•  Travel Makers
•  Festivalul de Umor "Ceapa de Aur"
•  Gabriela Gheorghiºor ºi Constantin M. Popa la Tradem


sus

Marius Dobrin

 

Travel Makers

 

De când am descoperit noua ºi mica galerie de artã, intitulatã simplu ArtStudio, un spaþiu cald, intim, cu ferestre magice spre trecut ºi cu pereþii albi, de care se agaþã viitorul, ori de câte ori ajung acolo retrãiesc, cumva, starea de emoþie de pe când pornea la drum Café-Teatru Play.

travel1La mijloc de septembrie am mers spre a întâlni un grup de cãlãtori. Pretextul a fost o expoziþie ad-hoc, de tablouri ºi de fotografii, cu o prezentare video ºi un mic recital, totul cu gând de a strânge fonduri pentru un proiect generos destinat copiilor refugiaþilor sirieni în Turcia. 

Luiza Mitu a fãcut oficiile de gazdã a evenimentului, pe când Roberta Ionescu urmãrea discret ca totul sã fie funcþional. Cãlãtorii, o încântare. Pentru ei am mers acolo. Sã-i vãd, având sentimentul cã-i revãd. Ne-am cunoscut unii cu alþii, ca în euforia unui Revelion în oraº, ne-am simþit prieteni vechi. Spaþiul acela intim a cunoscut apropierea a zeci de persoane, ca în povestea cu mãnuºa fermecatã. Craiovenii care am venit sã-i cunoaºtem pe cãlãtori am intrat în jocul lor.

Mai întâi am admirat chipurile zâmbitoare de copil, ochii mari ºi plini de poveºti, din tablourile create de Lee Ia, din Coreea, toatã numai zâmbet, plãcut surprinsã când a auzit sã fie salutatã în limba ei. Am primit explicaþii de la Giuliana Bonilla Duarte, venitã din America de Sud (Paraguay/Brazilia) ºi interesatã de a face fotografie antropologicã, povestind cu pasiune despre un sat de pe lângã Huedin.

Giuliana:
travel2„Three different artists participated with me on this event with paintings and me with photography. The main group connected with the goal that all pieces of art were going to be donated. I participated with pictures which I made traveling trough different countries with the group. When I was shooting the portraits I was inspired by stories about Syrian refugees and kids all over the world. One of the pictures with a green landscape is about where people leave some mark of their day-to-day to work.“

Am urmãrit o proiecþie pe un perete, despre câte au mai fãcut cei de la Travel Makers pe unde au mai colindat. Prin spaþii mai puþin favorizate, cãutând sã aducã o dozã de frumos unor oameni prea mult apãsaþi de grijile zilnice ºi cu foarte puþine oportunitãþi pentru supravieþuire, darmite pentru artã. Voluntarii care vin la Travel Makers au un mic bagaj în spate dar un uriaº bagaj sufletesc ºi sentimental pe care-l poartã pe jos ori cu autostopul, sute ºi sute de kilometri, spre a face o bucurie unor semeni dintr-o colþ de lume. De altfel au demonstrat cum, cu ingeniozitate ºi cu modestie pot acumula resurse destinate þelului umanitar pe care ºi l-au stabilit.

Michal:
„When you'll watch a documentary, you'll see all the idylic moments of traveling. Everyday reality is that we still must take care of our basic needs (which might be sometimes difficult on the road). But also both hard and wonderful experiences and people.“

Jorin Eichhorn, din Germania, a vorbit despre ei toþi, rãspândiþi în acea searã prin cele câteva încãperi, amestecaþi printre craioveni sau discreþi retraºi în câte-un colþ, apoi a cântat la chitarã, acompaniat de Michal Salajka, din Cehia, la vioarã.

travel3ªi am vãzut clipul cãlãtorului iordanian, alt purtãtor de zâmbet cuceritor, despre victimele conflictului sirian sau am schimbat impresii despre cele douã feþe ale zidului berlinez cu un german nãscut dupã reunificare. ªi mai era o fatã dinIndiaºi câþi alþii, cãlãtori ºi purtãtori de culturã, de idei, de sentimente, discreþi ca firul de apã ce urmeazã cutele întâmplãtoare ale terenului spre a-ºi duce la bun sfârºit ceea ce simte cã trebuie sã facã.

 

 

Câteva tablouri ºi fotografiile au fost oferite printr-o tombolã ad-hoc. Cãlãtorii ºi-au continuat drumul ºi au ajuns cu bine în Turcia, au dãruit ce aveau de dãruit. S-au rãspândit prin lume, spre casã ori spre alte cãutãri ºi proiecte. Alte firiºoare de apã reiau traseul deja desenat ori deseneazã altele. Circulaþia apei în naturã.

Comentarii cititori
sus

Radu Marini


Gãsit umor. Caut adresant

Din complotarea pentru distrugerea culturii, din lipsa unor catalizatori ai actului cultural, din lipsã de finanþe, cultura ºi implicit arta româneascã e ba ciungã, ba ºchioapã. Factorii decizionali ºtiu, dau din umeri, se fac cã plouã, se ascund în cochilii ipotetice, metaforice sau cu cinzeaca-n mânã. Sã combatã, sã combatã subita moarte prin inaniþie a culturii ºi implicit a actului artistic. E adevãrat, mai sunt niºte inimoºi veterani cu iz patriotic la corason, cu disciplina muncii la zi, chit cã-i din regimul trecut. ªcoliþi ºi ei, ba prin Cântarea României, ba prin furcile caudine ale Daciadei. A nu se citi Daciana Sârbu. Exclus. Ei mai duc în spate ca un Sisif câte-o razã de luminã. ªi zãu, nu-s mineri, ãia cu lãmpaºu’ aninat pe culmi semeþe. A se citi cap. Cine ºtie cunoaºte, ajutã sau fluierã. A pagubã. Sã recapitulãm: avem reprezentanþi decizionali care taie, taie, taie fonduri ºi frunzã la câini. Mai avem veterani ai culturii care þin steagu’ sus. Mai curând în bernã. ªi mai avem valul tânãr… de maneliºti. Care ca ºi colonia de rozãtoare distrug tot ceea ce merita admirat ºi salutat. útia sunt, ãºtia suntem, cu ei mergem pânã-n pânzele albe. La distrugere sigurã ºi la obiect. Am zis.

Ceapa de aur, o dozã de umor cu iz fãgãrãºan

Mã simt legat de oraºul Fãgãraº. Aici am doi prieteni cu umor. Mai bine zis cu umorul la ei. Ei sunt în ordinea numerelor de pe tricou: Florin Alexandru ºi Ilie Bardaºuc. Membrii celui mai vechi grup de umor din þarã: EXPERIMENT 77. Care mai miºunã. Incã. Pe bazã de umor.
Trupa EXPERIMENT 77 din Fãgãraº a luat fiinþã ca mai toate trupele de umor care au spus ceva în umorul românesc fix în anul 1980. La Braºov. Atunci se nãscu umorul românesc. Fãrã TVA. Pentru cã el avea valoare.
Se nãscu în  hohote de râs. DIVERTIS (Toni Grecu) la Iaºi, ARH (Ghighi Bejan) ºi Brigada ASE (Fiþi Arieºeanu) la Bucureºti, HILARIS (Doru Octavian Dumitru) la Bacãu, PRO PARODIA (George Cãlugãru) la Craiova, EXPERIMENT 77 (Florin Alexandru) la Braºov.
Au scris istorie, au descreþit frunþi, au complotat cu epoca. Aºa cã îmi e drag sã reamintesc cã din toatã pleiada de corifei ai generaþiei de aur a umorului românesc de sorginte studenþeascã au rãmas sã ducã stindardul umorului doar EXPERIMENT '77, grupul lui Florin Alexandru. Restul s-au pierdut pe drum. Dar au rãmas, vã spun sigur, cu umorul. La ei. În ADN.
Iar eu, ca unul care am fãcut istorie ºi oamenii sã râdã cu grupul de comedie PRO PARODIA  mã simt încã legat de umor. Aºa cã de câte ori sunt invitat sã particip la Fãgãraº, la Festivalul Ceapa de Aur, spun din toatã inima: ce bunã ceapã fac ãºtia ai mei, Florin ºi Ilie! Cu umor. ªi iat-o ajunsã la a XVI-a ediþie.  Un festival de umor organizat ca la carte de doi stâlpi ai umorului românesc.
ªi iatã-mã-s în calitate de 3 în 1:
1. Jurat al festivalului
2. Participant cu o expoziþie personalã de fotopamfleþuri: Veniþi de luaþi luminã!
3. Ca editor. Al lui Florin Alexandru.
Adicã eu, la puterea a treia. Cam de râs…
Aºadar dotat cu arme, fotopamfleþuri, ºi cu speranþa cã voi avea de ce sã mã binedispun, am purces în arealul numit vremelnic Ceapa de Aur. De ce aceastã denumire genericã? Pen’cã în zonã sunt celebri ardeleni, gospodari ºi cultivatori de ceapã. Roºie. Oameni vrednici ºi aprigi la muncã. Dar de 16 ediþii generoºi cu umorul românesc. I-au asigurat o casã de poveste. Adicã de râs. La Fãgãraº.
Dupã ce l-au adoptat pe Florin ºi al sãu EXPERIMENT '77.
Atmosfera a fost plãcutã, cuminþicã, aproape de râs. Mai mult de plâns.

Au spus doar prezent

10 au fost numerele în programul Festivalului Ceapa de Aur de la Fãgãraº. 4 grupuri, mari º late, dar pline de praf ºi atât. Umor, sufletu’. Cu texte kilometrice ºi lipsite de haz. Pãi noi de ce am venit la un festival de umor? Fãrã cap, fãrã coadã, fãrã haz. 
Plini de texte lãlãite, cu combatanþi depãºiþi de prima tinereþe, prãfuiþi ºi ei mai abitir ca umorul lor coclit. Nimic nou pe piaþã. Încarceraþi în acelaºi static umor fãrã adresã, fãrã spumã, fãrã apã caldã. Au împroºcat ºi au plecat. Nimic nou, nimic de semnalat.
ceapa1Doar VACANÞA MICÃ din Piteºti, care atât i-a dus capul cã ºi-au plagiat omologii lor mai mari, mai cu cohones, mai de râs. Din Craiova. Preluându-le jumãtate de formulã de prezentare scenicã. Rãmânând la statutul de pigmei. Singurul lor punct forte fiind pantomima. De fapt un melanj. Adicã o pantomuzic.
Un surogat de miºcãri ºi gesturi care se cableazã pe una, nouã, manele cu iz sexual. Pãi unde e marea lor pleznealã, unde e umorul? N-ai sã vezi. ªi am plâns. Am regretat cã mulþi combatanþi au renunþat parcã prea devreme la poezia umorului cu iz studenþesc. Care fãceau furori, fãceau sãli pline ºi securitatea sã le dea târcoale. Cã ei subminau statul ºi politica partidului.
Iar 6 au fost individualiºtii care credeau cã stãpânesc tehnici teatrale, texte umoristice ºi experienþe scenice. Vârfurile au fost tot tataii sexagenari de la Câmpulung Moldovenesc, dl Tiron ºi tatãl lui Cosmin Seleºi, din Sãlaj, cu pãrul lor alb, cu dorinþa de a juca, cu texte uºor depãºite dar frumos prezentate. Convingãtor, articulat ºi parcã ºi pigmentate cu poante. Parcã.
Faþã de schimbul de mâine cei mai tinerei din tranºa a II a patruzeciºtilor. Cam jenant. Au plombat diverse numere de stand-up comedy cu bancuri ieftine, ieftine. ªi Dumnezeu cu mila. Pãcat de sala plinã de fãgãrãºeni, dornici sã mai râdã ºi ei.

Alte evenimente cu notã de umor
 

ceapa2Festivalul a beneficiat de prezenþa inseparabilã a marelui grafician, caricaturist ºi artist român cu impact planetar în lumea umorului, ªtefan Popa Popa’s. Preºedintele juriului. Un prieten fidel al acestei manifestãri. La aceastã ediþie a festivalului  s-a vernisat o expoziþie de caricaturi a artiºtilor români interbelici. Alãturi de fotopamfleþurile umoristice cu tema: Veniþi de luaþi luminã.
ªi au venit. S-au primenit cu umor vizual… 

Dozatorul de umor

Dupã ce am insistat mai bine de doi ani pe lângã Florin Alexandru sã-ºi tipãreascã schiþele sale de umor, odatã cu împlinirea vârstei de 60 ani l-am convins sã-i coordonez cartea: Dozatorul de umor.
Cartea sa a avut o  lansare de excepþie
„Este o onoare sã fiu alãturi de Florin Alexandru la acest eveniment mai ales cã astfel de evenimente sînt rare în ziua de astãzi. Vedeþi dumneavoastrã cã televiziunile au devenit locul unde se îmbecilizeazã poporul român, nu este umor ceea ce se face. Aici este umor adevãrat. Primesc ºi eu cãrþi multe, dar multe dintre ele sunt maculaturã ºi ajung la coº. Nici nu ºtiþi câte tâmpenii suportã hîrtia. Îl felicit pe Florin pentru aceastã carte” a spus caricaturistul ªtefan Popa Popa's.
„Din 1980 îl cunosc pe Florin Alexandru, de la festivalurile la care a participat cu Experiment '77. Este scriitor ºi umorist de mulþi ani, a participat în mai multe culegeri de umor din þarã cu umor adevãrat. Trebuie sã ºtiþi cã un umor adevãrat este profund creºtin, bãºcãlia este atee pentru cã jigneºte, aºa cum definea Dan Puric. Pe televizor vedem bãºcãlie ºi nu umor, vedem funduri goale ºi nu altceva. Unde sunt vedetele adevãrate, unde este umorul de altãdatã?” a spus umoristul Constantin Tiron
„Eliberarea stresului se face prin râs, trebuie sã ºtiþi asta. Eu am jucat ceea ce a scris Florin Alexandru, mergeþi pe mâna lui cã ºi eu am mers” a spus actorul Emil Mitrache. Americanu'.
ceapa3„Îl cunosc pe Florin Alexandru. Da, este inginer, a fost ºef mare, a dat de bãut, mie nu. S-au spus cuvinte frumoase aici, mie nu. L-am cunoscut din 1982, l-am adus la Craiova cu Bardaºuc. La Gala Umorului Studenþesc. De 32 de ani este o legãturã strânsã între noi prin umor. Acum este un om cu carte. De umor.” Am  spus ºi eu despre duºmanul meu de atâta amar de vreme.
Florin Aexandru s-a lamentat...„Am vrut s-o lansez în cîteva rînduri, dar am anulat pentru cã de fiecare datã s-a ivit altceva. A fost divorþul lui Lis ºi am anulat, a fost rãzboiul din Ucraina ºi am anulat, a fost Turcescu ºi am anulat ºi câte altele. Azi a fost momentul. Ce pot sã zic decât: Sã citiþi bine!-ca o recomandare!” a  reiterat Florin Alexandru.

Cauzele declinului umorului românesc
 

Dupã ce titanii umorului românesc care predau cu nonºalanþã, cu ironie, cu inteligenþã lecþiile de umor au reuºit sã-ºi croiascã uºor, uºor un drum în societate aproape ireversibil, s-a ales praful de hazul ºi de traiectoria ascendentã plinã de ºopârle, de nou, de spart piaþa, de miserupismele epocii. Evident dupã ce Maurul ºi-a fãcut datoria, Maurul trebuie sã plece. ªi… au plecat. Care încotro au vãzut ºi ei.
Aºa cã Grupul ARH, cu ale lor montaje literare, un cumul de colaje, au fãcut istorie, DIVERTIS, cu interviurile neconvenþionale, Grupul de comedie PRO PARODIA, cu bãºcãlie, cu pantomime sincronizate colectiv, cu gaguri pline de umor absurd, Brigada ASE cu music hall, HILARIS, cu omul orchestrã Dan Octavian Dumitru, care fãcea orice cu haz, iar EXPERIMENT 77 cu calupuri de adaptãri la reclamele publicitare au dat pe spate o generaþie întreagã.
Pentru cã erau uniþi, erau cu ºarmul la ei, erau conºtienþi ºi cunoscãtori ai umorului de calitate. Dar a venit o vreme, a venit un pretext, a sosit timpul sã-ºi agaþe-n cui ºi hainele de galã dar ºi bagajele de umor ºi au ales alt drum… Au ieºit din scenã. Cu capul sus ºi-n aplauze meritate.
În epocã au mai fãcut pui doar VACANÞA MARE, cu limbaj cu tendinþe triviale, cu îmi bag picioarele, cu nebunii de la þarã. Dar buni ºi credibili interpreþi de umor. Profitori ai unei noi niºe. Umorul de târlã. Pe care au dominat-o cu mare succes. Prietenaº.
Azi sunt alte prioritãþi, alte percepþii, alte trupe, alþi saltimbanci cu mintea creaþã ºi gãrgãuni în cap. Cã ar avea umor. Mã laºi?
Gasit umor. Caut adresant...

Sau invers!

Comentarii cititori
sus

Cornel Mihai Ungureanu

 

Întâlnire la Tradem:
Gabriela Gheorghiºor ºi Constantin M. Popa

 

A ºasea ediþie a proiectului „De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei”, organizat la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, i-a avut ca invitaþi pe Constantin M. Popa ºi Gabriela Gheorghiºor. Întâlnirea de pe 26 septembrie 2014 a fost moderatã de iniþiatorul poiectului, Petriºor Militaru, iar Constantin M. Popa ºi-a lansat cu acest prilej volumul de versuri Încruntãrile mele amoroase, apãrut recent la editura Aius. Ca de obicei, a fost o atmosferã destinsã, inedit de aceastã datã fiind cã invitaþii, reputaþi critici literari, sunt cunoscuþi mai puþin ca poeþi.

„Nu mã consider poetã, dar am acceptat invitaþia pentru cã îmi plac aceste întâlniri prieteneºti, lipsite de morgã ºi pentru cã ºtiam cã astãzi o sã fie aici ºi Constantin M. Popa, un om pe care îl preþuiesc foarte mult. Situaþia este puþin «experimentalã», sã-i spunem aºa, pentru cã în acest proiect sunt de obicei invitaþi un poet consacrat ºi unul tânãr, aflat la început de drum. Domnul Constantin M. Popa, pe care îl ºtim cu toþii în calitate de critic ºi istoric literar, debuteazã cu acest volum, este un volum de debut în poezie”, a spus Gabriela Gheorghiºor, care a prezentat cartea domnului Popa ºi a citit pe larg din poezia acestuia. Conform cutumei, rolurile s-au schimbat apoi, fiecare a citit ºi poeme proprii, iar domnul Popa a analizat creaþia poeticã a Gabrielei Gheorghiºor. În finalul întâlnirii, pe care o puteþi urmãri integral în înregistrãrile video de mai jos, domnul C. M. Popa a dat autografe pe proaspãtul sãu volum.

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey