãia cu dungi maro am vãzut ºi mai mãricei, mai lungi decât mâna mea. Culmea, au fost niºte peºti negri cu coada despicatã. útia erau la geamanduri. Ãia maro, parcã mi se pãrea chiar cã se holbau la mine. Oare voiau sã mã atace ? Neeee…..

La un moment dat le-am dat de mâncare. Nu veneau în haite, dar au mâncat. Mã cam pufnea râsul, ceea ce era puþin recomandat. Bine cã mã antrenasem, deja, la golit apa din ochelari. M-am bãlãcit. Am gãsit încã o piatrã pentru Monica. Era plin de pietre ºi pietricele, dar nu cu gaurã. Poate cã sunt toate de calitatea I, le sorteazã. Noroc cã una tot a scãpat. Acu’, ca sã fiu sincerã, având în vedere cã nu voi mai avea ocazia, am profitat de plaja seminudã ºi am fãcut topless. Vreo 5 minute numai, cã nu ºtiam dacã au reguli acolo ºi nu voiam sã se revolte careva.

Am vãzut cu mândrie ºi vaporaºele care se întorceau, de dimineaþã mi-am dat seama ce orã era dupã plecarea lor. Stãteam bine acolo. Ce bine! Dar, pânã la urmã, am sãltat ancora. M-am oprit la fructe. Scãzuse preþul. Nu ºtiu de ce nu le cumpãrã lumea. La magazin sunt mult mai scumpe. Douã nectarine ºi o piersicã: 0,8. Am mai luat o gumã de ºters 0,4 ºi pantofi 5. Sã vedem dacã mã hotãrãsc ºi la o îngheþatã sau la o bere de la magazin. Sau vin! Sau îngheþatã. Azi am fãcut sandviciuri, trebuie sã iau pâine pentru mâine. O sã mã duc sã dau o turã, am aºteptat sã se facã mai târziu, sã nu mã întorc prea devreme la culcare. Din când în când e un serial italian la tv. Ascult toate alea la tv, mã feresc de canalele româneºti.

Ah, uitasem de ieri. Am avut noroc. Croaziera a fost cu niºte polonezi tineri ºi niºte nemþi puþini ºi o pereche de români. Cu o zi înainte fusese un grup de RO. Bine cã nu am înþeles ce spuneau polonezii, nici ãºtia nu pãreau prea OK. Mai era o pereche, 40 - 50 de ani, el se ajuta cu un baston. Dar pãreau senini, fericiþi, el a înotat la toate opririle. Mi-a pãrut rãu cã nu am mai putut sãri la a doua oprire, eram chititã pe fapte mari. OK. Asta e.

Mã duc sã dau o turã. Probabil o îngheþatã de douã cupe. Cioco ºi fructe ?

Gata. Am mâncat îngheþatã. O cupã. Cioco. Bunã. Dar tot trebuia sã mã prostesc. Am luat bere. O gramadã. Mythos. Acrã. O duc acasã. Ce cretinicã pot sã fiu. Am dar niºte ture.

Am cam stabilit aºa: mâine (duminicã) Theologos + Potos + Pefkari. Luni: Limenaria + Peºte prãjit. Marþi : Aliki + Arcangelo. Miercuri: uite cã nu ºtiu + fructe de mare. Nu e rãu. Mi-e rãu de la berea aia. Poate aº putea sã fac vreun tratament pentru stomacul ãsta ? Astã searã înghe + bere 4.

Trebuie sã iau ºi cadouri. Ce sã iau lui Bogdan, oare ? Mamei - halva. Tatei ? La servici bomboane de la alimentara. Mã gândesc dacã o sã ajung mâine la plaja aia de nudiºti. Ia te uitã ce mai cântã grecii la tv !

09.09.2012 ?

Cine mai ºtie. La tv dã numai ora, nu ºi ziua.

A fost o zi de aºteptare de autobuze, de fapt chiar aºteptarea lungã la mânãstire o fi avut rolul ei. Smerenia. Am plecat la 9.00 de la hotel. Am zãrit o alimentarã bunã pentru cadourile de la birou. E bine. Pe urmã m-am dus la amicul de la chioºc, sãracul de el, l-am ameþit. Mi-a zis unde e staþia, unde sunt biletele. Am aºteptat. Adicã am luat bilet. De la o tipã acrã care nici nu mi-a dat tot restul. Pe urmã a început sã mai vinã lume în staþie. A venit autobuzul. Ce bine ar fi sã fie aºa de spaþios autocarul cãtre România! Am zãrit Potos ºi Pefkari. Cine stie cât de departe sunt. Am coborît cu mare plãcere la Aliki. Am dat o turã micã ºi m-am oprit pe plaja a doua. Mai era încã una, dar sã nu exagerãm. M-am miºcat în apã. M-am simþit rãsfãþatã. Apa, pantofii, soarele. De fapt apa asta limpede o simt prea puþin. Nu mã vãd pe mine însãmi. Desigur, ajutã mult cã vãd pietre.

Am avut ºi loþiunea de plajã. Am stat ce am stat ºi am plecat sã înconjor insula. Cu emoþii. E partea înfricoºãtoare ºi frumoasã, când sunt singurã. Locuri frumoase. De vãzut, nu de explicat.

mirodenii7Desigur, am terminat mai devreme decât era prevãzut, dar cine ºtie când trece autobuzul. Am oprit apoi la mânãstire. Partea de vizitat este de 2x2 mp, timpul de aºteptat autobuzul este de 3 ore. Mi-am luat inima în dinþi sã mã duc pânã la o plajã mai jos. Dar, fricoasã cum sunt, nu am rãmasla baie, deºi puteam rupe lejer o orã. Aºa cã m-am întors prea devreme ºi am somnolit o orã jumãtate privind turiºtii ºi ascultând slujba de la ora 5. Pentru smerenie, cum ziceam. Pânã la urmã am mai mâncat încã un rahat (bun) ºi am ieºit sã mai aºtept autobuzul ºi afarã din mânãstire. Nu m-au lãsat sã intru pânã nu am acoperit umerii cu pareo ºi picioarele cu o fustã. Nu am luat totuºi amintiri ºi am aprins o singurã lumânare pentru toþi, cã nu am avut alte monede schimbate.

Îmi fãceam variante ºi planuri în caz de lipsã de autobuz, ceva cu autostop. Dar bine cã a venit. Ah. La urcarea de la plajã înapoi cãtre mânãstire, am cântat cu voce tare pe drum, ca în vremurile bune, în francezã, cã era mai mobilizator. Oare de ce nu ºtiu pe de rost cântece în italianã?

Acum scriu. Intenþionez fructe de mare la cinã. Poate sã cer în italianã. Trebuie sã o fac, cã e în program. Am bãut dejabereacare era în frigi ºi am pus alta. La fructe de mare luãm apã.

Aºa. Am mâncat. Creveþi. Cã ãºtia nici nu aveau amestecate, nici eu nu ºtiu sã cer. Cu un pahar de vin alb. Omagiu, o baclava. 12 euro ! Mãi frate! Nu am lãsat bacºiº, cã nu cred cã mi-au fãcut reducerea promisã. Acasã, mama se luptã cu tata. Lui îi este cam rãu. Îmi promisesem îngheþatã dacã ieºeam ieftin. Am ieºit scump, dar am luat ºi înghe. Tot scumpã. Trebuia. Acu’, poate cã o sã dorm. Am toatã apa în urechi. O sã mã duc la ORL. Noapte bunã. Am dezechilibrat balanþa economicã. 21,5. Aoleo!

10.09.2012.

E luni. Ieri a fost …(?) azi e vai ºi amar. Mã duc sã tai unghii ºi mai vin. Am tãiat. Deci.

Azi a fost zi localã. Am ieºit. Am fost la farmacie, am luat pastile rãu autobuz. M-a trimis la medic pentru urechi. Am fost. S-a uitat înãuntru. Otitã, urechea medie ºi inflamat ureche externã. A scris antibiotice. ªi picãturi. O gramadã de bani. ªi nici nu am luat toate antibioticele. Am luat un antibiotic din ãla în gurã ºi am constatat cã nu am apã ca sã îl înghit! Bine cã e zonã de magazine. ªi m-am dus spre plaja mare ºi lungã din Limenaria. Deºi apa nu e exagerat de limpede, e bine cã lumea e chiar puþinã.

Topless pe nisip ºi nud în apã. Dar numai pentru un minut. ªi pe urmã nu mai nimeream sã pun slipul! HAHA. M-am copt suficient. Am început sã ridic o casã de piatrã. Am plecat spre Trypiti. Nu am înþeles ce e acolo aºa de grozav, m-am întors. Magazinul pentru atenþii era închis. Am urcat în camerã, schimbând, ca întotdeauna, douã vorbe cu Crista, patroana. Extrem de gentilã, desigur, majoritar profesional, dar oriºicât. ªi e ºi frumoasã ºi are ºi niste fii!!!

Am stat latã vreo orã ºi am ieºit la plajã. Voiam sã ºi desenez, dar era aºa de bine latã pe nisip la soarele ala blând…. Oricum, pe la 6 m-am strâns ºi am luat-o la pas. ªi era o cafea legalã. ªi o pisicã.  ªi i-a plãcut checul. Ce bine. Domne, pisicile de aici nu au fost niciodatã mângâiate pe capul lor. Dar mãnâncã ºi ele chec.

Asearã, la creveþi, am fãcut juma - juma cu pisicile. Ele, capul ºi carcasele!

mirodenii3Oare ce am mai fãcut ? Ah ! Caut o atenþie pentru Bogdan. ªi pe la prânz am mâncat struguri. Sã vedem ce mâncãm desearã. Gyros, cu curaj. ªi poate desenez, totuºi, ceva.

Am luat souvlaki. Se mãnâncã greu, frigãruile nu sunt fãcute la artã. Toate sunt, de fapt, un fast food cu amestecãturã. Dar pot servi în caz de nevoie. Am luat piersici ºi îngheþatã bleu. Trebuia. Pe urmã vizitã la magazin. Are lucruri frumoase. Câteva le face ea. Oricum, marfã cu gust.

Mã mai nebuneºte urechea. O sã rezolv acasã. Nu am mai desenat.

M-a cuprins un dolce far niente. Pe urmã mã mustrã conºtiinþa cã nu profit de toatã marea ºi cã stau la tv. Dar e aºa de bine ! Pun picãturi ºi stau la tv. Pe mâine.

La cheltuieli e din ce în ce mai mult. Nu am experienþã. Cãlãtoresc rar.

11.09.2012.

Se apropie.

Am dormit cumva. Am scos pãtura. M-am dezvelit. M-am acoperit. Nu am dormit pe sãrmana ureche. Am impresia cã mã relaxez. Nu mi se mai pare important sã scriu. Dar trebe. Poate careva va citi. Uite, abia ce am vrut sã fiu rãutãcioasã, m-am ºi înecat ! Bine. Am ieºit pe la 9.15, am luat bilet de dus. ªi de întors. ªi m-am dus sã aºtept pe mal.

ªi am schimbat bani. A venit autobuzul. Am mers, cât am mers. Am ajuns la Theologos. Am mers pe jos. Am gãsit strãzi înguste, case de piatrã, garduri de piatrã. Am vizitat muzeul, mic de tot, pe 2 euro, am mâncat nuci din curtea muzeului.

Am mai mers iarãºi. Am intrat în curtea unei biserici ºi am rãmas închisã acolo. Am mai mers, altã bisericã micã într-o curte mare. Dar curtea era chiar închisã. Bisericile astea nu prea seamanã a bisericã, nu au turle cu cruci. Pe urmã am bãut cafea greceascã la o cafenea la stradã. Sper sã fi ieºit bine poza.

mirodeniixPe urmã m-am întors la Potos, nu îmi mai plac plajele cu multã lume. Am luat foietaj cu chestii, nu prea bun ºi am plecat mai departe. La Pefkari am stat pe ambele plaje, cred. Sau numai pe plaja lui Rãzvan? Am înotat cu peºtii. Cred cã e cea mai valabilã plajã pentru peºti. Sub apã par recifuri. ªi m-am speriat de ceata de peºti, pãreau cã vor sã mã atace! HAHAHA!

Am vãzut plaja. Începeau norii. Septembrie e totuºi septembrie. Trebuie luat ca atare ºi nu sperat la o varã care nu mai este.

Am plecat din nou. Poteca analizatã chiar funcþioneazã. Parcã îmi pãrea rãu cã merg ºi privesc înainte, în loc sã privesc marea. Am ajuns în Limenaria. Am luat înghe de cãpºuni ºi m-am jucat cu un pisic. ªi am fost la mare. Pe urmã am vorbit cu Crista, în magazin. Are o familie mixtã, cred. ªi vreau sã mã duc sã pap peºte. ªi mâine pizza.

Aºadar am fãcut-o ºi pe asta. A fost neaºteptat. Cred cã patronului i s-a fãcut milã de mine. Mi-a dat fructe de mare grill mixt, la 6 euro. Bine cã nu am reuºit sã cer ºi vin. Mi s-a învârtit capul toatã seara. Am reuºit sã mãnânc, dar am fost în permanentã tensiune. În mod sigur nu sunt fãcutã pentru aºa ceva. Eu mã simt bine numai la pas, fluierând singurã pe drum.

Cumva, mã simþeam bine ºi cu Paolo în anumite momente. Probabil cã fiecare are nebunia lui în legãturã cu vreo persoanã. Ãla poate tânjeºte la Mihaela lui care s-a întors la soþ. Nebunie !

ªi am cumpãrat un ºal. Acum socotim. Tot mult, trebuie sã iau lui Bogdan, Marius, Raf ?

Noapte bunã, scumpi mic. Mâine, fãrã experimente. Numai relax.

Ce e azi ? 12.09.2012?

Mic dejun pe fugã, cafea la jumãtate ºi … valea... Am primit indicaþii de la Crista. ªi mergi. ªi mergi. ªi mereu mare ºi plajã numai pentru mine.

ªi, într-adevãr, din timp în timp mai apare câte o plajã ici ºi colo. ªi am ajuns la Trypiti. Frumoasã zona. Am ales totuºi plaja vecinã, aproximativ goalã. O grãmadã de arici. O gramadã de stat pe plajã. Am înotat. La un moment dat, un plajist s-a decis sã se expunã. Surprizã ! Apare o familie cu copii. Ãsta se îmbracã ºi pleacã. Dupã câtva timp, surprizã ! mama de familie se denudeazã toatã !

Am plecat de acolo pentru Metalia, am luat cioco, fructe, pâine. ªi am poposit pe plaja din spate (dame topless). Am intrat în apã. O pereche se aºeza în vecinãtatea mea. Surprizã! El trebuia sã îºi punã slip. Aºa cã s-a denudat ºi s-a schimbat cu nonºalanþã. Extrem de distractiv!

Am mai stat la plajã. Peºti. Apã.  Pe urmã am mers ºi am fãcut foto cu captain Dimitris!

mirodeniiyPe urmã am mâncat fructe pe falezã, la apus. Nu ºtiu ce sã fac acum. Dietã sau pizza ?

Pizza ! Mai relaxatã decât ieri. Dar compensat cu vin. 7,5. Pe urmã cadouri. Pe urmã în camerã, cã e frig ºi mi-e somn. La urma urmei, trebuie sã mã bucur ºi de camerã, cã doar mi-a plãcut atât de mult !

Azi am scris, sus, cu pietricele, ºi pe Moni ºi pe Raff. M-am bucurat când am vãzut cã V era încã.

Am zis cã am fãcut pozã cu captain? Nu m-a uitat. Am fost chiar o figurã!

Îmi este somn. Dacã reuºesc sã ajung bine acasã, o sã ma bucur.

Totuºi, am cheltuit cam mult, ºi mai e ºi mâine.

Noapte bunã, pui mic. 

Comentarii cititori
sus

Dan Jammers

 

New York ºi Burkina Faso, paralele ºi perpendiculare

 

Subiectul era facil, trei zile între o cãlãtorie la New York, în scopuri turistice, ºi una în Burkina Faso pentru a umple frigiderul, erau o pauzã suficient de micã pentru o istorie mare.
Asta dacã subiectul cãlãtoriilor (eu) ar fi avut inspiraþiune. Ceea ce nu e cazul. Prea cald ºi prea puþin timp, însã iaca simt cã aº scrie într-un word fãrã sã aibã legãtura cu munca.

mirodenii10Un apriori al unui locuitor din Focºani (nu, nu am ales la întâmplare, nãscut sunt din) ar fi diferenþa de culoare: la New York e albi, la Burkina e negri.

Canci. Mã scuz, dar naivitatea v-a luat pe sus ca cum uraganul casa din prefabricate locuitã de Dorotheea ºi câinele sãu. Nicidecum.

În New York am locuit în Harlem, la intersecþia între strada 121 ºi Third Avenue. E destul de înfipt în cartierul popular Harlem, la o aruncãturã bunã de bãþ de Bronx.  Proprietarul ne-a lãsat pe masã o notã cu parolã wifi, algoritmul telecomenzilor, know how cum sã spãlãm în suptsol ºi o frazã seacã, fãrã detalii, sã nu ne aventurãm în nici un caz pe Second Avenue (??).

mirodenii11Pentru cã, mergând spre metrou sau traversând cartierul, am cam înþeles de ce. Mulþi, mulþi oameni fãrã domiciliu fix - negri ºi nu numai, dar p'acolo, hispanici cãcãlãu mãria ta, dealeri, curve, oameni care ºchiopãtau sau cam aºa ceva, la douãj de ani, cu un comportament care îmi amintea de mesajele de dinainte de '89, despre droguri ºi occidentali. Decât cã acilea chiar ierea cazu'.

Pe de altã parte, dacã o luai de'a relaxatelea, oamenii ierea deschiºi - unii fãrã control chiar la propriu(l) prohab. O excursie peste drum, la marketul din cartier, mi-a ocazionat o discuþie scurtã cu o doamnã care stãtea pe o bancã ºi care m-a întrebat gingaº dacã „sweety aint you share a beer with me“ - mi se vedea packul de Corona din sacoºã. Esteuropeanul curios din mine dãdea ghes, politeþea aºijderea, statutul de om mãritat ºi eventuala stupoare a nefestei care m-ar putea aprivoaza cã beau bere în stradã cu o tanti, dupã o excursie de 5 minute în teritoriu inconnu, nu. Dar i-am dat cãci îmi cerea, cum zice cântecul. Eu n-am beut dar m-am aºezat la o þigarã. Din vorbã în vorbã, fata nu era chiar proastã dar din conversaþie a reieºit cã avea probleme cu poliþia pentru cã fumeazã iarbã ºi cã are clienþi. Foggy ca dialog dar interesant. Am refuzat cu politeþe oferta de a termina propriul pack de bere la ea acasã, deºi galeºã, ºi am urcat cu cele 5 beri rãmase pe care le-am bãgat iute la frigider. Ce sã-i zici nevestei, unde e berea ? Am cinstit o tanti ale cãrei moravuri nu intrã neapãrat în standardele morale acceptate de bisericã, nu e o opþiune de rãspuns. În plus m-a întrebat dacã nu sunt canadian, dupã accent, ceea ce compliment. Topeºti orice moldovean cu aºa ceva.

mirodenii12Cum aº putea descrie o cãlãtorie pe jos de la 121 spre 1 - de la Harlem la Manhattan -  cam cum s-a transformat Michael Jackson între prima tinereþe ºi a doua - lumea se albete. Se albeºte, suge burta, începe sã miroase frumos ºi decorul ºi el tot aºa. Maºinile ºi ele iau haine de sãrbãtoare ºi mãrcile germane recente îºi fac apariþia. O a doua opinie ar fi cã n-aº fi fãcut niciodatã atâta amar de kilometri dacã nemþoaica din nevastã-mea nu realiza cã exploatarea turisticã maximã trece prin asta - ºi avea dreptate. Picioarele mele nu îºi credeau degetelor. Singura chestie constantã era preþul þigãrilor, 13 dolari pachetul - comme quoi que la omul sãrac nici boii nu trag.

mirodenii13Pierd urma lui Burkina. Ce vroiam sã zic la început e ca între nenii fãrã domiciliu din New York ºi cei din Bobo Dioulasso nu sunt chiar mari diferenþe. La americani sunt îmbrãcaþi gros ºi ãia mai acãtãrii împing la cãruciorul de supermarket plin cu ace, brice ºi carice - în Burkina nu au cãrucior însã tot îmbrãcaþi mai gros (desi 42°), ãia mai acãtãrii au un carucior dar nu de supermarket, iar apatia aº zice cã e comunã ºi la unii ºi la alþii. S-ar putea ca ãºtia din Burkina sã fie chiar mai fericiþi, cel puþin nu vãd atâta bogãþie în jurul lor. Dacã aº fi în situaþia respectivã ºtiu cã m-ar enerva sã vãd lumea buna trecând ºi fãcând, aº prefera sã vãd lume cât mai prãpãditã - ceea ce, pardon my french, în Burkina e cãcãlãu. În plus, e suficient sã întinzi mâna ºi sã mãnânci mango sau banane, în ultimul caz, ceea ce nu e de neglijat.

Pe de altã parte, ºi într-o parte ºi în alta oamenii sunt deschiºi la dialog ºi politicosi. ªi aici depãºind cu mult, de ambele pãrþi,  deschiderea sau politeþea unui parizian de rând. S-a întâmplat de multe ori sã ni se ofere ajutor în a ne orienta atât în cartierele bune cât ºi în cele mai puþin bune din NY, ºi s-a întâmplat de multe ori sã mi se ofere servicii complet dezinteresate în Burkina - ba chiar un nene a pierdut o zi întreagã cu mine - repet, fãrã niciun interes pecuniar - sã mã ducã sã vizitez un loc sfânt. Un loc sfânt în care bãºtinaºii veneau sã facã sacrificii ca sã le meargã mai bine. Când am ajuns la locul sfânt, bãºtinaºii fãceau sacrificii, însã dupã ce jupuiau sacrificiile, le puneau pe foc ºi le ºi mâncau. I-am zis lu' nenea cu vizita cã la noi, în Ioropa, astea nu sunt sacrificii, noi le numim barbecue. El mi-a rãspuns cã poate cã am dreptate, dar a întors-o cum cã în Africa mâncarea nu se aruncã. Bine, bine, dar poate Doamne-Doamne nu ºtie asta. Am lãsat-o baltã ºi am grãbit plecarea, cã îþi întorcea stomacul pe dos, erau 44 de grade ºi maþele ºi fulgii orânduiþi în straturi se transformau de zor, vorba lui Lavoisier.

mirodenii14Altfel, frânturi îmi vin în minte dar nu le mai orânduiesc: cuplul de unguri din Brooklin care plimbau câinii celor cu servici pe Wall Street, pentru ceva mai mult de 100 000 de dolari pe an (detaliu dat de un nene cu care am stat la taclale o orã jumate); ºoferul de 4X4 care m-a dus 400 de kilometri de la Bobo Dioulasso la Ouagadougou ºi care aprindea farurile când venea o maºinã din faþã (ziua în amiaza mare) ca sã se asigure dacã ºoferul din faþã nu doarme: dacã ãla era suficient de tâmp sã îi rãspundã, zicea: ia uite ce bãiat simpatic, bine cã îi treaz; dacã acela din faþã nu rãspundea, ce perdafuri îi mai trãgea, zicând „bine mã cã ai adormit, arzã-te-ar, iar dacã nu dormi ce moaº-ta nu aprinzi farurile, etc etc etc“. Am fãcut ºi o gafã, zicând cã în Mali vecin (eram la 60 de km) malienii sunt sãraci rãu (din bruma de imagini ce vãzui la tele) iar nenea ºoferu s-a întors la mine ºi-mi zice „pãi peste graniþã tot ca la noi e, noi nu suntem mai bogaþi..“ apoi pe wikipedia vãzui cã sunt pe ultimele 10 locuri din lume cu pibul ºi alte alea.

mirodenii15Dar dacã mã screm sã rezum esenþialul din cele douã cãlãtorii, rãmân impresionat de politeþea celor din NYC - mai la sud sau mai la nord, tot aºa, iar din Burkina rãmân cu toatã cãldura ce am tras-o timp de douã sãptãmâni, plus cel mai gustos mango mâncat vreodatã.

 

Adicã, cel mai bine e acasã, dragii moºului.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey