•  Sighiºoara Medievalã Redivivus
•  Workshop la The Watermill Center
•  Petrecere spaniolã cu Alexandru Munteanu ºi Alma Andaluza
•  Anonimul 10
•  Ideo Ideis 2013


sus

Adriana Mihaela Macsut ºi ªtefan Grosu

 

'Vlad, Cavalerul Dreptãþii' cucereºte Sighiºoara Medievalã Redivivus

 

medievalDin  anul 1992, în fiecare varã, în Cetatea Sighiºoarei reînvie  trecutul prin 'Festivalul Medieval'. Povestea 'Sighiºoara medievalã' a devenit deja un brand pentru cã la ora actualã au loc manifestãri similare în Sibiu, Suceava, Craiova, Mediaº, Târgu Neamþ, Sãrata Monteoru, Deva, Râºnov, Iaºi, Braºov, Dumbrãveni, Bistriþa, Alba Iulia. În acest sens, Dorin Dãneºan, primarul sighiºorean, aratã cã festivalul medieval este important: "Am încercat, de-a lungul timpului, mai multe teme, dar în ultimii ani ne-am axat pe medieval ºi bucuria mea este cã am reuºit sã aducem festivalul acolo unde ne-am dorit". Tehnologia ºi-a pus ºi ea amprenta asupra acestei incursiuni în lumea medievalã în sensul cã manifestarea a fost transmisã în direct pe internet, pe site-ul sighisoaramedievala.ro.

În perioada 26-28 iulie 2013 a avut loc la Sighiºoara a XXI-a ediþie a 'Festivalului Medieval'. Evenimentul a fost organizat de Primãria Sighiºoara ºi Asociaþia Turisticã Sighiºoara, în colaborare cu Teatrul Scena, Teatrul Naþional ºi Universitatea de Arte din Târgu Mureº, Trupa Noua Acropolã ºi UNATC. Costul manifestãrii fost de peste 340.000 de lei ºi în acest sens primarul Dorin Dãneºan, a precizat cã bugetul ediþiei din acest an depãºete 340.000 de lei, dintre care 210.000 de lei este contribuþia municipalitãþii, restul banilor fiind dat de Asociaþiei Turisticã Sighiºoara. Preþul de intrare a fost de zece lei. De precizat cã în cetatea medievalã nu s-au consumat alcool, mici ºi bere ºi nu s-au comercializat produse care nu corespund caracterului medieval.

Manifestarea din acest an a avut loc sub deviza Vlad, Cavalerul Dreptãþii. Fixarea temei festivalului a pornit de la ideea cã Vlad Dracul, domnitor al Þãrii Româneºti (1436-1442 ºi 1443-1447), a locuit la Sighiºoara între anii 1431-1435 ºi aici, în 1431, a venit pe lume cel de-al doilea fiu al sãu, numit Vlad Drãculea, cunoscut în tradiþia popularã cu numele de Vlad Tepeº ºi ulterior recunoscut în întreaga lume, datoritã romanului lui Bram Stoker, drept 'Contele Dracula'. Liviu cavaleriPancu, directorul artistic al festivalului, a precizat cã evenimentul din acest an nu constituie un spectacol istoric, ci: "este o plutire între elementele sufleteºti pe care le-a trãit Vlad în momentul în care s-a nãscut, în momentul în care a avut un tatã aparþinând unui Ordin al Dragonilor, în momenul în care a crescut la Înalta Curte Otomanã, lucruri care l-au determinat ca la el acasã sã-ºi
doreascã dreptate ºi prosperitate pentru neamul lui". Tema a constituit o urmare fireascã a ediþiilor anterioare, intitulate: Întoarcerea Cavalerilor, Merlin – vrãjitorul lumii medievale ºi Ioana d’Arc – 600 de ani de luptã ºi credinþã. În acest sens, Sorin Raþiu, preºedintele Asociaþiei Turistice Sighiºoara a arãtat cã în anul 2013 "am dorit sã ieºim în întâmpinarea publicului iubitor de medieval cu o temã dedicatã unui erou românesc ºi nu se putea ca acesta sã nu fie Vlad Þepeº, nume care se leagã prin naºterea sa de Cetatea Sighiºoarei".

Vechile strãzi ale Cetãþii au fost animate de un numãr de 216 actori, cavaleri, muzicieni, saltimbanci ºi domniþe. Nu au lipsit nici de aceastã datã  Toboºarul ºi Garda de Onoare. Au fost prezente trupe de teatru medieval ºi ordine cavalereºti din Romania,  Franþa,  Ungaria,  Cehia. Festivalul a  fost împãrþit în mai multe secþiuni: arte plastice, concerte, dans, expoziþii de carte, tablouri ºi costume, recitaluri de poezie ºi teatru. Pe 27 iulie, la Casa Cronicarilor, au avut loc conferinþele: Eroul medieval în timpul modern, Ordinul Dragonului ºi Muzica la marile curþi europene. La reuºita manifestãrii au contribuit formaþiile Ad Hoc, Lupus Dacus, Truverii, Nomen Est Omen, Cva Domini, Terra Alba (România) ºi Ambient Folklore (Bulgaria), precum ºi ordinele cavalereºti:  Cavalerii ArtGotica,  Cavalerii Cerb, Cavalerii De Mediaº, Cavalerii Lup,  Strãjerii Bucovinei (România),  Cavalerii Crux Alba (Ungaria) ºi Ordinul Cavalerilor Chigot (Bulgaria).

persidaO apariþie insolitã a fost Persida Negruþi care picteazã folosind coji de ouã ºi care mãrturiseºte cã „prin folosirea coajei de ou se obþine o texturã a suprafeþei care îmi permite obþinerea unor efecte pe care o suprafaþa planã nu mi le-ar permite”.

În premierã la ediþia din acest an a existat o 'ªcoalã de dans medieval', susþinutã de coregraful Izabela Kevorkian, unde s-au studiat: menuetul, tarantela ºi elemente de dans popular românesc.

Sanda Viþelar, purtãtorul de cuvânt al Festivalului Sighiºoara Medievalã 2013, a precizat cã au fost vândute 18.000 de bilete: ,,potrivit cifrelor centralizate de organizatori în cele trei zile ale festivalului s-au vândut 18.000 de bilete dar, þinând cont de faptul cã elevii, studenþii ºi copii sub 14 ani au beneficiat de acces gratuit, putem estima un numãr dublu de vizitatori”. Printre miile de vizitatori la Sighiºoara Medievalã 2013 s-au numãrat: Dušan Zarubica, ambasadorul Serbiei în România, fostul premier Mihai Rãzvan Ungureanu ºi Mircea Geoanã, care au avut, cu acest prilej, ºi o întâlnire cu primarul  Dorin Dãneºan. Cei trei demnitari au fost impresionaþi de lumea care a gãsit puterea de a se bucura de acest eveniment minunat ce i-a purtat în timp spre vremurile fascinante populate cu cavaleri, domniþe ºi trubaduri.

Manifestarea a început ºi s-a încheiat cu Marea Paradã a Cavalerilor, Trubadurilor, Menestrelilor, Actorilor ºi Meºteºugarilor. În timpul evenimentului, Liviu Pancu i-a investit pe toþi vizitatorii cu titlul de 'Cetãþeni Liberi în Cetatea Sighiºoara', iar la închiderea evenimentului a mulþumit participanþilor întrucât „festivalul rezistã prin noi”, adicã prin actorii ºi specatorii fascinaþi de legendele medievale.

În incheiere, cronicarul îºi ia la revedere de la Sighiºoara Medievalã 2013ºi rosteºte bun venit Sighiºoara Medievalã 2014. 

P.S. Fotografiile au fost realizate de ªtefan Grosu

Comentarii cititori
sus

* * *

 

Workshop la The Watermill Center

 

În perioada 30 iulie-3 august, Mircea Corniºteanu, director general al Teatrului Naþional Marin Sorescu, a fost în SUA, la The Watermill Center (http://watermillcenter.org/about), Long Island, New-York, fondat în 1992 de regizorul ºi artistul vizual american Robert Wilson. Directorul teatrului craiovean a fost prezent în cadrul laboratorului pentru performance la workshop-ul organizat de legendarul regizor american în vederea viitoarei realizãri a spectacolului Rinocerii, de E. Ionesco, la Teatrul Naþional Craiova.

Pe durata a cinci zile, Robert Wilson ºi echipa sa au discutat cu Mircea Corniºteanu, însoþit de Cãtãlin Ionescu Arbore, în calitate de scenograf, pentru a pune la punct amãnuntele viitoarei colaborãri. Premiera spectacolului Rinocerii, în regia lui Robert Wilson, este prevãzutã sã aibã loc pe 4 iulie 2014.

Robert Wilson a mai fost în trecut de trei ori la Craiova: prima oarã cu prilejul prezentãrii spectacolului sãu Femeia mãrii, de H. Ibsen, în cadrul Festivalului Shakespeare, 2008. A doua oarã, regizorul american a fost prezent la TNC în 2010 cu ocazia prezentãrii filmului spectacolului sãu Hamlet – Un monolog, realizat la Alley Theatre în 1995, regizat ºi interpretat de el, iar a treia oarã în 2012, la acelaºi festival internaþional, cu spectacolul Sonetele lui Shakespeare, prezentat de Berliner Ensemble, Berlin.

icrnyCu prilejul cãlãtoriei în SUA, Mircea Corniºteanu a fost invitatul ICR New-York, unde a vorbit, pe 26 iulie, despre 'Caragiale ºi arta spectacolului'. Realizator a 21 de spectacole din opera lui Caragiale (teatru, prozã, articole, scrisori), regizorul Mircea Corniºteanu a expus publicului prezent la conferinþã experienþa sa personalã în „interpretarea” operei celui mai important dramaturg român ºi a citit pagini din creaþia acestuia.

 

 

Comentarii cititori
sus

* * *

 

Petrecere spaniolã
cu Alexandru Munteanu ºi Alma Andaluza

 

Alexandru Munteanu va concerta pe 16 ºi 17 august la Craiova, în Sala I. D. Sîrbu a Teatrului Naþional Marin Sorescu, alãturi de prietenii sãi din trupa Alma Andaluza (Suflet andaluz), aparþinând companiei cu acelaºi nume din Barcelona. Ei vor prezenta, în premierã, concertul Fiesta española. Canción, baile y guitarra flamenca (Petrecere spaniolã. Cântec, dans ºi chitarã flamenco).

Programul de concert oferit craiovenilor de trupa Alma Andaluza conþine piese de flamenco tradiþional (bulerias, tangos, fandangos, alegrias etc.), dar ºi flamenco modern, din repertoriul unor mari artiºti (Paco de Lucia, Paco Peña, Tomatito, Camarón de la Isla, Niño Miguel º.a.), într-un spectacol care îmbinã excelenþa muzicalã cu pasiunea ºi însufleþirea dansului spaniol.

Compania din Barcelona ºi-a propus sã promoveze valorile muzicii ºi dansului flamenco, incluse din anul 2010 în Patrimoniul UNESCO de comori spirituale ale umanitãþii, în cadrul unor turnee în þãri din Europa Centralã ºi de Est, printre care ºi România, Trupa Alma Andaluza a concertat pânã în prezent în Spania, Portugalia, Italia º.a., dar ºi în România (la Bucureºti: Institutul Cervantes, Muzeul Þãranului Român, Biblioteca Naþionalã a României, urmând sã cânte în aceastã varã ºi în alte oraºe precum Constanþa, Iaºi ºi Timiºoara).

 

Comentarii cititori
sus

* * *

 

Anonimul 10

 

Ediþia aniversarã a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL se va desfãºura în perioada 9-18 august 2013 la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunãrii. Cea de-a X-a ediție a Festivalului este organizatã de Fundația Anonimul, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Consiliului Județean Tulcea, Institutului Cultural Român ºi Televiziunii Române. 

Festivalul va fi deschis de cel mai recent film în regia lui Wong Kar-wai, Marele Maestru/ The Grandmaster, vineri, 9 august. Pe fundalul tumultuos al Chinei anilor 1930, The Grandmaster urmãreºte viaþa legendarului Ip Man, mentorul lui Bruce Lee ºi maestru al ºcolii Wing Chun Kung Fu. Din distribuție fac parte actorii Tony Leung, recompensat cu Premiul pentru Cel mai bun actor la Cannes, în 2000, pentru rolul sãu din In the Mood for Love ºi Ziyi Zhang, nominalizatã la Globurile de Aur pentru rolul sãu din Memoirs of a Geisha ºi de trei ori nominalizatã la Premiile BAFTA. Proiectat în deschiderea Berlinale 2013, The Grandmaster este prezentat în avanpremierã la ANONIMUL, prin amabilitatea Independenþa Film.

 

COMPETIÞIE LUNGMETRAJ

Cele 7 titluri propuse de selectorul Ludmila Cvikova, Head of International Programming în cadrul Institutului de Film din Doha pentru Competiþia de Lungmetraj ANONIMUL 10 sunt:

WAJMA, AN AFGHAN LOVE STORY, regia Barmak Akram, Afganistan- Franþa, 2013
Cel mai bun scenariu, Festivalul de Film Sundance 2013

HARMONY LESSONS, regia Emir Baigazin, Kazahstan- Germania- Franþa, 2013 
Ursul de Argint pentru imagine- Aziz Zhambakiyev, Berlinale 2013 
Menþiunea Specialã a Juriului, Tribeca 2013

THE MAJOR, regia Yuri Bykov, Rusia, 2013
Semaine de la Critique, Cannes 2013
Horizons, Festivalul Internaþional de Film de la Karlovy Vary, 2013

A FALLIBLE GIRL, regia Conrad Clark, Marea Britanie- China, 2012
Premiul al II-lea - Sectiunea lungmetraj, Gulf Film Festival- Dubai, 2013

MY DOG KILLER, regia Mira Fornay, Slovacia- Cehia, 2013 
Hivos Tiger Award, Festivalul Internaþional de Film de la Rotterdam, 2013

MATEI COPIL MINER, regia Alexandra Gulea, România- Germania- Franþa, 2013
Premiul Lino Miccichè ºi Premiul Publicului Tânãr, Festivalul Internaþional de Film de la Pesaro, 2013

TALL AS THE BAOBAB TREE, regia Jeremy Teicher, Senegal- SUA, 2012 
Premiul pentru Cel mai bun film acordat de Juriul Doha-Giffoni, Festivalul de Film Doha-Tribeca, 2012

 

COMPETIÞIE SCURTMETRAJ FICÞIUNE

 • HIJACKER, regia Danilov Aleksandr, Rusia
 • DOOD VAN EEN SCHADUW/ DEATH OF A SHADOW, regia Tom Van Avermaet, Belgia - Franþa
 • PELUQUERO FUTBOLERO/ HOOLIGAN HAIRDRESSER, regia Juan Manuel Aragón, Spania
 • NE MENSHE 50 KG/ NOT LESS THAN 50 KG, regia Maryna Artemenko, Ucraina
 • LA VOIX DE KATE MOSS/ KATE MOSS' VOICE, regia Margaux Bonhomme, Franþa
 • KOLYA-KOLYA, regia Kolesov Konstantin& Baykov Boris, Rusia
 • THE ONLY BAR IN TOWN, regia Adam Budd, Canada
 • DIE LETZTE GRENZE/ THE LAST BORDER, regia Daniel Butterworth, Germania
 • MARCELLO, regia Francesca Coticoni, Italia
 • BAD PENNY, regia Andrei Creþulescu, România
 • STEW& PUNCH, regia Simon Ellis, Marea Britanie
 • PASTILA FERICIRII/ THE PILL OF HAPPINESS, regia Cecilia Felmeri, România
 • ALINA, regia Dukarev German, Rusia
 • LE COQUELICOT/ THE POPPY, regia Fabien Giurgiu, Franþa
 • WASTE, regia Anton Groves, România
 • REHEARSAL, regia Agnes Guilbault, Spania
 • MISTERIO/ MISTERY, regia Chema García Ibarra, Spania
 • PRIETENIE, BARÁTSÁG/ FRIENDSHIP, FRIENDSHIP, regia Rusu Ionuþ, România
 • TATTOO, regia Aldo Iuliano, Italia
 • TILL DEATH DO US PART, regia Julian Lara, SUA
 • DREAMING APECAR, regia Dario Samuele Leone, Italia
 • DIRECTED BY, regia Alban Mench, Franþa
 • TUNS, RAS ªI FREZAT/ HALF SHAVED, regia Bogdan Mureºanu, România
 • GREY, regia Hassan Neamah, Egipt
 • THE TREE OF PAN, regia Aitken Pearson, Portugalia
 • VACA FINLANDEZÃ/ THE FINNISH COW, regia Gheorghe Preda, România
 • SHAME AND GLASSES, regia Alessandro Riconda, Italia
 • POOL, regia Juan Del Rio, Spania
 • EN PLAN ROMÁNTICO/ ROMANTIC AS I AM, regia Peris Romano, Spania
 • SECOND VOICE, regia Daniel Sandu, România
 • ȘANȚUL/ THE DITCH, regia Adrian Siliºteanu, România
 • UN BEAU MATIN/ ONE FINE MORNING, regia Slony Sow, Franþa
 • THE BEST JOB, regia AnastaSia Titova & Kateryna Shevchenco, Ucraina- Rusia
 • CLAUDIU ªI CRAPII/ CLAUDIU & THE FISH, regia Andrei Tãnase, Germania- România
 • ROBOKROLIK/ ROBORABBIT, regia Sergey Tsyss, Rusia
 • EL RASTRILLO SE QUIERE COMPROMETER/ RAKE'S COMMITMENT, regia Santi Veiga, Spania
 • ORDINARY FAMILY STORY, regia Sergey Velikoredchanin, Rusia
 • ZIMMER 606/ ROOM 606, regia Peter Volkart, Elveþia
 • LA MULÞI ANI!, regia Armine Vosganian, România
 • SEIN KAMPF, regia Jakob Zapf,Germania

 

COMPETIÞIE SCURTMETRAJ ANIMAÞIE

 • CREAMEN, regia Esther Casas, Spania- SUA
 • COMME DES LAPINS (Chroniques de la poisse, chap. 2)/ LIKE RABBITS (Sticky Ends, chap. 2), regia Osman Cerfon, Franþa
 • MICHAEL POLLAN'S FOOD RULES, regia Marija Jacimovic& Benoit Detalle,Serbia
 • ED., regia Gabriel Garcia, Brazilia
 • ZWEIBETTZIMMER/ DOUBLE OCCUPANCY, regia Fabian Giessler,Germania
 • STRINGS, regia Tal Arbiv& Lior Golan,Israel
 • MADEMOISELLE KIKI ET LES MONTPARNOS/ KIKI OF MONTPARNASSE, regia Amelie Harrault, Franþa
 • JAMÓN/ JAMON, regia Iria López, Marea Britanie
 • UªOR POATE ORICINE/ EASY IS FOR ANYONE, regia Paul Mureºan, România
 • ORIGAMI, regia David Pavon, Spania
 • EMILIE, regia Olivier Pesch, Luxemburg
 • TARAZOO/ SCALE, regiaRamin Rahbar,Iran
 • DEER VALYA, regia Djalil Rizvanov, Rusia
 • 2 (DOI)/ 2 (TWO), regia Ilinca Šeda, România
 • ALFRED Y ANNA/ ALFRED& ANNA, regia Juanma Suárez, Spania
 • SHAVE IT, regia Fernando Maldonado& Jorge Tereso,Argentina
 • UN EVENIMENT NEASTEPTAT/ AN UNEXPECTED EVENT, regia Monica Vinogradov, România
 • DJI. DEATH FAILS, regia Dmitri Voloshin,Moldova
 • BEAR ME, regia Kasia Wilk, Germania- Polonia
 • PROJECT K-9, regia Francisco J. Cabrera, Alicia Esteban, Elsa Esteban, Juan E. Forero, Victoria González, Adrián Parra, Iria Salgado, Pablo Serrano, Huijun Shen, Spania 
Comentarii cititori
sus

* * *

 

Ideo Ideis 2013

 

Cea de-a opta ediþie a Festivalului Naþional de Teatru Tânãr Ideo Ideis, care va avea loc în perioada 8-16 august, în Alexandria, e despre tine - despre experienþa personalã a fiecãrei persoane care interacþioneazã cel puþin o datã cu Ideo Ideis.

Campania de comunicare a fost inspiratã de unul dintre participanþi ºi îl are în prim plan pe Marcel Iureº, preºedintele onorific al festivalului. “Unul dintre participanþii noºtri a spus la un moment dat cã revine constant la Ideo Ideis pentru cã simte cã acest festival e despre el ºi despre toþi ceilalþi oameni care aleg sã petreacã 10 zile din august în Alexandria. Mesajul lui ne-a inspirat ºi ne-a motivat sã facem, pentru prima datã în istoria acestui festival, o campanie de comunicare inhouse, în care noi, echipa de organizare, sã vorbim despre noi, gaºca Ideo Ideis. O gaºcã din care fac parte participanþii, vizitatorii care vin în Alexandria special pentru atelierele de dezvoltare personalã, alexãndrenii care participã la spectacolele de teatru din cadrul festivalului, oamenii care ne susþin- fie ei sponsori sau parteneri media ºi mulþi, mulþi alþii.”, a declarat Andreea Borþun, Co-Preºedinte Ideo Ideis.

Despre Ideo Ideis

Ideo Ideis este un festival de teatru organizat de Asociaþia Culturalã T.E.T.A. ºi dedicat procesului de educaþie alternativã pentru liceenii din România. Evenimentul include ºapte secþiuni: atelierele de teatru tânãr, competiþia, atelierele de mãiestrie, spectacolele de teatru profesionist, cinemateca târzie, seara povestitorilor ºi master-class-urile Ideo Ideis.

Ideo Ideis a aderat la programul Societal de responsabilizare socialã ºi de mediu a evenimentelor.

Pentru mai multe informaþii vã rugãm sã accesaþi 
www.ideoideis.ro,
www.facebook.com/ideoideis
 

Trupe ºi spectacole în competiþie

(vor putea fi urmãrite online http://ideoideis.ro/noutati/13):

1. AS - BUCUREªTI, Never let me go, dramatizare dupã romanul lui Kazuo Ishiguro
2. ATELIERUL DE TEATRU - BOTOªANI, Sã nu mã pãrãseºti, dupã romanul lui Kazuo Ishiguro
3. BON TON - IAªI, Dresaþi ºi oameni?, adaptare dupã Dresoarea de fantome, de Ion Bãieºu
4. BRAINSTORMING - BUCUREªTI, Cinã cu prieteni, de Donald Marguiles
5. DRAMACLUB - BOTOªANI, La lilieci, de Marin Sorescu
6. OGLINZI - SINAIA, Crize, de Mihai Ignat 
7. PROTHA - PANCIU, Prinþesa ºi porcarul, de Dumitru Solomon
8. THEATRON, VULCAN, HUNEDOARA, Paparazzi sau cronica unui rãsãrit de soare avortat, de Matei Viºniec
9. YORICK - BUCUREªTI, Petrecerea, de Gabriel Pintilei 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey