•  Haugh Béla


sus

Haugh Béla


Isprãvile lui Háry János (1914)
XII.
Cum i-am dat drumul marelui Napoleon

 

(Povestea precedentã, în numãrul 55

Asediul cetãþii din Cehia a complicat lucrurile. Þarul rus s-a supãrat pe regele nostru, l-a acuzat cã n-a fãcut nimic ca sã împiedice cucerirea fortãreþei. De ce ne-ar fi oprit cât timp însuºi Mãria Sa l-a îmboldit dintru început pe cãpitanul nostru s-o ia în stãpânire?

Va sã zicã, afacerea a stârnit mult praf. Peniþele a sutã de secretari au scârþâit de zor trimiþând mesaje de ameninþare, lucru care l-a enervat în asemenea hal pe împãratul moscovit încât a dat fuga la Viena ºi acolo a început sã-l ocãreascã pe Mãria Sa. ªi-au spus verde în faþã toate cele câte se pot aminti despre sorgintea fiecãruia ºi se zvoneºte cã au ajuns chiar sã se ia la trântã. Bineînþeles cã regele nostru a fost cel care a dat cu muscalul de pãmânt, dar n-am de unde sã ºtiu cu siguranþã, pentru cã n-am fost acolo.

Vã spun doar ce-am auzit.

În schimb, afirm cu tãrie cã puþin a lipsit sã ne rãzboim cu muscalii. Noroc cã a venit Napoleon, aºa a trebuit sã ne împãcãm ca sã ne unim forþele împotriva francezilor.

Ne-am adunat cu toþii lângã Lipsca [1]. Ce sã zic? Pe cer, strãlucesc multe stele, pe câmp, cresc nenumãrate fire de iarbã, iar marea cuprinde o puzderie de stropi - dar toate acestea pier ca numãr în faþa puhoiului de ostaºi care se adunaserã în Germania.

Pânã sã înceapã bãtãlia, cãpitanul meu a ordonat sã mergem cinci oameni ca sã cercetãm poziþiile inamice. Am pornit în miez de noapte. Cu toþii eram niºte veterani viteji, cãtane de nãdejde, genul care nu se sperie de propria umbrã. Dar nici de a altora. Cu toate acestea ne-ar fi putut fi un pic de fricã, pentru cã în întuneric miºunau bezmetic o droaie de fantome ºi ne izbeam la fiecare pas de ele. Chiar am dorit sã prindem una ca s-o arãtãm lumii, dar ne-a scãpat printre degete ºi n-am mai urmãrit-o pentru cã aveam treabã de fãcut.

Cum ne strecuram tiptil-tiptil înainte, numai ce am prins un zvon cu urechea peticitã. Cineva ºuºotea într-un zãvoi. Am descãlecat, m-am furiºat cu grijã, ca o pisicã ºi, Doamne Dumnezeule! ce mi-a fost dat sã vãd? Marele Napoleon stãtea la taclale cu þarul rus ºi se înþelegeau ca muscalul sã-i lase în pace pe franþuji, pentru cã în continuare ne purta picã din cauza cetãþii ceheºti.

Apoi s-au despãrþit - am auzit tropotitul bidiviului rusesc. Ei, acum e acum, iatã un prilej de a mã remarca! Mi-am scos sabia, m-am repezit cãtre Napoleon ºi i-am strigat:

- Te-am prins, fi-þi-ar îngerul!

L-am surprins pe francez, dar ºi el a dat sã-ºi cãute sabia, moment în care s-au arãtat camarazii mei ºi a înþeles cã n-are scãpare.

- Te-am prins, am repetat sever.

- Se pare cã da, a rãspuns cu tristeþe împãratul.

- Atunci lasã sabia! i-am poruncit. ªi-þi întinde mâinile, sã þi le leg.

- Aºteaptã oleacã, bunul meu viteaz, s-a milogit marele Napoleon. Vãd cã am ajuns în puterea ta ºi nu vreau sã mã opun. Aº dori doar sã te atenþionez cã te joci cu propria cãpãþânã. Dacã soldaþii mei vor afla cã am cãzut prizonier, îþi vor sfâºia þara ºi regele în bucãþi, ba chiar ºi pe tine.

- Fi-þi-ar îngerul! am rãcnit. Aº vrea sã-l vãd pe francezul care ar îndrãzni sã se atingã de mine! Viteazul Háry János nu se teme de nimeni în afarã de bunul Dumnezeu!

- Isuse Marie! a suspinat acum împãratul. Tu eºti celebrul viteaz Háry János? Þi-a mers vestea pânã departe. De asemenea soldaþi aº avea nevoie.

- Ai vrea tu! i-am replicat insolent.

Marele Napoleon se întunecã ºi mai tare, probabil cã se gândea cã ºi-a gãsit naºul. Totuºi a încercat încã o datã sã mã determine sã-l las liber. A promis cã-mi va dãrui comori. A zis cã-mi va da atât pãmânt cât nu încape la noi în þarã ºi cã mã va face prinþ - ori, dacã doresc, chiar rege, pentru cã lui îi stã în putere sã-l alunge de pe tron pe oricare rege.

Ce-i drept, mai cã m-am lãsat amãgit de strãlucitoarea perspectivã. Am stat oleacã pe gânduri ºi i-am mãrturisit cã mi-aº dori sã devin un conte de dragul fetei nobilului Ypsilon, dar un comite maghiar. Altundeva nu-mi trebuie nicio coroanã. Nici-o vorbã despre ea!

Atunci m-a lãudat. A amintit iarãºi cã armata sa ar avea nevoie de asemenea soldaþi. Dacã a observat cã n-am reacþionat la mãguliri, ºi-a schimbat tactica ºi a afirmat cã pe el nu l-ar costa nimic ºi chiar ar avea posibilitatea sã-mi confere titlul de conte maghiar.

- Hai cã m-ai fãcut curios, i-am aruncat într-o doarã, pentru cã afirmaþia mi se pãrea a fi din cale-afarã de gogonatã. Ci Excelenþa Sa mi-a explicat degrabã cã acesta-i adevãrul, doar s-a însurat cu fata regelui nostru, deci îi va scrie un rãvaº socrului sãu ºi-l va ruga sã mã înnobileze.

De data aceasta, aproape cã i-am dat drumul ºi am bãtut palma, dar brusc mi-a sãrit în minte faptul cã nu se cuvine ca omul sã-ºi sacrifice patria de dragul propriului interes. Nicio mamã unguroaicã n-a nãscut încã un asemenea proclet ºi nu vãd de ce-aº fi constituit prima excepþie în lungul ºir al glorioºilor ºi distinºilor mei strãmoºi. Am clãtinat din cap cu dezaprobare ºi i-am spus:

- Nu pot s-o eliberez pe Maiestatea Voastrã cât timp n-am încuviinþarea cãpitanului meu.

- Îþi spun cu adevãrat, rãspunse el, cã niciodatã n-am întâlnit un om atât de cinstit.

- Noi toþi ungurii suntem aºa, am afirmat bãtându-mã cu pumnul în piept.

- Dar tocmai pentru cã dumneata, bunul ºi viteazul meu Háry János, eºti un om atât de onest, a continuat împãratul, trebuie sã admiþi cã nu-i deloc corect ca zece inºi sã se nãpusteascã asupra unui singur om. Se cuvine ca viteazul Háry János, cel care prinde ghiulele cu mâna, sã facã una ca asta?

- Nu se cuvine, aºa sã-mi ajute Dumnezeu, am admis clãtinând din cap.

- ªi totuºi mã iei prizonier?

- Maiestatea Voastrã poate sã plece în voia Domnului, am zis ºi i-am dat drumul împãratului.

Aºa cã ºi-a luat rãmas bun. Mi-a strâns mâna ºi a continuat sã-mi mulþumeascã ºi când s-a vãzut urcat în ºa. Apoi a pornit în galop.

M-am grãbit ºi eu sã-l vãd pe cãpitanul meu ºi sã-i povestesc aventura. Nu m-a dojenit, dimpotrivã, m-a lãudat cã l-am slobozit pe Napoleon. În ceea ce priveºte intenþiile þarului rus, a raportat cele constatate în cadrul consiliului de rãzboi, iar generalii au hotãrât sã-l împuºte pe craiul muscalilor dacã va ezita sã-i atace pe francezi.

I-a ºi atacat, când i-a venit rândul.

 

Traducere de Franciscus Georgius

Note:
1. Vechea denumire a oraºului Leipzig din Germania, care a dat numele strãzii Lipscani din Bucureºti. [Sus]

 

Ediþia de bazã:

Haugh Béla, Vitéz Háry János hõstettei, Budapest, Franklin-Társulat, 1914
Cartea premiatã cu menþiune la concursul Szehér de cãtre Societatea literarã Kisfaludy
http://mek.oszk.hu/11300/11375/11375.htm

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey