•  Mãdãlina Nica


sus

Mãdãlina Nica

 

S-ar numi Carolina

 

Pe brãþarã îþi voi menþiona
mãrimea codiþelor la 5 ani ºi
a inimii în timpul primei cãderi.

Carolina, în fiecare vertebrã îþi voi infiltra
o omidã. În stomac, un pui de ornitorinc.
Sã nu crezi în alþi prieteni decât în aceºtia.

Îþi las ºi o mânã curatã,
îþi va veni sã te legeni.
Consider-o altceva decât ajutor.

Sã nu crezi în fotolii, vei avea carnea
suficient de adâncã. ªi cu braþe va fi.

ªtii, dor nu-þi poate fi decât
de ce-ai cunoscut. Aºadar, Carolina,
sã te uiþi doar în filmul din tâmple.

De restul sã râzi.

Dacã vin unul, altul sã te tragã de limbã
sau de limbile ceasului pe care, uite,
în ceafã þi-l voi aºeza, tu sã nu te temi. 

Nu ai de fapt nevoie de nimeni
în afara celor ce îþi vorbesc.

Nu roºi, Carolina. Mai eºti?

 

*

Dacã tot n-ai plecat în luminã
aflã cã totul e dublu ºi plat
sã-ncapã rotundul sã aibã un loc
sã se spargã în linii ca orizontul
când þi-l vezi de pe verticalã ºi
te doare coloana de parcã
direct din ea ai privi.

Înþelege, nu cu mâna mângâi.
Cu gândul, draga mea Carolina,
cu gândul faci tot.

Se aude-o zburlire. E lumea
strânsã-n scãriþã urlând
dupã un ciocan s-o împartã-n bucãþi.

Se ridicã lumina sã încãpem
Amândouã. Sã aºteptãm prãbuºirea.
Se ridicã ºi frigul aºa cum tu nu
o sã faci cu rochiþa. Promite.

Carolina, m-asculþi?

 

*


Fii liberã, Carolina, îþi vor zice toþi, fãrã ca
vreunul sã te înveþe priza perfectã sau
cã totul are emisfere ºi cavitãþi.

Vor fi lucruri ce te vor nãuci: nu au un piept 
unde sã ne strângem de singurãtate.
 

Orice-ar fi, nu strigãm.

Mai e, Carolina. Pân-acolo
mai e mult aici.

 

*

 

Ai grijã la vocabular, Carolina,
s-ar putea sã trãdeze ºi nu de arme
e nevoie atunci.

 

*

 

Tarlale întregi de grenade am ras
cu gândul la tine.
Am fãcut din picioare drum drum ºi
n-am sãrit dupã aer 
nu am
stop, Carolina. Sã descriem puþin:

existã o beznã fãrã fermoar în care
dãm buzna de mânã
cãutând pentru cine luptãm, un ps la coºmar,
somniferul sã-l trecem din gurã
în gurã pânã albim de ziuã atât 
zi 
Carolina, ce am aflat?

 

*

 

Este greu, Carolina, sã strâng
vântul din mori ºi
sã rabd pânã cineva chiar are nevoie de aer.
Pieptul mi se umflã, se buhãieºte precum
un cadavru în apã.

De la viaþã nu pot salva, Carolina.
Pot însã imagina un sfârºit.

Nu mai ºtiu când þi-am explicat o urgenþã,
când a dispãrut primul prieten, când s-a nãscut
prima dezamãgire doar piele ºi os, când am botezat
prima carne cu mirosul meu de adult
pe care nimic nu-l mai miºcã.

Te provoc, Carolina, sã-mi dezvãlui tu rostul
din lipsa de sens, sã-mi dezveleºti umãrul tãu androgin
pe care sã sprijinim atlantida ºi alte locuri comune.

Zi-mi tu ce sã spun.

 

*

 

Documentarul se reia când bag cipul în stern.
Ar putea, neºtiind, sã spunã cã tremur.


Þi-am spus numele pân-am uitat sã vorbesc.
Am atins echilibrul, m-am oprit din urcuº.

Am ascuns suficient, Carolina, trebuie
sã aerisim zgaiba, sã o dezlipim de cearceafuri.
S-o defenestrãm.


Obiectele
sã ne placã, ele nu au marsupiu,
nu ne pot înghiþi:
caietul cu arc, arc pixul cu arc, omul cu arc,
jumãtate de curcubeu relaxat.


Nu te ghemui pe pervaz, Carolina,
nu mi te împotrivi.

Bag cheia în buzunar, mã deschid. Sunt o halã în care se exerseazã ecoul,
se stocheazã diverse expresii ºi alte resturi mai mult animale.

*

 

„Creierul meu e în piept ºi tu poþi sã-i zici altfel”
i-am spus Carolinei târziu, pe tonul acela
de care nu-þi pasã.

 

*

 

Trebuie sã mã abandonezi, Carolina,
înainte sã se ducã dracului tot.
Nu-þi voi reproºa slãbiciunea cã n-ai existat.
Carnea nu-mi mai e tristã, deºi
cãrþile toate nu le-am citit.

Numele tãu a fost o barierã
blocatã pe ridicat.
Nu a oprit trenurile sã-mi spintece sternul.
Fricile, ajunsul la timp, inerþia
puteau fi ale oricui.


Atunci Carolina ºi-a strâns zâmbetul
spânzurat, ºuierând, fãcând noduri, fixându-mi
peroane sub oameni - cam ce se face în general
când imaginezi ordinea pentru cineva.

S-a dat jos dintre mine ºi viaþã ºi, 
oricât de ciudat ar pãrea,
n-a miºcat.

 

Nu brad frumos

 

De Crãciun, Carolina a stat
trei zile închisã în camera ei,
s-ar putea spune aºtepând învierea,
dacã ea nu ar fi, mereu, ca ºi-n zilele-acelea,
ceva mai vie decât îi e trupul,
trupul ei obosit sã tânjeascã,
sã imagineze canale afarã din singurãtate,
de genul celor pe care le faci într-un dinte,
sã iasã nervul. Apoi adio durere! ºi poþi umple
la loc (muºti din viaþã la loc ºi simþi peste tot,
mai puþin acolo).

În alea trei zile, alãturi de pinguinul
din aþe ºi þepi, Carolina s-a tot gândit cum sã moarã
fãrã sã moarã efectiv, nevrând sã provoace
o durere realã oricui altcuiva. S-a gândit ºi
n-a plâns, a ascultat paºii celor de-afarã - de obicei
se cãutau, se gãseau, se opreau, reporneau,
un fel de muzicã blândã, datã pe shuffle -,
dar Carolina tãcea, tãcea ºi nu plângea
ºi aerul dens, ca grãsimea de focã,
o proteja de ea însãºi, de gând,
gândul cã pânã ºi ea ar trebui sã se poatã
desface din trup, sã dea carnea deoparte,
ca pe lespedea-aceea despre care ºtiþi toþi,
sã se ridice, sã umble,
iar paºii ei cãutaþi, regãsiþi, sã cânte ºi ei
o muzicã blândã, datã pe shuffle, pe care
acum, la atâta timp dupã, mã-nvaþã s-o-ngân.

 

Poem în care Carolina ar face orice numai sã nu ne despãrþim

 

Tristesse oblige,
i-am trântit Carolinei când m-a întrebat
de unde starea aceea de zid pe care-o
plimbam de trei zile de la stânga la dreapta
între cei patru pereþi ai universului nostru.

Tristesse oblige,
apoi i-am întors spatele ºi am deschis geamul.

Aerul din celãlalt univers
a-nceput sã se-ntindã sigur, uºor, pe tencuiala
stãrii mele de zid, un soi de desen cam prea animat,
ale cãrui culori s-ar fi potrivit mai degrabã
unui orãºel de la marginea lumii, pitit între stânci,
soare, ocean, orãºelul în care casele au camere
cu ºase pereþi. Ca un fagure, da.


ªi fiindcã tristesse oblige,
n-am putut suporta aerul ãsta ce m-ar fi purtat
ºi mai departe de starea de zid pe care-o plimbam
de trei zile de la stânga la dreapta
între cei patru pereþi ai universului meu ºi al Carolinei.

Nu am putut suporta.

Am închis geamul ºi am început, cu febrilitate,
sã curãþ tencuiala de mierea scursã
din acel desen animat, fãrã mãcar sã observ
cã-ntr-un colþ Carolina se prefãcuse
într-o stâncã de sare cu ºase ochi mari
din care lumina curgea, tot curgea,
sãpând alte drumuri afarã.

 

Acesta e punctul

 

În unele nopþi, Carolina
îºi deschide pieptul cu forfecuþa
de unghii ºi cotrobãie dupã un semn
cã e încã în viaþã. Orele trec ºi mâinile
ei, mânjite de toate câte sunt pãstrate acolo,
mâinile ei, altfel delicate, se vãd nevoite,
la un moment dat, sã capituleze.

Carolina trece atunci ºi le spalã,
cu insistenþa unei femei care crede
cã doar cel curat meritã iubit.
[Ca de obicei, Carolina se-nºalã.]

Altu-i motorul ce-o-mpinge apoi
pân' la geam, cu pieptul din care lucruri
încep sã atârne, cum picurã lapte din sânul
proaspãt abandonat, cum atârnã ciorapii
dintr-un sertar ponosit. Motorul e altul.

Motorul e gândul cã-n noaptea aceasta
oraºul se va lãsa desfãcut mai uºor ºi
gustul lui va face deliciul
celor ce încã mai cred sau aºteaptã
ceva la final.

 

.

 

Deºi ar putea,
eu nu o vãd niciodatã
pe Carolina sã spunã
"mai multã luminã"
ºi apoi sã se stingã.

Ultimele ei cuvinte
vor trebui sã aibã de-a face
nu cu frumuseþea, nu cu vãzul,
dar cu
iubirea aceea ce ne face bucãþi
mici mici mici multe multe
ºi ultimul suflu
le dã drumu' în gol
cum ai dinamita un rezervor uriaº
în care dormeau licuricii.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey